telit.etf.rs

Sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama
Akronim 13D031STM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Zoran Čiča
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznati studente sa problemima sinhronizacije u okviru različitih mrežnih tehnologija.

Ishod predmeta

Studenti će biti u mogućnosti da implementiraju sinhronizaciju u okviru različitih mrežnih tehnologija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

U okviru predmeta će biti proučavana sinhronizacija u transportnim mrežama, kao što su SDH,SONET,OTN. Biće takođe analizirane mogućnosti labavije sinhronizacije u paketskim mrežama, na primer pomoću NTP protokola.

Sadržaj praktične nastave

Rad na projektu.

Literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste