telit.etf.rs

Principi pozicioniranja u radio sistemima

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Principi pozicioniranja u radio sistemima
Akronim OT4PPR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa principima i metodama pozicioniranja u radio sistemima. Cilj je upoznati matematičke pristupe određivanja lokacije korisnika u radio sistemima (probabilističke i determinističke), parametre koji se mogu koristiti za određivanje lokacije kao i specifičnosti pozicioniranja u raznim radio sistemima (satelistkim – GPS, ćelijskim – GSM, UMTS, LTE, indooor – WLAN).

Ishod predmeta

Po završetku kursa studenti bi trebalo da budu sposobni: – da izvrše lociranje korisnika u raznim vrstama radio sistema – da procene tačnost postupka lociranja – da predlože rešenja za povećanje tačnosti lociranja – da procene servise u skladu sa mogućnostima lociranja.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

- Koordinatni sistemi i projekcije Zemlje na mapu – Parametri signala koji se mogu koristiti za pozicioniranje (vreme, snaga, ugao, …) – Izvori grešaka u pozicioniranju – Determinističke metode pozicioniranja (angulacija, cirkularna i hiperbolička lateracija) – Probabilističke metode pozicioniranja – Fingerprinting metode pozicioniranja – Pozicioniranje u GSM, UMTS, LTE, GPS, WLAN

Sadržaj praktične nastave

Laboratorijske vežbe

Literatura

[1] A. Küpper, “Location-based services”, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-09231-6, Chichester (2005).
[2] A. Bensky, “Wireless Positioning Technologies and Applications”, Artech House, ISBN 978-1-59693-130-5, Norwood (2008).
[3] R. Prasad, M. Ruggieri, “Applied satellite navigation using GPS, GALILEO, and augmentation systems”, Artech House, ISBN 1-58053-814-2, Boston/London (2005).
[4] Figuera J. and Frattasi S, “Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques”, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
[5]

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
45 15 15
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste