telit.etf.rs

Telekomunikacione mreže za pristup

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Telekomunikacione mreže za pristup
Akronim OT4TKM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja)
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama telekomunikacionih pristupnih mreža sa stanovišta tehnologije (xDSL, FTTx, HFC, FWA, CaTV), distribucije različitih tipova servisa (usopojasni i širokopojasni servisi, interaktivni servisi) i različitih realizacija (arhitektura mreža sa primerima). Osnovni elementi tehno-ekonomske analize pri izgradnji telekomunikacionih pristupnih mreža.

Ishod predmeta

Sticanje iskustava pri proceni i izboru optimalnog tehničko-tehnološkog i ekonomskog rešenja pri izgradnji telekomunikacione pristupne mreže. Obučavanje studenata da kritički analiziraju kompromise između projektnih ciljeva, da pronalaze optimalna rešenja, da projektuju različite tipove pristupnih mreža i da mere relevantne parametre postojećih telekomunikacionih pristupnih mreža.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Problem prve milje. Različite thnologije u pristupnim mrežama – struktura i servisi u javnoj fiksnoj telefonskoj mreži (JFTM), xDSL (ADSL, HDSL, VDSL), Fiksni bežični pristup (radio-pristup – radio-kanal i primenjene arhitekture, kalkulacija kapaciteta, pregled tehnologija – WiMAX, CDMA2000), optičke pristupne mreže, hibridne optičke-koaksijalne mreže.

Sadržaj praktične nastave

posete referentnim rešenjima operatora

Literatura

1. M.Lj. Janković, Z.R. Petrović: Mreže za pristup, 3. izdanje, Akademska misao, 2003
2. Izabrani članci iz IEEE Communication Magazine, časopis Telekomunikacije,, Articels from IEEE Communication Magazine, Magazine Telekomunikacije,

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe, posete referentnim rešenjima operatora.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste