telit.etf.rs

M2M komunikacioni sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta M2M komunikacioni sistemi
Akronim 13M031MKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inzenjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Dejan Drajić
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Dejan Drajić
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Dejan Drajić
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa arhitekturom,protokolima,aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Osposobljavanje studenata za razumevanje principa umrežavanja, integracije inteligentnih objekata u komunikacione mreže kroz razvoj konkretnih rešenja. Koncept pametnih gradova i primena M2M/IoT rešenja u pametnim gradovima i poljoprivredi. Biznis modeli za IoT rešenja.

Ishod predmeta

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da: – Učestvuju u dizajniranju i primeni inteligentnih objekata – Učestvuju u integraciji M2M inteligentnih objekata u mobilne komunikacione sisteme – Koriste postojeće platforme za eksperimetisanja – Samostalno razviju biznis mdele za IoT rešenja

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Definicija inteligentnih objekata i njihove primene.Pregled istraživačkih aktivnosti. Standardizacija M2M komunikacionih sistema.M2M arhitekture,sistemi i platforme,operativni sistemi,komunikacioni protokoli,primene.Integracija M2M inteligentnih objekata u mobilne komunikacione sisteme.Uvod u IoT,primene i aplikacije. Koncept pametnog grada.Primena IoTa u gradovima i poljoprivredi.IoT biznis modeli.

Sadržaj praktične nastave

Upotreba mobilnih telefona za interakciju sa okolinom („participatory sensing“) . Pregled mobilnih komunikacionih uređaja (Android, J2ME i iFone).Programiranje android aplikacija. Mobilni telefon kao gejtvej. Komunikacija preko mobilne mreže.Upotreba aktulenih hardverskih platformi za razvoj M2M/IoT aplikacija: Raspberi Pi, Arduino.

Literatura

1. Vangelis Angelakis, Elias Tragos, Henrich C. Pöhls, Adam Kapovits, Alessandro Bassi “ Designing, Developing,and Facilitating Smart Cities -Urban Design to IoT Solutions”, Springer 2017
2. Dejan Drajić, „Uvod u IoT (Internet of Things)“, Akademska misao, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd 2017
3. Dejan Drajić, „Pametni gradovi“, Akademska misao, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd Mart 2018.
4. Dejan Drajić, „Biznis modeli za IoT rešenja“, Akademska misao, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd Decembar 2018. ISBN: 978-86-7466-762-0
5. C. Haro, M. Dochler Machine to Machine Communications, Architecture, Performance and Applications, Woodhead Publishing, 2015

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe sa prikazom specifičnih rešenja. Samostalni ili timski rad na izradi projekta (primena hardversko-softverskih razvojnih platformi).

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 50

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste