telit.etf.rs

Akustički dizajn prostorija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Akustički dizajn prostorija
Akronim 13D031ADP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Miomir Mijić
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov Akustika prostorija
Cilj predmeta

Prostorije su najčešći oblik akustičkih prenosnih sistema. Cilj predmeta je da student stekne potrebna znanja o metodama za podešavanje odziva na zvučnu pobudu u prostorijama. U predmetu se upoznaju osnovne karakteristike apsorbera i difuzora, kao i njihova primena.

Ishod predmeta

Studenti posle ovog kursa treba da razumeju pojave u zvučnom polju koje se formira u zatvorenim prostorijama i da to znanje umeju da primene u samostalnom istraživanju.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Zvučno polje ispred refleksione ravni. Matematički modeli zvučnog polja u prostorijama: talasni, statistički, geometrijski. Apsorpcija zvuka i zvučni apsorberi. Subjektivni zahtevi u odnosu na impulsni odziv prostorije.

Sadržaj praktične nastave

Samostalna izrada projekta akustičke obrade jedne učionice

Literatura

T.COx, P.Dantonio, „Acoustic absorbers and diffusers – Theory, design and applications“, Spon Press, London, 2004.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

predavanja i rad u laboratoriji

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari 50

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste