telit.etf.rs

Principi elektronskog rata u telekomunikacijama

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Principi elektronskog rata u telekomunikacijama
Akronim 13D031PER
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja)
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima i teorijskim konceptima elektronskog rata u telekomunikacijama i osposobljavanje studenata za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.

Ishod predmeta

Očekuje se da studenti savladaju osnovne principe elektronskog rata u telekomunikacijama i budu osposobljeni za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Uvod u teoriju elektronskog rata u telekomunikacijama. Principi izviđanja signala (Signal Inteligence-SIGINT). Principi i tehnike izviđanja elektronskih i komunikacionih signala (Electronic and Communication Inteligence-ELINT and SIGINT). Principi protiv mera (Electronic Counter Measure-ECM), Ometanje i maskiranje elektronskih i komunikacionih sistema. Za- štitna zona od ometanja. Faktor ometanja. Principi izviđanja elektronskih i komunika- cionih sistema. Principi i tehnike monitoringa radio-frekvencijskog spektra. Elektronske protivmere (Electronic Counter Counter Measures – ECCM). Signali sa malom verovatnoćom presretanja. Tehnike null-steeringa. Principi informacionog rata.

Sadržaj praktične nastave

Praktičan rad vezan za tehnike monitoringa radio-frekvencijskog spektra, analizu i procenu parametara radio signala korišćenjem MIMO razvojnih platformi

Literatura

1. R.Poisel Introduction to Communication Electronic Warfare Systems, Artech House, 2008.
2. S.A.Vakin, L.N.Shustov, R.H.Dunwell, Fundamentals of Electronic Warfare,Artech House, 2001.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, projekti

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste