telit.etf.rs

Teorija telekomunikacionog saobraćaja

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Teorija telekomunikacionog saobraćaja
Akronim 13D031TTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Zoran Čiča
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa statistikom i modeliranjem telekomunikacionog saobraćaja.

Ishod predmeta

Studenti će kroz projekat naučiti da implementiraju simulatore različitih vrsta saobraćaja u cilju ispitivanja ponašanja mreža, ili da matematički analiziraju ponašanje mreža za saobraćaj zadatih statistika.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

U okviru predmeta će biti izučavani saobraćaj različitih statistika, kao što su Puasonova, Markovljeva, Pareto itd. Biće proučavan uticaj statistike saobraćaja na kvalitet servisa koji se ogleda u kašnjenju, verovatnoći odbacivanja paketa ili sesije itd. Posebno će biti proučavane statistike saobraćaja koji koristi različite transportne protokole sa kraja na kraj.

Sadržaj praktične nastave

Rad sa različitim simulatorima saobraćaja.

Literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Rad na projektu

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste