telit.etf.rs

Odabrana poglavlja iz akustike prostorija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Odabrana poglavlja iz akustike prostorija
Akronim 13D031OAP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović, Prof. dr Miomir Mijić
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov Elektroakustika, Audio sistemi, Akustika prostorija
Cilj predmeta

Upoznavanje sa objektivnom i subjektivnom kategorizacijom akustičkih karakteristika prostorije i analiziom svih relevantnih faktora koi na to utiču.

Ishod predmeta

Studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje u oblasti akustike prostorija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Objektivna i subjektivna karakterizacija zvučnog polja. Analiza objektivnih parametara u prostorijama različitih namena. Subjektivne preference. Subjektivna difuznost. Tekstura impulsnog odziva. Geometrijska akustika i analiza raspodele slobodnih putanja zvučnih talasa u prostoriji.Subjektivna glasnost. Binauralno slušanje.

Sadržaj praktične nastave

Merenja na fizičkim modelima i realizacija subjektivnih testova.

Literatura

1. 1. H.Kuttruff: Room acoustics, Spon Press, New York, 2000.
2. L.Beranek: Concert halls and opera houses, Springer, Cambridge, 2002
3. M. Barron: Auditorium Acoustics and Architectural DesignTaylor & Francis, 1993
4. J. Blauert;Spatial Hearing The Psychophysics of Human Sound Localization,The MIT Press; 1996
5. Z.Ando:Concert Hall Acoustics, Springer – Verlag, New Zork, 1985

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Predavanja, projekti, praktični eksperimenti

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari 30

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste