telit.etf.rs

Metode modelovanja zvučnog polja

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Metode modelovanja zvučnog polja
Akronim 13D031MMZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov Elektroakustika, Audio sistemi
Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovnim metodama simulacije zvučnog polja i akustičkih prenosnih puteva. Upoznavanje sa osnovnim elementima psihoakustike i sinteze virtualnog akustičkog okruženja.

Ishod predmeta

Studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje u oblasti akustike prostorija i sinteze virtualnog audio okruženja.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Osnovni principi modelovanja i simulacije zvučnog polja, ray tracing model, model likova, hibridni model.Mogućnosti i ograničenja. Obrada signala u auralizaciji. Sinteza binauralnog prenosnog puta. Konvolucija. Karakterizacija izvora. 3D reprodukcija i sistemi virtualne realnosti.

Sadržaj praktične nastave

Analiza mogućnosti i ograničenja simulacionih metoda na dostupnim softverskim paketima u akustičkom projektovanju.

Literatura

1. Michael Vorlander:Auralization: Fundamentals of Acoustics, Modelling, Simulation, Algorithms And Acoustic Virtual Reality, Springer Verlag , 2007

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 30

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste