telit.etf.rs

Telekomunikaciona merenja

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Telekomunikaciona merenja
Akronim 13E033TM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Milan Bjelica, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Milan Bjelica, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Milan Bjelica, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov Nema
Cilj predmeta

Predmet je praktično orijentisan. Njegov cilj je da upozna studentkinje i studente s principima rada i korišćenjem telekomunikacionih mernih uređaja.

Ishod predmeta

Po završetku kursa, studentkinje i studenti će steći potrebna znanja da bi mogli da pravilno povežu i umreže laboratorijske uređaje, izvrše tipična merenja telekomunikacionih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, obrade rezultate merenja i izrade izveštaj.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Vrste i organizacija telekomunikacionih merenja. Parametri telekomunikacionih signala. Instrumentacija za merenja. Pasivne komponente. Izvori signala. Digitalni osciloskop. Karakterizacija signala u vremenskom domenu. Analizator spektra. Karakterizacija signala u spektralnom domenu. Karakterizacija sistema prenosa. Analizator mreža. Merenje šuma. Merenja na kablovskim vodovima. Određivanje mesta kvara. Obrada i prikaz rezultata merenja. Izrada izveštaja o obavljenim merenjima. Umrežavanje laboratorijske instrumentacije. Upravljanje instrumentima pomoću računara. Akvizicija rezultata merenja pomoću računara. Virtuelna instrumentacija. Telemetrija.

Sadržaj praktične nastave

Rad u laboratoriji. Povezivanje i korišćenje instrumenata. Obrada rezultata u slobodnim softverskim alatima GNU Octave i python.

Literatura

1. M. Bjelica: Telekomunikaciona merenja 1 – zbirka zadataka (elektronski udžbenik)
2. C. Rauscher: Fundamentals of Spectrum Analysis. Rohde & Schwarz, 2006.
3. J.M. Hughes: Real-World Instrumentation with Python. O’Reilly Media, 2011.
4. J.M. Pieper: Automatic Measurement Control: A Tutorial on SCPI and IEEE 488.2. Rohde & Schwarz, 2007.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe i laboratorijske vežbe; domaći zadaci

Detaljne informacije o Predmetu dostupne su preko Moodle učionice: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1303

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava 60 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste