telit.etf.rs

Studiranje

Nastavni program osnovnih studija je podeljen na 4 smera: Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video tehnologije, i Mikrotalasna tehnika. Studenti slobodno biraju smer na početku treće godine, ne postoje kvote.

Svi smerovi imaju istu drugu godinu i osnovne predmete kroz koje studenti dobijaju osnovna teorijska znanja u oblasti telekomunikacija: Telekomunikacije 1, 2, 3, Obrada signala 1, Uvod u telekomunikacione mreže, Telekomunikacioni sistemi i Teorija informacija i kodovi. Smerovi se pre svega razlikuju po obaveznim predmetima na trećoj i četvrtoj godini, dok se izborni predmeti na različitim smerovima u velikoj meri preklapaju. Na svakom smeru, studenti mogu da se usmere i na druge oblasti kroz izborne predmete pored bazične oblasti smera.

Smer Radio komunikacije stavlja akcenat na tehnologije koje omogućavaju efikasno korišćenje vazduha kao medijuma kroz obavezne predmete Mikrotalasna tehnika i Radio tehnologije. Vazduh je unikatna vrsta medijuma koja omogućava komunikacije sa bilo koje tačke i mobilne komunikacije.

Smer Sistemsko inženjerstvo je okrenuto Internet tehnologijama. Kroz obavezni predmet Osnovi i primena Interneta, studenti uče kako Internet funkcioniše, a kroz predmet Mrežna administracija i programiranje, studenti stiču praktična znanja iz oblasti Linux administracije.

Smerovi Radio komunikacije i Sistemsko inženjerstvo imaju i dva dodatna zajednička obavezna predmeta: Komutacioni sistemi i Optoelektronske telekomunikacione komponente. Komutacioni sistemi procesiraju korisničke informacije u čvorištima Interneta, dok optoelektronske komponente omogućavaju transport podataka na izuzetno visokim brzinama kroz optička vlakna.

Smer Audio video tehnologije se bavi različitim vrstama obrade signala i akustikom prostorija kroz obavezne predmete: Obrada signala 2, Televizija, Elektroakustika, Audio sistemi i Video sistemi. Ovaj smer se fokusira na generisanje, obradu i analizu popularnih vrsta informacija: govor, audio i video sadržaj.

Smer Mikrotalasna tehnika se bavi prenosom signala na frekvencijama do nekoliko stotina GHz kroz obavezne predmete Mikrotalasna tehnika, Antene i prostiranje, Mikrotalasna pasivna kola, Mikrotalasna elektronika, Mikrotalasna merenja i Elektromagnetska kompatibilnost. Znanja u oblasti mikrotalasne tehnike se mogu primeniti na prostiranje signala u oblasti radio komunikacija, radara, štampanih ploča i čipova.

Master program je slično podeljen na dva modula: Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije, i Audio i video tehnologije. Studenti na ovim modulima mogu da prate predmete iz četvrte godine koje nisu imali prilike da prate na osnovnim studijama, kao i specijalizovane predmete koje se nude samo u okviru master studija.

Doktorske studije Telekomunikacije i informacione tehnologije pokrivaju različite istraživačke oblasti, među kojima su: radio komunikacije, teorija informacija i kodovanje, telekomunikacione mreže, obrada signala, obrada slike, arhitektura svičeva i rutera, personalizovane komunikacije, senzorske mreže i druge.

Login

Prijava na mailing liste