telit.etf.rs

Programiranje komunikacionog hardvera

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Programiranje komunikacionog hardvera
Akronim 13E034PKH
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Zoran Čiča, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Zoran Čiča
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Zoran Čiča, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Broj ESPB 6 Status predmeta Izborni
Uslov Nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa metodama implementacije telekomunikacionih funkcija u programabilnim čipovima. Savladavanje VHDL i Verilog programiranja i softverskih paketa za programiranje FPGA čipova.

Ishod predmeta

Nakon završetka kursa studenti će biti sposobni da implementiraju hardverski dizajn na FPGA čipovima.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

FPGA čipovi imaju široku primenu u telekomunikacionim mrežama, ali i u drugim oblastima. Oni omogućavaju fleksibilnost i visoke brzine procesiranja, i pogodni su za implementaciju svih funkcija sloja linka i mrežnog sloja. Na kursu će se izučavati softverski paketi za programiranje FPGA uređaja vodećih proizvođača (Xilinx, Altera), i osnove programskih jezika VHDL i Verilog.

Sadržaj praktične nastave

Vežbe na kojima će se hardverski implementirati pojedine komunikacione funkcije u programabilnim čipovima.

Literatura

1. Z. Čiča, Programiranje komunikacionog hardvera, Akademska Misao, 2017.
2. V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, 2004., V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, 2004.
3. D.L.Perry: VHDL Programming by Example, McGraw-Hill, 2002., D.L.Perry: VHDL Programming by Example, McGraw-Hill, 2002.
4. S. Palnitkar: Verilog HDL – A Guide to Digital Design and Synthesis, Prentice Hall, 2003., S. Palnitkar: Verilog HDL – A Guide to Digital Design and Synthesis, Prentice Hall, 2003.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

U okviru vežbi studenti rade na projektu u grupama od dva ili tri studenta. Svaka grupa predaje izveštaj sa rezultatima rada na projektu, a studenti ga individualno brane.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste