telit.etf.rs

Teorija i praksa komutacija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Teorija i praksa komutacija
Akronim 13D031TIP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj predmenta je osposobljavanje studenata da kreativno rešavaju probleme dizajna i implementacije komutacionih sistema.

Ishod predmeta

Studenti će implementirati module komutacionih sistema, u softveru ili hardveru, ili će analizirati rad kritičnih modula komutacionih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

U okviru ovog predmeta izučavaće se protokoli komutacionih sistema u kontrolnoj ravni, kao i dizajn komponenti na hardverskom nivou: kontrolera, komutacionih polja, paketskih procesora itd. Predmet će se takođe baviti temama sistemskom integracijom komponenti. Biće proučavane i analizirane različite arhitekture komutacionih sistema u pogledu njihove implementacione kompleksnosti i performansi.

Sadržaj praktične nastave

Rad na projektu će uključivati hardversko i softversko programiranje komponenti svičeva i rutera.

Literatura

1. 1. V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, August 2004.
2. 2. N. M. Botros, HDL Programming Fundamentals: VHDL and Verilog, November 2005.
3. 3. D. Comer, Network System Design Using Network Processors, Prentice Hall, January 2003.
4. 4. J. T. Moy, OSPF Complete Implementation, Addison-Wesley Professional, December 2000.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Rad na projektu.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari 30

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste