telit.etf.rs

Udzbenik-Prinicipi-Telekomunikacija-1

Dukić Miroslav

ISBN: 978-86-7466-326-4

izdavač: Akademska Misao
godina izdanja: 2008.
izdanje: 1.
format: B5
povez: Broširan
pismo: Latinica
jezik: srpski
broj strana: 786

Komentar izdavača

Fenomen telekomunikacija može se shvatiti kao kompleksni skup procesa i tehnologija, pomoću kojih se neki smišljeni sadržaj, poruka, prenosi ili ekstrahuje iz neke informacije. Termin telekomunikacije odnosi se specifično na skup procesa i tehnologija u posmatranom elektromagnetskom sistemu kroz koji se prenose poruke. Ova knjiga svojim sadržajem obrađuje kako sam termin telekomunikacije, tako i njegov fenomen, kroz sledeće oblasti: signali i sitemi, elementi teorije slučajnih procesa u telekomunikacijama, analogne modulacije, impulsne modulacije, analogno-digitalna konverzija, principi prenosa digitalnih signala, digitalne modulacije, principi kodiranja, analiza telekomunikacione veze, sistemi sa proširenim spektrom, principi multipleksiranja i višestrukog pristupa kao i velikim brojem dodataka.

Sadržaj

1. UVOD, 1
1.1. ISTORIJAT RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA, 4
1.2. Međunarodne organizacije u oblasti
Telekomunikacija, 8
1.2.1. Međunarodna unija za telekomunikacije, 9
ITU-R sektor, 11
ITU-T sektor, 13
ITU-D sektor, 14
ITU strategija, 15
1.2.2. Regionalne organizacije u oblasti telekomunikacija, 16
1.3. PRINCIPI SAVREMENE REGULATIVE U OBLASTI TEKOMUNIKACIJA, 17
1.4. Proces komuniciranja, 19
1.4.1. Osnovne definicije, 19
1.5. Model telekomunikacionog sistema, 20
1.6. POJAM INFORMACIJE, 22
1.6.1. Uzajamna informacija, 27
1.6.3. Diskretni izvor sa memorijom, Markovljev izvor, 30
1.6.4. Kontinualni izvor informacija, 32

2. SIGNALI I SISTEMI, 35
2.1. PORUKE I SIGNALI, 35
2.1. 1. Podela poruka, 35
2.1. 2. Priroda i podela signala, 36
2.2. Harmonijska analiza periodičnih signala, 38
2.2.1. Parseval-ova teorema, 40
2.2.2. Korelacija periodičnih signala, 40
Autokorelacija, 41
2.2.3. Konvolucija periodičnih signala, 41
2.3. Spektralna analiza aperiodičnih signala, 42
2.3.1. Korelacija aperiodičnih signala, 45
Autokorelacija, 46
2.3.2. Konvolucija aperiodičnih signala, 46
2.3.3. Fourier-ova transformacija singularnih funkcija, 48
2.4. DISKRETIZACIJA U VREMENU KONTINUALNIH SIGNALA, TEOREMA O ODABIRANJU, 49
2.4.1. O značaju teoreme o odabiranju u telekomunikacijama, 51
2.4.2. Preklapanje spektara, 54
2.5. DlSKRETNI SIGNALII SISTEMI, 57
2.5.1. Linearni vremenski invarijantni diskretni sistemi, 59
Podela diskretnih lineamih vremenski nepromenljivih sistema, 60
2.6. Diskretna Fourier-ova transformacija, 60
2.6.1. Uobličavanje spektra signala pomoću prozorskih funkcija, 63
Pravougaona prozorska funkcija, 63
Sinusna prozorska fiinkcija, 64
2.7. Brza Fourier-ova transformacija, 65
2.8. Gram-Schmidt-ova procedura, 68
2.8.1. Veza između signala i vektora, 71
2.8.2. Prepoznavanje signala, 74
2.9. JEDINICE KOJE SE KORISTE U PRENOSU SIGNALA, 77
2.10. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SIGNALA GOVORA, 78
2.10.1. Sirina spektra signala govora, 79
2.10.2. Raspodela amplituda signala govora, 82
2.10.3. Snaga signala govora, 83
2.10.4. Spektralna gustina srednje snage signala govora, 84
2.10.5. Signal govora i učestanost odabiranja, 85
2.10.6. Testiranje kvaliteta signala govora, 86
2.10.7. Interpolacija signala govora, 87
2.11. Televizijski signal, 89
2.11.1. Princip analize slike, 91
2.11.2. Osnovne karakteristike televizijskog signala, 92
Spektralne karakteristike video signala, 94
2.11.3. Osnovni principi kolorimetrije, 98
Osnovne karakteristike kolor televizijskog signala, 100
2.12. LlNEARNI 1 NELINEARNI SISTEMI, 102
2.12.1. Koncept sistema, 102
2.12.2. Osobine sistema, 102
2.12.3. Karakterizacija linearnog sistema, 104
2.12.4. Kompleksna anvelopa, 107
2.12.5. Analiza linearnih sistema u frekvencijskom domenu, 109
Lineama izobličenja, 111
2.12.6. Idealan sistem propusnik niskih učestanosti, 113
Vreme uspostavljanja i pojava oscilovanja, 114
2.12.7. Kriterijum potrebne širine propusnog opsega sistema, 115
2.12.8. Sistem simetrični propusnik opsega učestanosti, 116
2.12.9. Fizička ostvarljivost funkcije prenosa sistema, 118
Lokacija signala u vremenu i spektru, 121
Brzina prostiranja gmpe i gmpno kašnjenje, 121
2.12.10. Nelinearni sistemi, 123
Harmonijska izobličenja, 124
Intermodulaciona izobličenja, 125

3. ELEMENTI TEORIJE SLUČAJNIH PROCESA U TELEKOMUNIKACIJAMA, 126
3.1. Elementi teorije verovatnoće, 126
3.1.1. Aksiome verovatnoće i osobine verovatnoće, 127
3.1.2. Bayes-ova formula, 128
3.2. Slučajne promenljive i slučajni vektori, 131
3.2.1. Funkcija raspodele, 131
3.2.2. Slučajni vektor, 132
Verovatnoća da vektor X pripada skupu Z, 133
Uslovne verovatnoće, 133
Srednje vrednosti i momenti, 134
3.2.3. Funkcije siučajnih promenijivih i slučajnih vektora, 135
3.2.4. Normalna raspodela, 136
Dvodimenzionalna Gauss-ova raspodela, 137
3.2.5. Određivanje funkcije gustine raspodele, 137
3.3. Karakteristična funkcija, 138
3.3.1. Transformacija slučajne promenljive, 139
3.3.2. Karakteristična funkcija normalne slučajne promenljive, 140
3.4. Centralna granična teorema, 141
3.5. Slučajne sekvence sa proizvoljnom raspodelom, 141
3.6. Slučajni procesi, 142
3.6.1. Vrste slučajnih procesa, 143
3.6.2. Momenti slučajnog procesa, 144
3.6.3. Stacionarnost slučajnog procesa, 145
Stacionamost u širem smislu, 145
Ciklostacionamost slučajnog procesa u širem smislu, 146
Odziv lineamog vremenski invarijantnog sistema na pobudu slučajnim procesom koji je (ciklo)stacionaran u širem smislu 146
3.6.4. Spektralna gustina srednje snage, 146
Wiener-Khinchine-ova teorema, 146
Srednja snaga slučajnog procesa, 148
Ergodičnost slučajnog procesa, 149
3.6.5. Gauss-ov slučajni proces, 150
Beli Gauss-ov šum, 150
3.6.6. Slučajni procesi i linearni sistemi, 151
Hilbert-ova transformacija slučajnog procesa, 152
3.6.7. Uskopojasni slučajni procesi, 153
3.7. ŠUM U TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA, 155
3.7.1. Impulsni šum i njegove karakteristike, 156
3.7.2. Termički šum i njegove karakteristike, 157
Raspodela amplituda termičkog šuma, 159
Ekvivalentna kola izvora termičkog šuma, 161
3.7.3. Beli šum i njegove karakteristike, 163
3.7.4. Uskopojasni aditivni beli Gauss-ov šum, 167
Statističke karakteristike uskopojasnog slučajnog šuma, 172
Statističke karakteristike zbira sinusoidalnog signala i uskopojasnog slučajnog šuma, 174

4 ANALOGNE MODULACIJE 179
4.1. Uvod, 179
4.2. Amplitudska modulacija, 181
4.2.1. Amplitudska modulacija sa dva bočna opsega, 181
Produktna modulacija i nelineami sklop, 184
4.2.2. Principi realizacije amplitudskih modulatora, 186
Balansni nelineami modulator, 186
Balansni prekidački modulator, 187
4.2.3. Kvadraturna amplitudska modulacija, 189
4.2.4. Konvencionalna amplitudska modulacija, 190
Energetski bilans CAM signala, 192
4.2.5. Amplitudska modulacija sa jednim bočnim opsegom, 192
Balansni modulator sa filtrom za izdvajanje bočnog opsega, 194
4.2.6. Amplitudska modulacija sa nesimetričnim bočnim opsezima, 195
4.2.7. Demodulacija amplitudski modulisanih signala, 199
Koherentna demodulacija CAM signala, 200
Costas-ova petlja i sinhrona demodulacija AM signala, 200
Koherentna demodulacija AM-SSB signala, 201
Nelineami kvadratni demodulator, 202
Detektor anvelope, 203
4.3. Ugaone modulacije, 205
4.3.1. Srednja snaga ugaono modulisanog signala, 209
4.3.2. Spektar ugaono modulisanog signala, 209
Modulišući signal u obliku sume dva sinusoidalna test tona, 211
Modulišući signal kao stacionaran slučajan Gaussov proces, 212
4.3.3. Širina propusnog opsega sistema za prenos ugaono modulisanih signala, 214
Osobine spektra fazno modulisanih signala, 217
Osobine spektra frekvencijski modulisanih signala, 218
4.3.4. Principi realizacije frekvencijskih modulatora, 220
Direktni postupci generisanja FM signala, 220
Indirektni postupci generisanja FM signala, 221
4.3.5. Demodulacija FM signala, 223
Konvertori FM u AM signale, 223
Diskriminatori sa faznim mrežama, 225
Detektor prolaska krož nulu, 226
4.4. UTICAJ ŠUMA U TELEKOMUNIKACINIM SISTEMIMA SA ANALOGNIM MODULACIJAMA, 229
4.4.1. Uvod, 229
4.4.2. Odnos (S/N) u telekomunikacionim sistemima sa amplitudskom modulacijom, 230
Odnos (S/N) kod CAM i AM-DSB sa koherentnom demodulacijom, 230
Odnos (S/N) kod CAM sa nekoherentnom demodulacijom, 231
Odnos (S/N) kod AM-SSB sa koherentnom demodulacijom, 233
Lineami modulacioni postupci i sinusoidalna interferencija, 235
4.4.3. Odnos (S/N) u telekomunikacionim sistemima sa ugaonim modulacijama, 235
Fazna modulacija, 237
Frekvencijska modulacija, 238
Poređenje SGSS šuma na izlazu iz prijemnika fazno i frekvencijski modulisanih signala, 239
Prag prijema kod ffekvencijske modulacije, 239
Ugaone modulacije i sinusoidalna interferencija, 245
Poboljšanje odnosa (S/N) kod FM sa pre-emfazisom i de-emfazisom, 247
Ekstenzija praga prijema kod FM, Demodulator sa povratnom spregom, 252
4.5. POREDJENJE ANALOGNIH MODULACIONIH POSTUPAKA, 253
4.6. Fazno zaključana petlja – PLL, 256
4.6.1. Linearni model PLL, 259
4.6.2. Primena PLL, 260
Sinhrona demodulacija, 260
Frekvencijski sintetizator, 262
PLL kao demodulator FM signala, 263
4.6.3. Uticaj šuma na PLL, 263
4.7. Spektralni analizator, 265
4.8. SUPEREHETERODINSKI PRIJEMNIK, 266
4.9. STEREOFONSKI SISTEM, 270
4.10. OSNOVNI PRINCIPI PRENOSA TELEVIZIJSKOG SIGNALA, 271

5. IMPULSNE MODULACIJE 274
5.1. Uvod, 274
5.2. IMPULSNA AMPLITUDSKA MODULACIJA, 275
5.2.1. Prirodno odabiranje, 276
5.2.2. Regularno odabiranje, 277
5.3. IMPULSNA ŠIRINSKA I IMPULSNA POLOŽAJNA MODULACIJA, 279
5.3.1. Spektar PPM signala, 280
5.4. Uticaj šuma u sistemima sa impulsnim MODULACIJAMA 281
5.4.1. Sistemi sa impulsnom amplitudskom modulacijom, 281
5.4.2. Sistemi sa impulsnom položajnom modulacijom, 282

6. ANALOGNO-DIGITALNA KONVERZIJA 285
6.1. Principi analogno-digitalne konverzije signala, 285
6.1.1. Formatiranje tekstualnih podataka, 286
6.2. Kvantizacija, 287
6.2.1. Skalarna kvantizacija, 289
Lineama kvantizacija, 289
Nelinearna kvantizacija, Kompresija, 291
6.2.2. Vektorska kvantizacija, 295
6.3. IMPULSNA KODNA MODULACIJA, 297
6.3.1. Neuniformna kvantizacija, 298
|i karakteristika kompresije, 298
A karakteristika kompresije, 300
6.3.2. Segmentirana karakteristika kompresije, 302
Segmentirana A karakteristika kompresije, 303
6.3.3. NICAM kompresija, 306
6.4. Diferencijalna impulsna kodna modulacija, 306
6.4.1. Adaptivna kvantizacija, 309
6.4.2. Adaptivna predikcija, 311
6.4.3. A/D konverzija u vidu adaptivnog podopsežnog kodiranja, 312
6.5. DELTA MODULACIJA, 313
6.5.1. Adaptivna delta modulacija, 316
6.5.2. Sigma-Delta modulacija, 317
6.6. Kodiranje izyoRA, 318
6.6.1. Huffman-ovo kodiranje, 319
Adaptivrio Hufman-ovo kodiranje, 322
6.6.2. Lempel-Ziv kodiranje, 323
6.7. Kodiranje signala govora, 326
6.7.1. Linearno prediktivno kodiranje govora, 327
6.7.2. ITU koderi signala govora, 328
6.8. ODNOS S/N U SISTEMIMA SA IMPULSNOM KODNOM I DELTA MODULACIJOM, 329
6.9. Digitalizacija audio signala, 332
6.10. JPEG STANDARD KOMPRESIJE SLIKE, 333

7. PRINCIPI PRENOSA DIGITALNIH SIGNALA 336
7.1. Uvod, 336
7.2. Linijski kodovi, 339
7.2.1. Talasni oblici signala, 339
7.2.2. SGSS digitalnih signala, 340
Polami binami signal, NRZ, 342
Unipolami binami signal, NRZ, 342
Bipolami binami signal, NRZ, 343
BnZS kod, 343
HDB linijski kodovi, 344
Manchester kod, 345
M-amo signaliziranje, 346
Poređenje SGSS, 346
7.3. INTERSIMBOLSKA INTERFERENCIJA, 348
7.3.1. Idealan sistem, 348
7.3.2. Dijagram oka, 350
7.3.3. Nyquist-ovi kriterijumi, 351
Prvi Nyquist-ov kriterijum, 352
Drugi Nyquist-ov kriterijum, 355
7.3.4. Duobinarno signaliziranje, 357
Delimični odziv klase I, 358
Delimični odziv klase IV, 360
Generalizacija signaliziranja sa delimičnim odzivom, 362
7.4. Uticaj šuma na prenos u osnovnom opsegu učestanosti, 363
7.4.1. Verovatnoća greške u odlučivanju, 363
7.5. PRENOS DIGITALNIH SIGNALA U OSNOVNOM OPSEGU UČESTANOSTI, 367
7.6. Optimizacija sistema za prenos signala, 369
7.6.1. Optimalni fdtar, 370
7.6.2. Podešeni filtar, 371
M-amo signaliziranje i podešeni fdtar, 372
7.6.3. Korelacioni prijemnik, 373
7.6.4. Prijemnik sa integracijom i rasterećenjem, 374
7.6.5. Optimizacija sistema u odnosu na uticaj slučajnog šuma i intersimbolske interferencije, 375
7.7. Ekvalizacija, 377
7.7.1. Zero-Forcing ekvalizator, 378
7.7.2. Adaptivna ekvalizacija, 379
Gradijentni algoritam, 381
Widrow-Hopf-ov algoritam, 383
7.8. SlGNALIZIRANJE SA RAZLIČITIM TALASNIM OBLICIMA, 384
7.9. Optimalni postupci detekcije, 386
7.9.1. Elementi teorije odlučivanja, 386
7.9.2. Matrica prelaska simbola, 387
Simetrični binami kanal, 387
7.9.3. Bayes-ov kriterijum odlučivanja, 389
Optimalna vrednost praga odlučivanja, 391
7.9.4. Kriterijum minimalne greške, 392
7.9.5. Kriterijumi maksimalne aposteriori verovatnoće i maksimalne verodostojnosti, 393
7.9.6. Minimaks kriterijum, 395
7.9.7. Neyman-Pearson-ov kriterijum, 396
7.10. NE-BELI ADITIVNI GAUSS-OV ŠUM I PODEŠENI FILTAR, 398

8. DIGITALNE MODULACIJE 399
8.1. Uvod, 399
8.1.1. Osnovni modulacioni postupci, 402
8.2. Kriterijumi za izbor modulacionog postupka, 403
8.2.1. Kriterijum efikasnosti po snazi, 403
8.2.2. Kriterijum spektralne efikasnosti, 403
8.2.3. Kompleksnost sistema, 405
8.3. Pregled digitalnih modulacionih postupaka, 405
8.4. Detekcija sign ala nepoznate faze, 408
8.5. Digitalna amplitudska modulacija, 410
8.5.1. Binarna ASK i koherentna demodulacija, 410
8.5.2. Binarna ASK i nekoherentna demodulacija, 412
8.6. Digitalna fazna modulacij a, 414
8.6.1. Binarna PSK, 414
8.6.2. Diferencijalna BPSK, 416
8.6.3. Koherentna QPSK, 418
Sinhronizacija nosioca, 421
Diferencijalno kodirana QPSK, 422
Offset QPSK, 424
7t/4-QPSK, 426
8.6.4. M-arna PSK, 428
8.7. M-arna kvadraturna amplitudska modulacija, 433
8.8. Digitalna frekvencijska modulacija, 436
8.8.1. Binarna FSK, 436
Binama FSK i koherentna demodulacija, 437
Binama FSK i nekoherentna demodulacija, 440
8.8.2. M-arna FSK, 443
8.8.3. FSK sa kontinualnom promenom faze, CPFSK, 446
Binama CPFSK sa minimalnim pomerajem učestanosti nosioca 449 MSK sa Gauss-ovim uobličavanjem, 455
8.9. Komparacija digitalnih modulacija, 458
8.9.1. Komparacija PSK modulacija, 458
8.9.2. Komparacija FSK modulacija, 459
8.9.3. Poređenje MPSK i MFSK, 461
8.9.4. Shannon-ova granica i spektralna efikasnost, 461

9. PRINCIP IKODIRANJA 465
9.1. Uvod, 465
9.2. Principi kodiranja, 466
9.2.1. Klasifikacija i razvoj postupaka zaštitnog kodiranja, 467
9.2.2. Hamming-ovo rastojanje, 469
9.2.3. Linearni blok kodovi, 470
Repeticioni kodovi, 476
Optimalno dekodiranje, 478
9.3. Hamming-ov kod, 481
9.4. Ciklični kodovi, 482
9.4.1. Ciklični Hamming-ov kod, 487
9.4.2. CRC ciklični kodovi, 487
9.5. BCHkod, 488
9.6. Golay-ev kod, 489
9.7. Reed-Solomon-ovi kodovi, 489
9.8. Konvolucioni kodovi, 489
9.8.1. Viterbi-jev algoritam, 494
9.9. Primeri dizajn a sistema sa zaštitnim kodiran jem, 497
9.9.1. Sistem sa ograničenom širinom propusnog opsega i bez zaštitnog kodiranja, 497
9.9.2. Sistem sa ograničenom snagom i bez zaštitnog kodiranja, 498
9.9.3. Sistem sa ograničenom širinom propusnog opsega, ograničenom snagom i sa zaštitnim kodiranjem, 499
9.9.4. Sistem proširenog spektra sa direktnom sekvencom i zaštitnim kodiranjem, 501
9.10. TRELIS KODIRANA MODULACIJA, 502
9.10.1. TCM kodiranje, 503
Ungerboeck-ovo particioniranje, 503
Dodeljivanje talasnih oblika signala prelazima u trelisu, 505
9.10.2. TCM dekodiranje, 506
Slobodno rastojanje i greška detekcije, 506
Kodni dobitak, 507
9.10.3. Ostali tipovi trelis kodova, 508
Paralelne putanje, 508
Trelis sa osam stanja, 508
Trelis kodiranje za QAM, 509
Višedimenzione TCM, 510
9.11. PRINCIPl KRIPTOGRAFIJE, 511
9.11.1. Perfektna sigurnost, 515
9.11.2. Računska sigurnost, 516
9.11.3. Kriptosistem javnog ključa, 517
9.11.4. Diffie-Hellman-ov kriptosistem, 517
9.11.5. RSA kriptosistem, 518
9.11.6. Digitalni potpis, 519

10. ANALIZA TELEKOMUNIKACIONE VEZE 521
10.1. Uvod , 521
10.2. Slučajanšum, 524
10.2.1. Temperatura šuma, 524
10.2.2. Efektivna temperatura sopstvenog šuma sistema, Temperatura šuma sistema, 525
10.2.3. Faktor šuma, 527
10.2.4. Efektivna temperatura sopstvenog šuma i faktor šuma niza kaskadno vezanih sklopova, 528
10.2.5. Temperatura šuma i radio mapa neba, 530
10.2.6. Temperatura šuma antene, 532
10.3. Radio kanal, 533
10.3.1. Dobitak antene i domet veze, 535
Odnos dBm i dBpV, 540
10.3.2. Prostiranje u slobodnom prostoru, 540
Fresnel-ove zone, 545
10.3.3. Propagacija po više putanja, 546
10.3.4. Uticaj atmosferilija na propagaciju radio-talasa, 547
10.3.5. Budžet radio veze, 550
10.3.6. Feding, 551
10.4. Kanalsa usmerenom propagacijom, 560
10.5. Optički kanal, 563
10.6. Diversiti, 568
10.6.1. Prostorni prijemni diversiti, 570
Selektivni diversiti, 570
Maximal-Ratio kombinovanje, 572
Equal-Gain kombinovanje, 575
Square-Law kombinovanje, 575
10.6.2. Vremenski diversiti, 576

11. SISTEMI SA PROŠIRENIM SPEKTROM 577
11.1. Uvod , 577
11.1.1. Osnovni komunikacioni problemi, 579
Interferencija u obliku impulsnog šuma, 579
Estimacija vremenskog kašnjenja i učestanosti nosioca, 580
Uticaj interferencije, 582
11.1.2. Koncept male verovatnoće presretanja, 583
11.2. OSNOVNE TEHNOLOGIJE PROŠIRENOG SPEKTRA, 586
11.3. TEORIJA I PRIMENA PSEUDOSLIJČAJNIH SEKVENCI, 588
11.3.1. Osobine pseudoslučajnih sekvenci, 588
11.3.2. Realizacija generatora pseudoslučajnih sekvenci pomoću pomeračkih registara, 592
Matematički model lineamog pomeračkog registra, 593
Karakteristični polinom, 596
11.3.3. Vektor stanja i fazni pomeraj pseudoslučajne sekvence, 598
11.3.4. Korelacija binarnih pseudo-slučajnih sekvenci, 599
Korelacija realnih binamih pseudo-slučajnih sekvenci, 600
Delimična korelacija pseudo-slučajnih sekvenci, 601
11.3.5. Pseudo-slučajne sekvence maksimalne dužine, m-sekvence, 602
Spektralne osobine m-sekvenci, 603
Ortogonalizacija m-sekvence, 604
Rekonstrukcija generatora m-sekvence, 605
11.3.6. Gold-ove pseudo-slučajne sekvence, 606
11.3.7. M-arne sekvence, 609
M-ame jedno-koincidentne sekvence, 609
Konstrukcija pseudo-slučajnih sekvenci na bazi kongruentalnog računa, 612
M-ame sekvence na bazi konkateniranih prostih kodova, 615
11.3.8. Kasami-jeve sekvence, 615
11.3.9. Hadamard-Walsh-ove sekvence, 617
11.3.10. Primena pseudoslučajnih sekvenci u skrembleru, 618
Sinhroni skrembler/deskrembler, 618
Samosinhronizujući skrembler/deskrembler, 619
11.4. SlSTEM PROŠIRENOG SPEKTRA SA DIREKTNOM SEKVENCOM621
11.4.1. Sistem sa direktnom sekvencom i BPSK, 621
11.4.2. Sistem sa direktnom sekvencom i QPSK, 625
11.5. SlSTEM PROŠIRENOG SPEKTRA SA FREKVENCIJSKIM SKAKANJEM, 625
11.5.1. Sistem sa sporim FH, 627
11.5.2. Sistem sa brzim frekvencijskim skakanjem, 627
11.5.3. Smanjenje interferencije u FHSS sistcmu, 628
11.6. HlBRIDNI SISTEM SA DS I FH, 631
11.7. SlNHRONIZACIJA PSS, 631
11.7.1. Osnovni principi sinhronizacije PSS, 632
11.7.2. Serijsko pretraživanje, 633
11.7.3. Detekcija signala u prisustvu aditivnog belog Gauss-ovog šuma , 634
11.7.4. Praćenje sinhronizacije, 636
Delay-Lock petlja za praćenje sinhronizacije, 638
Tau-Dither petlja za praćenje sinhronizacije, 640
Petlje za praćenje sinhronizacije u sistemima sa frekvencijskim skakanjem, 640
11.8. POTISKIVANJE INTERFERENCIJE U SISTEMIMA SA PROŠIRENIM SPEKTROM, 642
11.8.1. Prijemnik sa transverzalnim filtrom, 644
11.8.2. Nelinearne metode estimacije, 648
11.8.3. Neparametarske metode potiskivanja interferencije, 650
11.8.4. Metode jednokorisničke detekcije u sistemima sa CDMA, 650
11.9. Principi ometanja sistema sa proširenim spektrom , 654
11.9.1. Ometanje DS-BPSK sistema, 655
11.9.2. Ometanje FH-BFSK sistema, 657
11.10. ISTORIJAT RAZVOJA SISTEMA SA PROŠIRENIM SPEKTROM , 659

12. PRINCIPI MULTIPLEKSIRANJA I VIŠESTRUKOG PRISTUPA 662
12.1. FDM/FDMA, 664
12.1.1. FDM hijerarhija, 666
12.1.2. Multipleksiranje po talasnim dužinama, 667
12.2. TDM/TDMA, 668
12.2.1. Digitalna hijerarhija, 669
Pleziosinhrona digitalna hijerarhija, 669
Sinhrona digitalna hijerarhija, 673
12.2.2. Dodela TDM/TDMA slotova, 675
12.3. FDMA/TDMA, 675
12.4. Poređenje FDM i TDM tehnika multipleksiranja, 677
12.5. ATM, 680
12.5.1. Slojevi ATM arhitekture, 682
12.6. Paketski prenos, 684
12.7. CDMA, 685
12.7.1. RAKE prijemnik, 688
12.7.2. CDMA u ćelijskom okruženju, 691
12.7.3. FECiCDMA, 693
12.8. ALOHA TEHNIKA VIŠESTRUKOG SLUČAJNOG PRISTUPA, 694
12.8.1. Slotted ALOHA, 696
12.8.2. ALOHA sa rezervacijom, 697
12.8.3. Poređenje S-ALOHA i R-ALOHA sistema, 698
12.9. TELEKOMUNIKACIONE MREŽE 1 VIŠESTRUKI PRISTUP, 698
12.9.1. Topologija mreže sa komutacijom, 704
Opšti principi komutacionih mreža, 705
12.9.2. Difuzne mrežne topologije, 708
Magistrala ili multidrop, 708
Pasivan prsten, 709
Aktivan prsten, 709
12.9.3. Međusobno povezane mreže, 710
12.9.4. Slojevite mrežne arhitekture, ISO OSI referentni model, 710
12.9.5. Tehnike višestrukog pristupa u lokalnim mrežama, 712
Mreže sa višestrukim pristupom na bazi CSMA/CD, 712
Token-ring mreže, 714

13. DODACI, 716
13.1. ISTORIJA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA U SRBIJI, 716
13.2. ETSI TEHNIČKI KOMITETI, 718
13.3. OSOBINE FOURIER-OVE TRANSFORMACIJE, 719
13.4. SlNGULARNE FUNKCIJE, 722
13.5. Elementarni diskretni signali, 723
13.5.1. Dirac-ov impuls, 723
13.5.2. Diskretna Heaviside-ova funkcija, 724
13.5.3. Kosinusni niz, 724
13.5.4. Kompleksni eksponencijalni niz, 724
13.6. Princip stacionarne faze, 725
13.7. Principi tehnologije CD i DVD, 725
13.7.1. Princip rada CD, 726
13.7.2. DVD, 728
13.8. Bessel-ove FUNKCIJE, 729
13.9. Funkcija greške I KOMPLEMENTARNA FUNKCIJA GREŠKE731
13.10. Problem prolaska kroznulu, 732
13.11. OSNOVNI PRINCIPI FIZIOLOGIJE VIDA, 734
13.11.1. Fizičke karakteristike svetlosti, 734
13.11.2. Osnovne karakteristike čula vida, 735
13.11.3. Fotometrijske veličine, 739
13.11.4. Osećaj sjajnosti i adaptacija oka, 741
13.11.5. Kodiranje receptorskih signala, 742
13.11.6. Prostorna i vremenska rezolucija, 742
13.11.7. Moć zapažanja boja, 743
13.11.8. CIE standardni kolorimetrijski sistem, 745
13.12. Claude E, Shannon: 50 GODINA OD NASTANKA TEORIJE INFORMACIJA, 747
13.13. ASCII kod, 748
13.14. π/4-QPSK, 749
13.15. POLJA GALOIS-A I PRIMITIVNI POLINOMI, 751
13.15.1. Koreni primitivnih polinoma i m-sekvence, 753
13.15.2. Recipročni polinomi, 754
13.15.3. Karakteristični polinomi m-sekvenci, 754
13.15.4. Gold-ove sekvence i poželjni parovi m-sekvenci, 755
LITERATURA, 756
SPISAK SKRAĆENICA, 762
INDEKS, 769

Login

Prijava na mailing liste