telit.etf.rs

Oblast

Katedra za telekomunikacije se bavi širokim spektrom tema koje su vezane za funkcionisanje Interneta, odnosno jedinstvene mreže koja povezuje ljude i uređaje. Predmeti se mogu podeliti na nekoliko tematskih oblasti koje su međusobno povezane i isprepletane: matematičke osnove za razmenu i obradu podataka, komunikacione tehnologije za prenos između dve tačke, mrežne tehnologije, programiranje mrežnih uređaja i aplikacija, i na kraju, generisanje i obrada informacija.

Internet je globalna mreža mreža

Internet je globalna mreža mreža

Cilj nastave i laboratorijskih vežbi na odseku TIT je da studenti nauče kako Internet funkcioniše, i detalje softvera i hardvera pojedinih mrežnih uređaja. Drugi, jednako važan cilj odseka TIT jeste da studenti nauče kako da menjaju Internet, i doprinose njegovom razvoju.

Bazični predmeti (Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2, Teorija informacija i kodovanje, Obrada podataka) daju matematičke osnove za tehnike koje se koriste za komunikaciju između dve tačke kroz dati medijum. Medijumi, vazduh, optički i bakarni kablovi, imaju različite karakteristike, kao što su frekventni opseg, šum, interferencija, snaga predajnika i prijemnika. Shodno tome razvijene su različite tehnike koje obezbeđuju najveći protok podataka kroz dati medijum za zadatu verovatnoću greške.

Tipičan telekomunikacioni kanal između dve tačke

Tipičan telekomunikacioni kanal između dve tačke

Druga grupa predmeta (Uvod u telekomunikacione mreže, Osnovi i primena Interneta, Arhitektura Interneta, Telekomunikacioni sistemi, Komutacioni sistemi) se bave mrežnim uređajima i njihovim povezivanjem. Uvod u telekomunikacione mreže daje matematičke osnove teorije redova za čekanje, kao i principe rada različitih mrežnih tehnologija koje se dizajniraju za odgovarajuće medijume. Osnovi i primene Interneta opisuju protokole i algoritme kojima se povezuju različite mrežne tehnologije u jedinstveni Internet. U okviru predmeta Telekomunikacioni sistemi i Komutacioni sistemi izučavaju se mrežni uređaji za bežične mreže, optičke mreže, i mrežna čvorišta. Predmeti Mrežna administracija i programiranje, Internet programiranje, i Programiranje komunikacionog hardvera, pružaju studentima praktična znanja i iskustva koja su potrebna za menjanje Interneta, na bolje, naravno.

Širok spektar mrežnih uređaja i servera omogućavaju povezivanje velikog broja korisnika u jedinstvenu mrežu

Širok spektar mrežnih uređaja i servera omogućavaju povezivanje velikog broja korisnika u jedinstvenu mrežu

Treća grupa predmeta (Radio komunikacije, Radio sistemi, Radio tehnologije) se fokusiraju na bežične tehnologije koje omogućavaju mobilne komunikacije, kao i povezivanje velikog broja senzora na Internet. Mobilni uređaji pružaju mogućnost da korisnici pristupaju Internetu sa bilo koje lokacije, i u pokretu. Svi radio komunikacioni servisi realizuju se u širokom opsegu talasnih dužina, odnosno frekvencija. Kroz predmet Radio komunikacije izučavaju se osnovni mehanizmi prostiranja radio talasa, kao načini njihovog modelovanja. Radio tehnologije upoznaju studente sa načinima rada različitih tipova primopredajnika i problemima njihove realizacije. Principi rada različitih tipova radio sistema: javnih mobilnih, televizijskih, funkcionalnih i drugih tema su predmeta Radio sistemi. Pored ovih osnovnih, veći broj izbornih predmeta, bavi se radio sistemima sagledavajući mogućnosti implementacije, optimizacije, primene: Javni mobilni sistemi, Usmerene radio veze, Principi pozicioniranja u radio sistemima, Kognitivni radio, Bežične mreže, Bežične senzorske mreže itd.

Mobilni korisnici se preko baznih stanica povezuju na mrežu

Mobilni korisnici se preko baznih stanica povezuju na mrežu

Četvrta grupa predmeta (Audio sistemi, Video sistemi, Televizija) je usmerena na multimedijalne sisteme i aplikacije. U ovoj tematskoj oblasti, posebno se izučavaju audio, video tehnologije, i obrada govora. Internet je inicijalno dizajniran za prenos podataka, odnosno fajlova. Međutim, multimedijalni saobraćaj se popularizovao na Internetu u poslednjih nekoliko godina i postaje dominantan oblik komunikacije.

Multimedijalne aplikacije su najpopularniji vid komunikacije na Internetu

Multimedijalne aplikacije su najpopularniji vid komunikacije na Internetu

Posebna grupa predmeta je usmerena na mikrotalasnu tehniku koja se bavi prenosom signala na visokim frekvencama. Mikrotalasna tehnika ima primene u oblasti dizajna primopredajnika u bežičnim telekomunikacijama, ali takođe i u oblasti dizajna štampanih ploča. U okviru predmeta iz mikrotalasne tehnike studenti će naučiti kako se dizajniraju mikrotalasni uređaji, mikrotalasna kola, kao i antene. Mikrotalasna tehnika je posebno važna u vojnim primenama.

Za razvoj antena i drugih mikrotalasnih uređaja koriste se softverski alati

Za razvoj antena i drugih mikrotalasnih uređaja koriste se softverski alati

Login

Prijava na mailing liste