telit.etf.rs

Komunikacione i računarske mreže

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Komunikacione i računarske mreže
Akronim 13D031KRM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj predmenta je da studenati kroz rešavanje konkretnih problema nauče tehnike optimizacije mreža i implementacije protokola na raznim komunikacionim slojevima.

Ishod predmeta

Studenti će dati doprinos rešavanju aktuelnih istraživačkih problema u oblasti mrežnih tehnologija, kroz implementaciju mrežnih i transportnih protokola ili njihovu analizu.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

U okviru ovog predmeta, biće proučavana neka od aktuelnih tema u oblasti telekomunikacionih mreža. Posebna pažnja će biti posvećena protokolima prema kojim se razmenjuju podaci o topologiji mreže, i protokolima pomoću kojih se ostvaruje kvalitet servisa na nivou mreže. Proučavaće se i protokoli za autentifikaciju koji omogućavaju bezbedan prenos podataka.

Sadržaj praktične nastave

Rad na projektu iz oblasti telekomunikacionih mreža, uz korišćenje raznih softverskih i hardverskih alata i programskih jezika.

Literatura

1. R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. OrlinNetwork Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall; United States Ed edition, February 18, 1993
2. J. L. Gross, J. Yellen, Graph Theory and Its Applications, Second Edition, Chapman & Hall/CRC, September 2005
3. J. Matousek, B. Gärtner, Understanding and Using Linear Programming, Firs Edition, Springer, November, 2006
4. R. Perlman, Interconnections: Bridges, Routers, Switches and Internetworking Protocols, Adison-Wesley, 20005.
5. W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff, Unix Network Programming, Vol. 1: The Socket Network API, Third Edition, Addison-Wesley Professional, 2003

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Rad na projektu.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 30

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste