telit.etf.rs

Robusna obrada govornih signala

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Robusna obrada govornih signala
Akronim 13D031ROG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja)
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov Položen ispit iz predmeta – Obrada govornog signala, ili objavljen bar jedan rad iz oblasti obrade govornog signala.
Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje sa savremenim istraživačkim temama u robusnoj obradi govornog signala koje mogu biti inspiracija za sopstvena istraživanja.

Ishod predmeta

Stvaranje predznanja za istraživanja neophodna za izradu doktorske disertacije.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Varijabilnosti u govoru, robusne estimacije obeležja govora, separacija glotalna pobuda-vokalni trakt, robusna detekcija Fo, obrada degradiranog govora, ambijentalna robusnost, multimikrofonski sistemi, kompenzacija komunikacionog kanala, konverzija govora, robusno prepoznavanje govora, normalizacija govornika, robusnost i prirodnost komunikacije čovek-mašina.

Sadržaj praktične nastave

Primena različitih softverskih alata u obradi govornog signala i razrada usvojenih teorijskih i praktičnih znanja kroz seminare i/ili projekte.

Literatura

1. Junqua, J.-C., van Noord, G. (Eds.); Robustness in Language and Speech Technology, Springer, 2001.
2. X. Huang, A. Acero, H.W. Hon; Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development; Prentice Hall, 2001.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Konsultacije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari 50

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste