telit.etf.rs

Akustičke merne tehnike

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Akustičke merne tehnike
Akronim 13D031AMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja)
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa principima i konceptima akustičkih mernih tehnika. Sticanje znanja i osposobljavanje za primenu mernih tehnika u različitim podoblastima akustike.

Ishod predmeta

Sticanje znanja i veština koje studentima omogućavaju da samostalno vrše standardna ali i napredna (savremena) akustička merenja, projektuju nova merenja u skladu sa zahtevima, vrše analizu i pronalaze potencijalne probleme akustičkih merenja i njihova rešenja.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Osnovni principi akustičkih mernih tehnika. Analiza mernih grešaka. Uticaj opreme i okruženja. Instrumenti i uređaji za akustička merenja. Merne tehnike za analizu sistema. Merenja odziva i parametara pretvarača. Merenja zvučne snage. Merenja parametara akustike prostorija. Merenja zvučne izolacije. Merenja buke. Merenja koeficijenta apsorpcije i akustičke impedanse. Odziv čula sluha na zvučnu pobudu.

Sadržaj praktične nastave

Praktičan rad u akustičkim merenjima gde studenti vrše definisana akustička merenja primenom adekvatnih tehnika i analiziraju rezultate.

Literatura

1. Cyril M. Harris, Handbook of acoustical measurements and noise control (3rd edition), McGraw-Hill, 1991.
2. Leo Beranek, Acoustical measurements, Acoustical Society of America, 1988.
3. David Havelock, Sonoko Kuwano, Michael Vorlander, Handbook of signal processing in acoustics, Springer, 2008.
4. Thomas D. Rossing, Springer handbook of acoustics, Springer, New York, 2007.
5. F. Alton Everest, Ken Pohlmann, Master handbook of acoustics (5th edition), McGraw-Hill, 2009

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, izrada projekta (seminarskog rada).

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste