telit.etf.rs

Doktorske studije

Doktorske studije

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje studente na doktorske akademske studije na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

I Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrže predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova i definisan je Pravilnikom o doktorskim studijama.

Plan studija:

Godina Obaveze ESPB
1. 3 predmeta sa izabranog modula 3×9=27
1. 2 predmeta sa bilo kog modula ili iz grupe matematičkih predmeta 2×9=18
1. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 15
2. 2 predmeta sa izabranog modula 2×9=18
2. 2 predmeta sa bilo kog modula ili iz grupe matematičkih predmeta 2×9=18
2. 1 opšteobrazovni predmet 6
2. Naučno-stručni rad 3
2. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 15
3. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 60

II Opšti uslovi upisa

Na studijske programe doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

  • lica koja imaju završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama;
  • lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove, na način uređen opštim aktom fakulteta;
  • lice koje ima akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju; i
  • lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.

Student poslediplomskih magistarskih studija, upisan po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, može u toku studija preći na studijski program doktorskih studija, u okviru istih ili srodnih oblasti studija, pod uslovima koje propisuje Naučno-nastavno veće fakulteta.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna bar jedan svetski jezik.

Posebni uslovi za upis na studijske programe su sastavni deo odnosnih studijskih programa.