telit.etf.rs

Energetski efikasne telekomunikacione mreže

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Energetski efikasne telekomunikacione mreže
Akronim 13D031EET
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara multikorisničkih signala na senzorskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.

Ishod predmeta

Očekuje se da studenti savladaju teorijske osnove prostorno-vremenske obrade signala sa senzorskih nizova i da budu osposobljeni za samostalni istraživački rad u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Uvod u teoriju senzorskih nizova. Matematički modeli signala na senzorskim nizovima. Tehnike za lokalizaciju izvora signala. Lokalizacija UWB korisnika u zatvorenom prostoru. Prostorno-vremenski modeli kanala. MIMO sounderi kanala, Principi združenog prostorno-vremenskog spectrum sensinga. Principi monitorisanja elektromagnetskog spektra.

Sadržaj praktične nastave

Vežbe, strudijski istraživački rad

Literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Predavanja, konsultacije, samostalan rad, praktičan rad

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste