telit.etf.rs

Predmeti – Doktorske studije

Telekomunikacije i informacione tehnologije

rukovodilac Modula prof. dr Nataša Nešković

Šifra Naziv predmeta Angažovani nastavnici
13D031AMT Akustičke merne tehnike
13D031ADP Akustički dizajn prostorija Prof. dr Miomir Mijić
13D031AP Akustika prostorija Doc. dr Miloš Bjelić
13D031BIM Bežične informacione mreže Prof. dr Nataša Nešković
13D031DOS Digitalna obrada signala Prof. dr Jelena Ćertić
13D031DTS Distribuirani telekomunikacioni sistemi Prof. dr Goran Marković
13D031EET Energetski efikasne telekomunikacione mreže Prof. dr Milan Bjelica
13D031GT Govorne tehnologije
13D031IPM Indeksiranje i pretraživanje multimedijalnih sadržaja Prof. dr Irini Reljin and Prof. dr Ana Gavrovska
13D031KOGR Kognitivne radio mreže Prof. dr Mirjana Simić Pejović
13D031KRM Komunikacione i računarske mreže Prof. dr Aleksandra Smiljanić
13D031LIN Linearne i nelinearne metode analize signala Prof. dr Irini Reljin and Prof. dr Ana Gavrovska
13D031MMZ Metode modelovanja zvučnog polja Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
13D031MIS Modeliranje i simulacija radio-mreža Prof. dr Aleksandar Nešković
13D031MSKS Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima Prof. dr Dejan Drajić
13D031OMS Obrada multimedijalnih signala Prof. dr Irini Reljin
13D031OSM Obrada signala sa mikrofonskih nizova Prof. dr Miljko Erić
13D031OAP Odabrana poglavlja iz akustike prostorija Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović and Prof. dr Miomir Mijić
13D031PTS Personalizovani telekomunikacioni sistemi Prof. dr Milan Bjelica
13D031PER Principi elektronskog rata u telekomunikacijama
13D031PVO Prostorno – vremenska obrada signala Prof. dr Miljko Erić
13D031ROG Robusna obrada govornih signala
13D031SRT Savremene radio-tehnologije Prof. dr Nataša Nešković
13D031STK Savremene tehnike kontrole grešaka u telekomunikacijama Prof. dr Predrag Ivaniš
13D031SOS Simbolička obrada signala Prof. dr Jelena Ćertić
13D031STM Sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama Prof. dr Zoran Čiča
13D031SMR Sistemi mobilnih radio-veza Prof. dr Aleksandar Nešković
13D031SPT Slučajni procesi u telekomunikacijama Prof. dr Predrag Ivaniš
13D031TA Tehnička audiologija
13D031TIP Teorija i praksa komutacija Prof. dr Aleksandra Smiljanić
13D031TTS Teorija telekomunikacionog saobraćaja Prof. dr Zoran Čiča
Svi predmeti imaju po 6 časova predavanja i svaki predmet nosi 9 ESPB