telit.etf.rs

Laboratorija za akustiku

Članovi

Rukovodilac laboratorije:

Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović

Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović

E-mail: dsumarac@etf.bg.ac.rs
Telefon: 3218-361, 3370-149
Kabinet: 17

Članovi laboratorije:

Prof. dr Miomir Mijić

Prof. dr Miomir Mijić

E-mail: emijic@etf.rs
Telefon: 011/3218-321
Kabinet: 17

Doc. dr Miloš Bjelić

Doc. dr Miloš Bjelić

E-mail: bjelic@etf.rs
Telefon: 011/3218-361
Kabinet: 17

ms Tatjana Miljković

ms Tatjana Miljković

E-mail: tm@etf.rs
Telefon: 011/3218-361
Kabinet: 17

O nama

 Laboratorija za akustikuNa Beogradskom univerzitetu oblast akustike i audio tehnologija neguje se na Elektrotehničkom fakultetu pri Katedri za telekomunikacije. Ova oblast uvedena je u nastavu još pedesetih godina prošlog veka, a prvi udžbenik štampan je 1959 godine (prof. Aleksandar Damjanović). Od tada do danas različite oblasti akustike i audiotehnike razvijale su se i negovale kroz veći broj predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama. Duga tradicija razvoja i negovanja akustike nastavljena je radom prof. Husije Kurtovića, prof. Petra Pravice, a produžili su prof. Miomir Mijić, prof. Slobodan Jovičić i prof. Dragana Šumarac Pavlović. Danas su aktivni brojni mladi istraživači koji su nastavili tim putem. Danas aktivni profesori okupljeni oko Laboratorije za akustiku učestvuju u nastavi akustike i audiotehnike i na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom sadu, kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Pre petnaest godina na Elektrotehničkom fakultetu je u okviru odeskaza Telekomunikacije i informacione tehnologije osnovan poseban smer za Audio i video tehnologije (na osnovnim i master studijama). Na njemu se izučavaju oblasti kao što su elektroakustika, akustički dizajn prostorija, audio sistemi, zaštita od buke i vibracija, osnovi govorne komunikacije, napredne tehnike obrade audio signala, tehnologija ozvučavanja, modelovanje zvučnog polja, mikrofonski i zvučnički nizovi, snimanje i dizajn zvuka i slično. Od formiranja ovog smera diplomiralo je iz oblasti audio tehnologija preko 150 studenata. Neki od njih nastavili su svoju istraživačku aktivnost u okviru doktorskih studija, gde je pod mentorstvom profesora Miomira Mijića i Dragane Šumarac Pavlović do sada odbranjeno ili je u fazi izrade dvadesetak doktorskih teza iz raznih oblasti kao što su akustički dizajn prostorija, softversko modelovanje zvučnog polja, zvučnički i mikrofonski nizovi, prepoznavanje i obrada govornih signala, muzička akustika i slično. Ovi nastavnici su rukovodili izradom doktorata i na Univerzitetu umentnosti, na Univerzitetu odbrane i na multidisciplinarnim studijama Univerziteta u Beogradu (oblast Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologija).

U Laboratoriji za akustiku ETF razvijeni su različiti uređaji i softverski paketi iz oblasti mikrofonskih i zvučničkih nizova, kao i oblasti zvučne izolacije. Laboratorija je opremljana savremenim mernim harverom i softverskim paketima koji omogućavaju kvalitetnu profesionalnu i istraživačku delatnost. Kao rezultat edukativnih i istraživačkih aktivnosti objavljene su tri knjige i jedan priručnik, tri poglavlja u međunarodnim i šest u domaćim monografijama. Nastavnici i studenti doktorskih studija objavili su preko 50 radova u časopisima sa SCI liste, kao par stotina radova na domaćim i međunarodnim konferencijama. Članovi tima Laboratorije za akustiku aktivno učetvuju u projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i na međunarodnim projektima od kojih su značajniji COST TU0901Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions“, COST FP1302, „WOOD MUSICK“ i FP7 „Batwoman“ (Marie Curie programme). Kroz te projekte mlađi saradnici su pohađali veći broj letnjih škola i radionica posvećenih različitim istraživačkim oblastima.

Osim istraživačkih i edukativnih aktivnosti nastavnici i saradnici Laboratorije za akustiku razvili su profesionalnu aktivnost prepoznatljivu u širem regionu. Pod rukovodstvom Miomira Mijića i Dragane Šumarac Pavlović u proteklih desetak godina realizovani su značajni projekti iz oblasti akustičkog dizajna sala. Među važnijim objektima u Srbiji to su akustički dizajn „Beogradske arene„, pozorišta „Duško Radović“, velike sale Doma omadine, Doma kulture Gornji Milanovac, Narodnog pozorišta u Subotici, adaptacija sale bioskopa „Jugoslavija“ za pozorišne namene i mnoga druga. Trenutno je u toku izrada projekta rekonstrukcije sale Doma sindikata u Beogradu. Značajna je i profesionalna aktivnost tima Laboratorije u zemljama regiona. Tako je u Sloveniji ovaj tim po pozivu učestvovao u akustičkoj rekonstrukciji Opere u Mariboru, sale Opere u Ljubljani, male scene Mesnega gledališča u Ljubljani, male sale Slovenačkog parlamenta, kao i u projektovanju Kulturnog centra MAKS u Mariboru i Multimedijalnog centra u Sloven Gradecu. U Makedoniji konsultantski tim je učestvovao u projektovanju nekih objekata od nacionalnog značaja kao što su tek završena zgrada Makedonske filharmonije, rekonstrukcija Univerzalne sale u Skoplju, akustički dizajn pozorišnih sala Novi teatar u Skoplju, male i velike sale pozorišta Veles i akustička sanacija hale „Boris Trajkovski“ u Skoplju. U Crnoj Gori važniji projekti su Muzička akademija na Cetinju (sala i muzički studio) Gradsko pozorište u Podgorici i Muzički centar Crne Gore u Podgorici (sala Crnogorske filharmonije).

Svoju društvenu misiju promovisanja akustike i audiotehnike Laboratorija ostvaruje tesnom saradnjom sa drugim Fakultetima i Univerzitetom umetnosti kroz tehničku podršku u realizaciji različitih multimedijalnih projekata. Kao rezultat takve saradnje nastale su razne višemedijske izložbe, sa autorskim ili samo tehničkom podrškom članova tima Laboratorije. Tako je u okviru manifestacije Evropski grad kulture Maribor 2012 Beograd predstavljen izložbom „So(l)“ čiji su koautori bili Miomir Mijići i Dragana Šumarac Pavlović. Iste godine u galeriji HUB12 prikazana je izložba „Zvuk-lekcija prva“ sa istim koautorkim timom. U saradnji sa Kolarčevim narodnim univerzitetom realizovana je stalna interaktivna izložbena postavka „Svet zvuka„, koja posetiocima otkriva fizičku prirodu nastanka zvuka muzičkih instrumenata i prati ga sve do konačnog uobličavanja u koncertnoj sali.

Podizanje svesti o značaju akustičkog komfora u objektima opšte i specifične namene Laboratorija za akustiku ostvaruje kroz veoma uspešnu saradnju sa mnogim proizvođačima materijala za akustičke intervencije, projektantskim biroima, izvođačkim i distributerskim firmama u kojima se organizuju permanentna edukacija i različiti istraživački i razvojni pilot projekti. U okviru jedne takve saradnje realizovan je softverski paket za proračun zvučne izolacije URSA-AKUSTIKA koji se koristi u zemljama regiona.

Oblasti istraživanja:

 • Akustika prostorija
 • Audio tehnologij
 • Ozvučavanje
 • Zaštita od buke i vibracija
 • Obrada audio signala
 • Obrada govornih signala
 • Mikrofonski nizovi
 • Zvučnički nizovi
 • Muzička akustika

 

fbrg

Nastava

 U Laboratoriji za Akustiku sprovode se laboratorijske vežbe iz  predmeta sa smera Audio i video tehnologije koji se bave zvukom. Predmeti su izborni na drugim smerovima Odseka za Telekomunikacije. U Laboratoriji se izvode praktične vežbe iz sledećih predmeta:

Osnovi govorne komunikacije
Stranica u izradi.

Sajt predmeta.

Elektroakustika
Stranica u izradi.

Sajt predmeta.

Audio sistemi
Stranica u izradi.

Sajt predmeta.

Akustički dizajn prostorija i Zvučna zaštita
Stranica u izradi.

Sajt predmeta.

Obrada audio signala
Stranica u izradi.

Sajt predmeta.

Savremene tehnologije u Audio sistemima
Stranica u izradi.

Sajt predmeta.

 

Analiza i sinteza muzičkih signala
Stranica u izradi.

Sajt predmeta.

 

Projekti

Naučno-istraživački projektiKoncertne saleZaštita od bukeSoftverUmetnost i kultura
Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja
„Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja“, broj projekta: TR 36026, (1.11.2013 –  ).
Razvoj visokog obrazovanja: Primena IT u merenju i kontroli buke

Angažovani na projektu: Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, Jelena Ćertić, Miloš Bjelić

Period realizacije: 2017 – 2018

Projektom je predviđeno unapređenje postojećih i uvođenje novog programa koji pokrivaju oblasti naprednih tehnika digitalne obrade različitih audio signala, integraciju audio sistema u IT sisteme, realizaciju složenih softverski kontrolisanih mikrofonskih i zvučničkih sistema koji koji omogućavaju kvalitetnije obrazovanje studenata u oblasti monitoringa, merenja, zaštite i kontole buke koja postaje sve prisutniji problem u našoj zajednici.

Ciljevi predloženog projekta se odnose na unapređenje programa postojećih predmeta na master studijama ETF koji studentima daju potrebna znanja za rad u široj oblasti zaštite od buke, posebno u domenu upotrebe savremenih softverskih alata i softverski kontrolisanih sredstava zaštite. Dosadašnja saradnja nastavnika ETF sa raznim privrednim i društvenim subjektima pokazala je da raste potreba za kvalitetno edukovanim inženjerima koji se mogu relevantno baviti predikcijom, monitoringom, merenjem i kontolom buke. Potreba za takvim profilom postoji u projektantskim kućama, akreditovanim firmama za merenja u oblasti zaštite od buke, firmama za izvođenje specijalizovanih radova na zaštiti od buke i slično. Takođe postoji prostor za nove startap firme koje bi se bavile specifičnim projektovanjem ili proizvodile specijalizovane uređaje i konstrukcije za kontrolu buke i zvučnu izolaciju.
Obrazovanje takvih inženjera zahteva specifične softverske i hardverske resurse kojih još nema na univerzitetima u Srbiji. To obuhvata nabavku softverskih alata za predikciju i proračune, štampanje neophodne literature, izradu laboratorijskih učila za pokazne vežbe i slično. Koncept predloženog projekta podrazumeva saradnju sa nekoliko firmi koje se bave oblastima tangentnim sa postavljenim ciljevima. Sa nekim od njih već postoji stručna saradnja, koja bi kroz projekat trebala da dobije nove forme za uključivanje studenata. To su: Ytong (Vreoci), Bit projekt (Beograd), IMS (Beograd), URSA (Beograd). U oblasti sredstava za zaštitu od buke, a posebno sveprisutne buke ugostiteljskih objekata, postoji potreba i širok prostor za primenu novih sofisticiranih proizvoda. Postoji prostor za razne inovacije, posebno u domenu softverski kontrolisanih sistema zaštite, pa bi se podsticala kreativnost kod studenata i eventualno stimulisali njihovi sopstveni preduzetnički poduhvati nakon završetka školovanja. Kroz to bi se razvijala i kompetencija nastavnika u oblasti istraživanja metoda za predikciju i zaštitu od buke.

COST – WoodMusICK – WOODen MUSical Instrument Conservation and Knowledge

Ovde možete pronaći detalje o projektu..

COST – Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions

Ovde možete pronaći detalje o projektu..

BATWOMAN Basic Acoustics Training & Workprogram On Methodologies for Acoustics – Network

Ovde možete pronaći detalje o projektu..

Sala filharmonije u Skoplju
Ovde možete pronaći više informacija.
Sala opere u Ljubljani

Ovde možete pronaći više informacija.

Sala opere u Mariboru

Ovde možete pronaći više informacija.

Studija uticaja vetroelektrane „Banat 2″ i „Banat 3″ na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Akusticko zoniranje Beograda

Studija o uslovima koji moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zastite od buke na teritoriji grada Beograd

URSA fragmat akustika

U kooperaciji kompanije URSA i Laboratorije za akustiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, razvijen je softverski paket „URSA fragmat akustika“.

URSA

Program  URSA FRAGMAT – AKUSTIKA RS namenjen je arhitektima – projektantima koji žele, da procene nivo zvučne izolacije različitih konstrukcija. Iako dobijeni rezultati nekada nisu dovoljni i ne mogu se zameniti sa kompleksnom studijom o zaštiti od buke, što je posledica radnog iskustva i profesionalnog rada na polju akustike, oni se svakako mogu koristiti kao smernice u projektovanju i podrška pri izradi kompleksne akustičke studije kod složenijih objekata, a za većinu objekata koji se sreću u svakodnevnoj projektantskoj praksi (stambene i poslovne zgrade, hoteli…) može se program koristiti i za izradu elaborata zvučne zaštite.

Za razliku od dosadašnjih software-a i proračuna koji su se pojavljivali na tržištu i koji su tretirali samo zvučno-izolacionu moć pojedinih konstrukcija zasebno, ovaj program nudi mnogo kompleksniji uvid u fenomen prostiranja zvuka kroz konstrukcije, uzimajući u obzir i efekte bočnog provođenja zvuka kroz zidove i međuspratne konstrukcije (tavanice i podove), tako da prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu posmatra sistemski kroz sve elemente prostorije koji utiču na to.

Program takođe uzima u obzir i vrstu spojeva između konstrukcija koja može imati veoma značajan uticaj na prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu, kao i uticaj spoljašnjih zidova i stolarije na prodor spoljašnje buke u prostoriju.

Program takođe ima modul koji se odnosi na prostornu akustiku procenjujući vreme reverberacije u prostoriji. Radeći na programu, korisnik će veoma brzo uvideti edukativnu vrednost koju on nosi u sebi, dopuštajući korisniku da varijacijama raznih pomenutih parametara (kao što su način spojeva konstrukcija,dimenzje prostora, veličina i položaj stolarije, različiti nivoi zvučne izolacije konstrukcija…), trenutno vidi kako to utiče na konačni rezultat prolaza zvuka iz jedne prostorije u drugu i na kraju krajeva šta sve utiče na zvučnu izolacionu moć jedne konstrukcije koja deli dve prostorije. Sa novim saznanjima, proces projektovanja će biti celokupniji, kompleksniji, svesniji i na kraju krajeva mnogo bolji po pitanju akustike, i uticaće sigurno na povećanje kvaliteta zvučne zaštite u objektima koji se grade, a samim tim i na kvalitet života.

Program ne uzima nikakve matematičke modele za proračun zvučne izolacije pojedinih konstrukcija, već koristi bazu podataka izmerenih laboratorijskih vrednosti, a ostale uticaje na prenos zvuka, uzima preko proračuna definisanih u evropskim standardima EN 12354.

Merenje direktnog zvuka u salama

Merenje nivoa direktnog zvuka sa softversko-hardverskim rešenjima na tržištu bazira se na određivanju efektivne vrednosti zvučnog pritiska. To znači da se kao rezultat dobijaju vrednosti ukupnog nivoa zvuka. Ipak, ovaj pristup provere rezultata pokrivanja zvučničkog sistema isključuje mogućnost da se posmatraju nezavisno nivoi direktnog i reflektovanog zvuka, kao i njihova poređenja sa nekim prethodnim rezultatima merenja. U zatvorenim prostorima, gde postoje reflekisione površine po površini auditorijuma ne postoji samo direktnan zvuk. I pored usmerenosti zvučničkih sistema pokrivanje celog auditorijuma direktnim zvukom nije moguće. Takođe, u velikim prostorima, kao što su koncertne sale, postoji veliko vreme reverberacije koje dodatno utiče na ovakav način merenja pokrivanja auditorijuma.

direktan zvukSoftver razvijen u Laboratoriji za akustiku omogućava merenje nivoa direktnog, reflektovanog i ukupnog zvuka u sali u kojoj je postavljen zvučnički sistem. Merenjem u vise tačaka u sali dobija se slika pokrivanja auditorijuma direktnim zvukom. Na taj način prevaziđeni su neodstaci dosadašnjih rešenja za prikazivanje zvučne slike po auditorijumu. U softver se kao ulazni parametar unosi slika osnove prostorije u kojoj se vrši merenje kao i dimenzije prostorije. Korisnik preko grafičkog interfejsa bira željenu površinu po kojoj želi da dobije nivo pokrivanja, a zatim se automatski zadaje skup tačaka u kojima se vrši merenje. Određivanje nivoa direktnog i reflektovanog zvuka bazirano je na merenju impulsnog odziva u zadatom skupu tačaka u sali. Na osnovu obrade izmerenog impulsnog odziva dobijaju se slike koje odvojeno pokazuju pokrivenost auditorijuma direktnim, reflektovanim ali i ukupnim zvukom. Na taj način omogućeno je i poređenje pokrivanja direktnim zvukomu različitim salama i različitim realizacijama zvučničkih sistema.

Merenje akustičkih karakteristika open plane kancelarija

Open plan“, „open space“ ili „otvorene kancelarije“ su mesta gde veći broj ljudi radi u fizički jedinstvenom prostoru. Prednost takvih kancelarija je kvalitet radnog prostora uz olakšanu interakciju i protok informacija među ljudima. U domenu arhitektonskog projektovanja odlikuje ih fleksibilnost prostorne organizacije, mogućnost racionalizacije veličine radnih prostora i jednostavnost u prilagođavanju trenutnim potrebama rada. U planiranju i projektovanju poslovnih zgrada, gde se ne mogu unapred znati svi zahtevi budućih korisnika, ovo je verovatno jedna od najvažnijih karakteristika. „Open plan“ kancelarije imaju i svoje nedostatke u domenu komfora, jer u njima zaposleni neumitno trpe uticaje aktivnosti drugih osoba u okruženju. U tome je najugroženiji zvučni komfor zbog ometanja zvukom i nedostatka privatnosti razgovora. Ometanje nastaje zvukovima koji dolaze iz okruženja i odvlače pažnju, pa time umanjuju sposobnost koncentracije i efikasnosti rada. Govor ljudi u „open plan“ kancelarijama za slučajne, može se reći „prinudne“ slušaoce, može biti ometajući, dok za onog ko govori problem unosi svaka želja da se spreči nehotično širenje informacija iz razgovora privatne ili poverljive prirode. Zbog toga dizajn enterijera „open plan“ kancelarija pored funkcionalnosti i estetike mora da obezbedi dovoljno visok nivo zvučnog komfora, što je tema njihovog akustičkog dizajna. Takvi prostori zahtevaju dizajn koji će minimizirati ometanja i omogući koncentraciju na rad.

interfejsSoftver razvijen u Laboratoriji za akustiku omogućava određivanje akustičkih osobina „open plan“ kancelarija, po standardu ISO 3382-3. Prilikom realizacije merne procedure izračunavaju se parametari definisani i drugim standardima. U softver se kao ulazni parametar unosi slika osnove prostorije u kojoj se vrši merenje kao i dimenzije prostorije. Merenjem u vise tačaka u kancelariji se dobijaju relevantni akustički parametri na osnovu kojih se vrši procena akustičkog kvaliteta prostorije. Način merenja i ocene kvaliteta prostora propisan je standardom i vrši se pomoću više uređaja. Realizovani softver značajno pojednostavljuje proces merenja i samog izračunanja parametara pre svega smanjenjem broja potrebnih hardverskih komponenti. Automatizovani postupak izračunavanja parametara korišćenjem softvera omogućava uštedu vremena korisnika za samo merenje i za obradu rezultata. Za merenje su potrebni samo zvučni izvor, mikrofon, zvučna kartica i računar. Kao rezultat merenja korisnik dobija detaljan izveštaj sa relevantnim parametrima koji se koriste za ocenu akustičkog komfora u open-plane prostorima. Dodatno, softver čuva sve rezultate merenja, kao što su snimljeni signali i izračunati parametri, koji se mogu koristiti i za neka druga istraživanja. Softver je realizovan kao deo programa Inovacionih vaučera  Fonda za inovacionu delatnost.

Interdisciplinarni projekat „Na granici umetnosti i nauke“

U četvrtak 12. juna 2014. u beogradskoj Galeriji 12 Hub (G12 HUB) počeo je jednogodišnji „Nelt edukativni program“, u kome će studenti sa šest beogradskih fakulteta imati prilike da pohađaju program pod nazivom „Interdisciplinarna saradnja kao potencijal razvoja mladih profesionalaca na polju umetnosti, nauke i novih tehnologija“. Tokom godinu dana, studenti sa Fakulteta primenjenih umetnosti, Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta dramskih umetnosti (laboratorija za dizajn zvuka), Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta za medije i komunikaciju i Arhitektonskog fakulteta imaće 19 predavanja – sa svakog fakulteta partnerski će biti uključen po jedan profesor-mentor, koji će zajedno sa drugim mentorima dizajnirati programsku šemu i pratiti rad studentske grupe tokom celog trajanja programa. Sa svim fakultetima potpisan je sporazum o saradnji, a po završenom edukativnom programu svi polaznici dobiće sertifikat Galerije 12 HUB, dok će najuspešniji projekti polaznika biti promovisani u okviru programa Galerije. Program podrazumeva predavanja, mentorske radionice, stručna vođenja kroz izložbe, organizovane studijske posete institucijama i kompanijama, kao i gostovanja umetnika, hakera, programera, dizajnera, inženjera, kustosa, uspešnih poslovnih ljudi i teoretičara iz Srbije i inostranstva. Ujedno, sva predavanja, koja će se održati u Galeriji 12 Hub, biće otvorena za javnost.

Šta je cilj ovakvog programa i interdisciplinarnih predavanja? Prema rečima Milice Pekić, kustoskinje G12 HUB,

želja je da se promoviše intersektorska saradnja u graničnom polju – između umetnosti, nauke, novih medija i performansa. „Galerija je imala ideju, a kompanija Nelt je to podržala, da se napravi partnerstvo sa fakultetima – sa onim fakultetima i onim studentima koji su na neki način ciljna grupa galerije. Zbog intersektorske saradnje, kontaktirali smo predstavnike šest fakulteta i ozvaničili saradnju s njima – oni su sada zvanični partneri na ovom programu, po jedan ili dva profesora sa svakog fakulteta su mentori, i u saradnji s njima je odabrano tridesetak studenata. Prilikom pravljenja programa, imali smo u vidu ono što je galerija prepoznala kao moguće polje interesovanja za mlade, za šta mislimo da možda nije dovoljno pokriveno u zvaničnim studentskim programima, a studentima može da bude korisno za budući profesionalni rad. Hteli smo da im pokažemo primere interdisciplinarne saradnje, primere istraživanja umetnika i naučnika na polju između jedne i druge oblasti. Takođe, imaćemo nekoliko izleta i poseta institucijama, muzejima i laboratorijama. Želimo da uvedemo neke stvari koje se vezuju za praktični rad nakon završetka studija – od toga kako funkcionišu kompanije, institucije, do praktičnih veština – kako se pišu projekti, kako se pronalaze sredstva, kako se aplicira za posao, kako se piše CV… Mislim da se u redovnim studijskim programima takve veštine ne mogu naučiti. U galeriji stalno imamo predavanja za studente i razgovore sa umetnicima koji kod nas izlažu, i upravo iz tih razgovora videli smo da je to nešto što je njima najpotrebnije. Njima najviše nedostaje veština kako da predstave sebe i svoj rad – imaju sjajne ideje, ali nemaju nikakvo znanje ni mehanizam kako da te ideje realizuju. Kada je reč o studentima elektrotehnike, stvari su malo drugačije, jer su njihove veštine tražene u mnogim kompanijama. Ono što je za studente ETF-a važno jeste saradnja sa drugim bliskim poljima, saradnja naučnika i inženjera sa umetnicima, kreativcima i rediteljima. Već na prvom susretu, u četvrtak, videlo se da postoji dosta interesovanja, i da jedni drugima mogu da pomognu u proširivanju vidika: da vide šta su savremene teme, šta je danas važno i o čemu treba da se razmišlja

Izvor: Vreme.com

Haljina koja svira
Noć muzeja Svet zvuka

Izložba „Svet zvuka“ autora  je stalna postavka koja prikazuje složeni put muzike koju slušamo, od fizičko mehanicke prirode zvuka do demonstraciuje zvučnih slika u koncertnoj sali. Izložba je zamišljena kao stalna postavka u Kolarčevoj zadužbini a ideja je da se proces generisanja zvuka demistifikuje, dekomponuje na osnovne fizičke zakonitosti, da se onima koji najčešće dolaze u Kolarčevu zadužbinu i slušaju muziku i ne razmišljaju o njenim drugim aspektima, da se pojasni fizicki aspekat zvuka.

„Izložba osvetljava tajanstveni i bogati svet zvuka od načina na koji osciluju molekuli vazduha i pobudjuju našu bubnu opnu, do raznih elemena koji čine lanac nastanka zvuka“. Autori izložbe su, služeći se malim fizičkim lukavstvima, pokušali da izdvoje neke elemente kao što su ploče koje osciluju da bi se videlo kako zapravo telo instrumenta pobudjuje zvuk.

„Sve se to na kraju završava pričom u koncertnoj sali koja je poslednja karika, prostor koji slušaoci dele sa muzičarima i koja puno utiče na konačan doživaljaj zvuka“.

Doktorske studije

Doktorati u izradiOdbranjeni doktorati
Ljiljana Popović

Naslov teme: -

Tatjana Miljković

Naslov teme: -

Miodrag Stanojević

Naslov teme: -

Ivana Ristanović

Naslov teme: -

 

Srđan Bojičić
Milan Pavlović
Jovan Galić

Naslov teme: Prepoznavanje multimodalnog govora bazirano na Markovljevim modelima

Mentor: Dragana Šumarac Pavlović

Branko Marković
Miloš Bjelić
Jelena Tomić
Filip Pantelić
Đorđe Grozdić

Naslov teme: Primena neuralnih mreža u prepoznavanju šapata

Mentor: Dragana Šumarac Pavlović

Ružica Bilibajkić
Dragan Ristić
Draško Mašović

Naslov teme: Unapređenje metode za proračun zvučne izolacije u zgradama

Mentor: Dragana Šumarac Pavlović

Iva Salom

Naslov teme: Analiza akustučkih karakteristika zvuka zvona

Mentor: Miomir Mijić

Master studije

Stranica u izradi.

Oprema

Laboratorija za Akustiku Elektrotehničkog fakulteta poseduje opremu koja se koristi u raznim vrstama merenja i analiza u oblasti akustike, audiotehnike i obrade signala. Najznačajniji deo laboratorijske opreme čine:

 • Akvizicioni sistem sa 18 kanala (Brüel & Kjær LAN-XI Type 3660-C)

 • Akustička kamera sa 18 kanala (Brüel & Kjær)

 • Intenzitetska sonda (Brüel & Kjær)

 • Softver PULSE (Softver za akviziciju i obradu signala sa Brüel & Kjær uređaja)

 • Akustička kamera sa 24 kanala (Tehničko rešenje Laboratorije za Akustiku)

 • Fonometar (Brüel & Kjær 2270)

 • Fonometar (Norsonic Nor140)

 • ODEON (Softver za predikciju zvučnog polja u zatvorenom prostoru)

 • Audio Pojačavači

 • Digitalni snimači (M-Audio dvokanalni)

 • Akvizicione kartice:

 • 24 kanala (MOTU 24Ai)
 • 8 kanala (EDIROL UA-1000)
 • 2 kanala (Steinberg UR22 MKII, M-Audio ProFire610, Digidesign Mbox, itd.)
 • Audio Procesori:

 • Multifunkcionalni 12 kanala (BSS London Architect)
 • Multifunkcionalni 8 kanala (Bela)
 • Multifunkcionalni 4 kanala (DriveRack PA)
 • 2 kanala (Steinberg UR22 MKII, M-Audio ProFire610, Digidesign Mbox, itd.)
 • Feedback
 • Grafički ekvalizeri
 • Miksete:

 • 12 kanala (SoundCraft)
 • 6 kanala (Martin Wisman)
 • 4 kanala (Martin Wisman)
 • Mikrofoni:

 • Merni
 • Studijski
 • Binauralni
 • Mikrofonski predpojačavači:

 • 24 kanala (Razvijeno u Laboratoriji za Akustiku)
 • 8 kanala (Razvijeno u Laboratoriji za Akustiku)
 • 2 kanala (Razvijeno u Laboratoriji za Akustiku)
 • Zvučnici:

 • Dodekaedar sa pojačavačem (Brüel & Kjær)
 • Dodekaedar sa pojačavačem (Razvijeno u Laboratoriji za Akustiku)
 • 2 kanala (Razvijeno u Laboratoriji za Akustiku)
 • Studijski monitori
 • Zvučnički stub (Tehničko rešenje Laboratorije za Akustiku)
 • Platforme za obradu signala:

 • Arduino
 • Bella
 • Analog Device
 • Razno

 • Digitalni Osciloskop
 • Generatori signala
 • Osnovni merni instrumeti
 • Prateći priključni kablovi
 • itd.

 

Login

Prijava na mailing liste