telit.etf.rs

IP telefonija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta IP telefonija
Akronim OT4IPT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja)
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa organizacijom i načinom funkcionisanja prenosa govora preko Interneta.
Upoznavanje studenata sa konkretnim realizacijama pojedinih proizvođača opreme za IP telefoniju.

Ishod predmeta

Studenti bi trebalo da umeju da:
- dizajniraju telefonski sistem baziran na korišćenju tehnologije IP telefonije i da definišu način povezivanja takvog sistema na javnu telefonsku mrežu;
- konfigurišu osnovne servise u IP telefonskim sistema proizvođača Cisco

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Kratak istorijat.
Osnovne karakteristike algoritama za kompresiju govora.
Pregled načina prenosa govora u IP mrežama. Varijante sa proprietery rešenjima (Skype).
Garantovanje QoS-a.
Osnovne karakteristike i način rada H.323 protokola.

Sadržaj praktične nastave

Upoznavanje studenata sa radom na komunikacionoj opremi proizvođača Cisco Systems, Siemens i Asterisk. Samostalna izrada tehničkog rešenja telefonskog servisa na bazi IP protokola za više udaljenih lokacija.

Literatura

1. SIP: Understanding the Session Initiation Protocol, Second Edition, Alan B. Johnston – Artech House, 2004.
2. IP Telephony with H.323: Architectures for Unified Networks and Integrated Services, Vineet Kumar, Markku Korpi, Senthil Senqodan – Wiley
3. www.cisco.com
4. www.asterisk.org

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe i praktični rad sa komunikacionim uređajima u laboratoriji. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekat dizajniranja telefonskog sistema kompanije koja obuhvata više udaljenih lokacija i povezivanje na javnu telefonsku mrežu

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 20
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

    Novosti i obaveštenja

    Ostalo

    Login

    Prijava na mailing liste