telit.etf.rs

Odabrana poglavlja iz telekomunikacija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Odabrana poglavlja iz telekomunikacija
Akronim 13E033OPTE
Studijski program elektotehnika i racunarstvo
Modul Elektronika
Tip studija
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa odabranim temama u oblasti modernih telekomunikacionih sistema.

Ishod predmeta

Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa odabranim temama u oblasti modernih digitalnih telekomunikacionih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Principi dizajna modernih digitalnih telekomunikacionih sistema. Višedimenzione digitalne modulacije. Sistemi prenosa sa proširenim spektrom. Pseudoslučajne sekvence. CDMA. Sistemi sa više nosilaca. Tehnike višestrukog pristupa. MIMO tehnologije. UWB. Softverski definisan radio (SDR). Trendovi razvoja modernih telekomunikacija.

Sadržaj praktične nastave

Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.

Literatura

[1] Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
[2] Ipatov V.: Spread Spectrum and CDMA Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd, 2005. London.
[3] Ghavami M., Michael L.B. and Kohno R.: Ultra Wideband Signals and Systems in Communication Engineering 2ed. John Wiley & Sons Ltd, 2007, London.
[4] Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
[5] Praktikum za laboratorijske vežbe.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

    Novosti i obaveštenja

    Ostalo

    Login

    Prijava na mailing liste