telit.etf.rs

Personalizovane aplikacije

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Personalizovane aplikacije
Akronim 19M031PA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inzenjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje s teorijskim osnovama i presekom stanja u oblasti personalizacije telekomunikacionih servisa i aplikacija. Upoznavanje s metodama opisivanja, indeksiranja i pronalaženja sadržaja.

Ishod predmeta

Student treba da ovlada veštinama potrebnim za projektovanje personalizovanih aplikacija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Pojam i značaj personalizacije. Mehanizmi personalizacije. Etički aspekti i zaštita privatnosti korisnika. Modeliranje korisnika i telekomunikacionih servisa. Pronalaženje informacija. Model vektorskog prostora. Mašinsko učenje. Primeri aplikacija na internetu, u televiziji i mobilnim mrežama.

Sadržaj praktične nastave

Formalno opisivanje telekomunikacionih servisa i sadržaja. Poređenje metoda za pronalaženje informacija. Projektovanje personalizovanih aplikacija.

Literatura

M. Bjelica: “Personalizovane aplikacije: teorija i praksa”, ETF, 2018.
Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
Ricci, F.; Rokach, L.; Shapira, B.; Kantor, P.B. (Eds.): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011.
James Talbot, Justin McLean: Learning Android Application Programming: A Hands-On Guide to Building Android Applications, Addison-Wesley, 2014. srpski prevod: Programiranje Android aplikacija, CET, 2014.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 0
Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe i mentorski rad sa studenatima.

Detaljne informacije o Predmetu dostupne su preko Moodle e-učionice: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1296

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste