telit.etf.rs

Master studije

Master studije

1. Osnovne postavke

 1. Diplomske akademske – master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu traju dva semestra i nose 60 ESPB bodova. Ukupan broj bodova potreban za sticanje akademskog naziva diplomirani inženjer – master je 300 ESPB, pa se na ove studije mogu upisati samo kandidati koji su na osnovnim akademskim studijama stekli 240 ESPB i to na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu.
 2. U okviru diplomskih akademskih – master studija bira se 5 kurseva (predmeta) koji nose ukupno 30 ESPB. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, kursevi imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB. Izrada diplomskog – master rada nosi dodatnih 30 bodova.
 3. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu teze je definisana Pravilnikom i izmenama pravilnika.
 4. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri.
 5. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula. Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva kursa iz grupe opšteobrazovnih predmeta (strani jezici, Ekonomija i Organizacija rada), koji nose po 3 ESPB.
 6. Ponuda izbornih predmeta po modulima se može ažurirati svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 7. Programi su napravljeni za studente koji su završili osnovne studije na odgovarajućim odsecima Elektrotehničkog fakulteta. Za sve ostale kandidate mogu se definisati dodatni diferencijalni ispiti u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
 8. Ukoliko je student tokom osnovnih studija položio neki od predmeta sa liste kao izborni, pa su mu ESPB bodovi za taj predmet dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB za osnovne studije, on ne može ponovo izabrati taj predmet na diplomskim akademskim – master studijama. Ukoliko je predmet položen kao fakultativni, pa bodovi za taj predmet nisu dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB, on se može priznati na diplomskim akademskim – master studijama.

2. Master rad

Završni – master rad je rezultat samostalnog rada studenta kojim se sistematizuju i primenjuju naučna i stručna znanja u cilju rešavanja konkretnih problema iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Master radom student dokazuje sposobnost rešavanja problema, originalnost u pristupu, sposobnost da izvede odgovarajuće zaključke, kao i sposobnost da stručnoj javnosti izloži određenu materiju.

Detaljnije o master radu pogledajte u Pravilniku i izmeni pravilnika: član 26, 27 i 28.

Preuzmite:

3. Spisak izbornih područja – modula

 1. Elektronika
 2. Računarska tehnika i informatika
 3. Signali i sistemi
 4. Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
 5. Mikrotalasna tehnika
 6. Audio i video tehnologije
 7. Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
 8. Elektroenergetski pretvarači
 9. Elektroenergetski sistemi
 10. Biomedicinski i ekološki inženjering
 11. Softversko inženjerstvo
 12. Primenjenu matematika
 13. Opšteobrazovni predmeti