telit.etf.rs

Predmeti po abecednom redu

Adaptivna obrada signala

Akustičke merne tehnike

Akustički dizajn prostorija

Akustični dizajn prostorija i zvučna zaštita

Akustika prostorija

Algoritmi za dinamičku optimizaciju

Analiza i sinteza muzičkih signala (13M031ASM)

Antenski nizovi u telekomunikacionom sistemima

Arhitektura informaciono-komunikacionih sistema

Arhitektura interneta

Arhitektura svičeva i rutera

Audio sistemi

Bežične informacione mreže

Bežične mreže

Bežične senzorske mreže

Digitalna obrada signala

Distribuirani telekomunikacioni sistemi

Električna merenja

Elektroakustika

Energetski efikasne telekomunikacione mreže

Forenzičko prepoznavanje govornika

Forenzika video signala

Govorne tehnologije

Indeksiranje i pretraživanje multimedijalnih sadržaja

Internet programiranje

IOT mreže

IP telefonija

Javni mobilni sistemi

Kognitivne radio mreže

Kognitivni radio

Komunikacija čovek računar

Komunikacione i računarske mreže

Komunikacione tehnologije

Komutacioni sistemi

Linearne i nelinearne metode analize signala

M2M komunikacioni sistemi

Metode modelovanja zvučnog polja

Modeliranje i simulacija radio-mreža

Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama

Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima

Mrežna administracija i programiranje

Mrežna bezbednost

Multimedijalne telekomunikacije

Multimedijalni sistemi

Obrada audio signala

Obrada multimedijalnih signala

Obrada signala 1

Obrada signala 2

Obrada signala sa mikrofonskih nizova

Obrada signala zasnovanja na znanju

Odabrana poglavlja iz akustike prostorija

Odabrana poglavlja iz telekomunikacija

Optičke i bežične mreže (19E034OBM)

Osnove i primena interneta

Osnovi elekomunikacija

Osnovi govorne komunikacije

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Pametni uređaji i komunikacije

Personalizovane aplikacije

Personalizovani telekomunikacioni sistemi

Praktikum softverski alati

Praktikum softverski alati 1

Praktikum softverski alati 2

Principi elektronskog rata u telekomunikacijama

Principi modernih telekomunikacija

Principi modernih telekomunikacija

Principi pozicioniranja u radio sistemima

Principi savremenih telekomunikacija

Programiranje komunikacionog hardvera

Projektovanje telekomunikacionih mreža

Projektovanje telekomunikacionih mreža

Prostorno – vremenska obrada signala

Protokoli u telekomunikacionim mrežama

Radio komunikacije

Radio sistemi

Radio tehnologije

Razvoj mobilnih servisa

Robusna obrada govornih signala

Satelitski sistemi

Savremene radio-tehnologije

Savremene tehnike kontrole grešaka u telekomunikacijama

Savremene tehnologije u audio sistemima (Ozvučavanje)

Simbolička obrada signala

Sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama

Širokopojasne telekomunikacione mreže

Sistemi daljinskog osmatranja

Sistemi mobilnih radio-veza

Sistemi sa više brzina

Sistemi za obradu slike

Slučajni procesi u telekomunikacijama

Snimanje i obrada zvuka

Statistička teorija telekomunikacija

Tehnička audiologija

Telekomunikacije 1

Telekomunikacije 2

Telekomunikacije 3

Telekomunikaciona merenja

Telekomunikacione mreže za pristup

Telekomunikacioni sistemi

Televizija

Teorija i praksa komutacija

Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama

Teorija telekomunikacionog saobraćaja

Termovizijski sistemi

Usmerene radio veze

Uvod u telekomunikacione mreže

Video sistemi

Login

Prijava na mailing liste