telit.etf.rs

Kognitivne radio mreže

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Kognitivne radio mreže
Akronim 13D031KOGR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa principima kognitivnog radija, novim načinom razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija. U okviru kursa studenti će upoznati mogućnosti boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja spektra, primenu kognitivnosti u oblasti radija kao i specifičnosti koegzistencije licenciranih i kognitivnih korisnika – kognitivne radio mreže.

Ishod predmeta

Na kraju kursa studenti će biti sposobni da:
- upoznaju novi način razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija – kognitivni radio
- upoznaju tehnike boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja resursa
- sagledaju specifičnosti koegzistencije licenciranih i kognitivnih korisnika – kognitivne radio mreže
- sagledaju buduće pravce razvoja kognitivnih radio mreža

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

- Tehnike projektovanja, analize i optimizacije dinamičkog pristupa spektru i dinamičkog upravljanja spektrom (tehnike obrade signala, optimizacije, teorija igara, algoritmi elektronskog učenja)
- Modeli, arhitekture i kontrola dinamičkog pristupa spektru, centralizovani i distribuirani pristup spektru
- Tehnike određivanja lokacije i aspekt bezbednosti u kognitivnim radio mrežama

Sadržaj praktične nastave
Literatura

1. Ekram Hossain, Dusit Niyato, Zhu Han, “Dynamic Spectrum Access and Management in Cognitive Radio Networks”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-58032-1, New York, 2009.
2. K. J. Ray Liu, Beibei Wang, “Cognitive Radio Networking and Security; A Game-Theoretic View”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-90418-9, New York, 2011.
3. Alexander M. Wyglinski, Maziar Nekovee, Y. Thomas Hou, “Cognitive Radio Communications and Networks; Principles and Practice”, Elsevier, ISBN 978-0-12-374715-0, 2010.
4. Yu, F. Richard, “Cognitive Cognitive Radio Mobile Ad Hoc Networks”, Springer, ISBN 978-1-4419-6171-6, 2011.
5. Yan Zhang, Jun Zheng, Hsiao-Hwa Chen, “Cognitive Radio Networks: Architectures, Protocols, and Standards”, CRC Press, ISBN 1420077759, 2010.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Konsultacije, izrada domaćih zadataka, izrada seminarskog rada, projekti.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 60
Kolokvijumi
Seminari 60

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste