Prof. dr Irini Reljin | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Prof. dr Irini Reljin

Prof. dr Irini Reljin

E-mail: irini@etf.rs
Telefon:
Soba: P2-3
Konsultacije:

Biografija

Profesor Irini Reljin je rođena u Beogradu gde je završila osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Diplomiralaje, magistrirala i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Beogradu. Posle diplomiranja radila je u srednjoj tehničkoj školi “Nikola Tesla”,a zatim u Višoj PTT školi (sada Visoka IKT škola strukovnih studija) u Beogradu, kao profesor predmeta Digitalne telekomunikacije i dugogodišnji šef Katedre za telekomunkacije. Bila je direktor Visoke IKT škole više od 8 godina i odgovorna za uspešno opremanje laboratorijskog i prostora za nastavu, kao i za akreditaciju svih studijskih programa u trenutku kada su uvedene akreditacije visokoškolskih ustanova. Od 2001. godine je zaposlena i na ETF-u u Beogradu, na kome je birana u sva nastavnička zvanja. Kao docent/vanredni/redovni profesor za oblast Telekomunikacije predavala je predmete izoblasti televizije, video sistema, obrade slike, multimedijalnih i telekomunikacionih sistema, telemedicine, optičkih mreža, veštačkih neuralnih mreža, linearne i nelinearne analize sinala, posebno analize klimatskih parametara. Od 2012. godine je bila zamenik šefa Katedre za telekomunikacije na ETF, a od 2015. godine do odlaska u penziju, šef iste katedre na ETF.

Mentor je 12 doktorskih disertacija, 6 magistarskih teza,56 master i 133 diplomska rada na matičnom fakultetu. Držala je nastavu predmeta Digitalna televizija na Elektrotehničkom fakutetu Univerziteta u Banjaluci. Izabrana je za profesora za dva predmeta – Telemedicina i Obrada multimedijalnih signala na studijskom programu doktorskih studija Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologijepri Univerzitetu u Beogradu. Bila je član velikog broja komisija za odbranu doktorskih, magistarskih i master radova na matičnom fakutetu (ETF), kao i Tehničkom Univerzitetu u Pragu, ETF u Banjaluci, Elektronskom fakultetu u Nišu, Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Medicinskom fakultetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, studijskom programu doktorskih studija pri Univerzitetu u Beogradu.

Oblast interesovanja Irini Reljin su video tehnologije, telemedicina, obrada multimedijalnih signala, optičke telekomunikacije, fraktalna i multifraktalna analiza složenih signala,uključujući biomedicinske signale i klimatske parametre. Objavila je preko 350 radova u domaćim i stranim monografijama, časopisima i zbornicima radova, časopisina sa konferencija,od kojih 35 u istaknutim časopisima sa SCI liste. Radovi su joj u inostranoj literaturi citirani (ne računajući auto i ko-citate) više od 700 puta i od toga više od 150 puta u vodećim časopisima (sa impakt faktorom, IF). Pored toga, jedan od radova je citiran u više evropskih i američkih patentnih prijava dva vodeća proizvođača opreme za digitalnu televiziju.

Učestvovala je u velikom broju međunarodnih i nacionalnih projekatau oblasti digitalne obrade slike i videa, kao i telemedicine. Bila je rukovodilac dva projekta tehnološkog razvoja pri ministarstvu odgovornom za nauku. Kao rezultat projekata ima 45 realizovanih tehničkih rešenja/tehnoloških postupaka/softvera.

I. Reljin je rukovodilac grupe sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu naEvropsko projektu EUREKA, E! 9991 CADA („Computer- Aided Decision-Assistant System for Diagnosis of Malignant Diseases – CADA“, „Računarski zasnovan sistem za asistenciju pri dijagnostici malignih oboljenja“). Na osnovu rezultata ovog projekta prijavljena su tri patenta. Razvijeni uređaj je osvojio Glavnu nagradu (Grand Prix) Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda na međunarodnoj izložbi “Pronalazaštvo – Beograd 2018”.

Učestvovala je u komercijalnim projektima u oblasti televizije. Bila je angažovana u procesu montaže i održavanja digitalne satelitske stanice u Podgorici,  kao i na projektudigitalnihreportažnihkola. Održala je veliki broj predavanja po pozivu posvećenih digitalnoj televiziji na skupovima koje su organizovali DVB World, ITU, DigiTag,EBU, IEEE Broadcast Technology, NAB i druge međunarodne institucije.  

Baveći se analizom i obradom klimatskih parametara sa grupom autora je primenila nove metode linearne i nelinearne analize na ove parametre. Značajan rezultat ovih radova je primena empirijske ortogonalne analize na klimatske parametre u Srbiji i Crnoj Gori, kao i poređenje istih sa rezultatima fraktalne/multifraktalne analize. Navedene metode su bile prvi put primenjene na parametre sa teritorije Jugoslavije (tada Srbije sa Crnom Gorom), a objavljeni radovi su citirani više puta u stranoj literaturi.

Održala je veliki broj predavanja iz oblasti kojima se bavina više univerziteta u zemlji i inostranstvu, u Srpskom lekarskom društvu, Akademiji medicinskih nauka, Matematičkom institutu SANU, Hidrometeorološkom zavodu RS.

Vodeći je gostujući urednik specijalnog izdanja časopisa Complexity (Hindawi/Wiley) sa temom New Methods for Analyzing Complex Biomedical Systems and Signals. Od strane izdavača jepredložena I prihvaćena za vodećeg gostujućeg urednika specijalnog izdanja istog časopisa koji će od sada biti izdavan godišnje.

Irini Reljin je član više profesionalnih udruženja: stariji član (Senior Member) društva IEEE, članSMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers), BSUAE (Trans Black Sea Union of Applied Electromagnetism), SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers), Društva za telekomunikacije, ETRAN-a. Potpredsednik je Programskog odbora TELFOR-a i član uređivačkog odbora časopisa Telfor Journal. Bila je član Evropskog FP7 komiteta za oblast ICT i član upravnog odbora na nekoliko evropskih COST projekata.

Od 2009. godine obavljadužnost pomoćnika Ministra za elektronske komunikacije. U ovom periodu, u trajanju od godinu dana, je obavljala dužnost savetnika potpredsednika Vlade RS. Bila je odgovorna za izbor standarda i arhitekturu mreže za distribuciju signala u procesu prelaska sa analognog na digitalno terestrijalno emitovanje televizijskih signala. Takođe je bila odgovorna za pripremu i realizaciju Evropskog IPA projekta Assistance to the digital broadcasting switchover in Serbia, dodeljenog za prelazak na digitalno emitovanje televizijskih signala. Rukovodila je grupom za izbor radio-frekvencijskih kanala i izbor parametara DVB-T2mreže sa ciljem maksimiziranja digitalne dividende. Kao rezultat rada grupe, Srbija je bila jedina zemlja u Evropi koja je, premda sa najvećim brojem televizijskih programa, u trenutku prelaska na digitalni prenos televizijskih signala oslobodila frekvencijske opsege koji odgovaraju digitalnim dividendama 1 i 2.

Učestvovala je u izradi velikog broja akata u oblasti elektronskih komunikacija, Zakona o elektronskim komunikacijama kao sistemskog za tu oblast, kao i više strateških dokumenata. Predstavljala je Srbiju na Svetskim radio konferencijama (WRC) 2012. i 2015. godine (pri čemu je jedan od potpisnika Završnih akata ovih konferencija), kao i na mnogim drugim skupovima u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija. Zamenik je šefa Pregovaračke grupe 10 (Informaciono društvo i mediji) u procesu Evropskih integracija Republike Srbije. Član je grupe koja se bavi digitalnim jedinstvenim tržištem (Digital Single Market) pod okriljem DG Connect organizacije u Evropskoj komisiji. Učestvovala je, kao predstavnik Ministarstva, u tri projekta posvećenih razvoju širokopojasnih mreža koje je finansirala Korejska vlada a koji su realizovani od strane instituta u Seulu. Aktivni je učesnik izuzetno velikog broja okruglih stolova posvećenih ICT tehnologijama, digitalizaciji terestričkog prenosa televizijskih i radijskih programa, efikasnog korišćenja spektra i razvoju širokopojasnih mreža elektronskih komunikacija u zemlji i inostranstvu. Predvodi grupu eksperata, predstavnika Republike Srbije, u izradi projekta Balkanskog koridora za testiranje samoupravljačkih vozila po autoputevima, a za koji je potpisano Pismo o namerama između republika Bugarske, Grčke i Srbije.

Publikacije

M10 Monografije

M14 Poglavlja u knjigama/monografijama međunarodnog značaja

M14.1.B. Reljin, G. Zajic, Nikola Reljin, I. Reljin, “Adaptive clustering of image database (ACID) as an efficient tool for improving retrieval in a CBIR system”, Part in a textbook Perspectives on Digital Pathology: Results on the COST Action IC 0604 EUROTELEPATH,Marcial Garcia-Rojo, Bernd Blobel, Arvydas Laurinavicius (Eds), IOS Press, Series: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 179, ISBN 978-1-61499-085-7 (print), 978-1-61499-086-4 (online), pp. 172-183, 2012.

M14.2.B. Reljin, I. Krstić, P. Kostić, I. Reljin, D. Kandić, “CNN applications in modeling and solving non-electrical problems”, Chapter 7 in the textbook Cellular Neural Networks: Theory and Applications,A. Slavovaand V. Mladenov (Eds.), pp. 135-172, Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 1-59454-040-3, 2004.

M14.3.I. Reljin, et al.,“ATM – technology”, Fascicle No. 2 in New technologies, Contributions in Electronic book for engineers from developing countries, ITU-T, Geneva, 2001.

M14.4.I. Reljin, et al., “ATM based networks”, Fascicle No. 5 in New technologies, Contributions in Electronic book for engineers from developing countries, ITU-T, Geneva, 2001.

M14.5.B. Reljin, I. Reljin, “Multimedia: The impact on the teletraffic”, Book 2, N. Mastorakis (Ed.), World Scientific and Engineering Society Press, Clearance Center, Danvers, MA, 2000, pp. 366-373, ISBN: 960-8052-17-3.

M14.6.B. Reljin, I. Reljin, “Telemedicine in multimedia environment”, pp. 22-107, part in a bilingual (Serbian-English) textbook Telemedicine (P. Spasić, I. Milosavljević, M. Jančić-Zguricas, Editors), Academy of Medical Sciences of Serbian Medical Association, Belgrade, 2000, ISBN-86-83269-06-X.

M14.7.I. I. Reljin, B. Reljin, I. Rakočević, N. Mastorakis, “Image content described by fractal parameters”, in Recent Advances in Signal Processing and Communications, N. Mastorakis (Ed.), World Scientific and Engineering Society Press, Clearance Center, Danvers, MA, 1999, pp. 31-34, http://www.worldses.org/books/8052033.html, ISBN: 960-8052-03-3

M14.8.I. Rakočević, B. Reljin, P. Kostić, I. Reljin, N. Mastorakis, “Secure transfer of several images using the same frame”, in Recent Advances in Signal Processing and Communications, N. Mastorakis (Ed.), World Scientific and Engineering Society Press, Clearance Center, Danvers, MA, 1999, pp. 27-31, http://www.worldses.org/books/8052033.html, ISBN: 960-8052-03-3

M20 Radovi u časopisima međunarodnog značaja

M21 Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima

M21.1.  A. Gavrovska, G. Zajic, V. Bogdanovic, I. Reljin, B. Reljin, Identification of S1 and S2 Heart Sound Patterns based on Fractal Theory and Shape Context, Complexity, The Wiley Hindawi Partnership, John Wiley & Sons, Hindawi, ISSN: 1076-2787, vol. 2017, pp. 1-9, doi: 10.1155/2017/1580414, 2017. M21a, Rank 2/100, IF=4.621 (2016)

M21.2. I. Reljin, Z. Obradović, M. B. Popović, V. Mladenov, „New methods for analyzing complex biomedical systems and signals“, Editorial, Complexity, The Wiley Hindawi Partnership, John Wiley & Sons, Hindawi, ISSN: 1076-2787, vol. 2017, pp. 1-3, doi: 10.1155/2017/1580414, 2017. M21a, Rank 2/100, IF=4.621 (2016)

M21.3.  A. Gavrovska, V. Bogdanovic, I. Reljin, B. Reljin, “Automatic heart sound detection in pediatric patients without electrocardiogram reference via pseudo-affine Wigner-Ville distribution and Haar wavelet lifting,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, ISSN 0169-2607 (DOI: 10.1016/j.cmpb.2013.11.018), Vol. 113, No 2, pp. 515-528, 2014, IF=1.987 in 2014, Rank 27/102.

M21.4.  Milorad Paskas, Irini Reljin and Branimir Reljin, “Multifractal framework based on blanket method”, Scientific World Journal, Vol 2014 (2014), Article ID 894546, 12 pages, ISSN 1537-744X(http://dx.doi.org/10.1155/2014/894546), IF  1.219 in 2013, Rank 16/55.

M21.5.  Dragan Ristic, Milan Pavlovic, Dragana Šumarac Pavlovic, Irini Reljin, „Detection of early reflections using multifractals“, Journal of the Acoustical Society of America, Volume 133, Issue 4, pp. EL235-EL241 (2013); (7 pages) M21, ISSN: 0001-4966, Impact factor 1.555 in 2013 (rang 9/30 za 2013).

M21.6.  Nenad Kojić, Irini Reljin, Branimir Reljin, „A neural networks-based hybrid routing protocol for wireless mesh networks“, Sensors, Open Access Joutnal, ISSN 1424-8220, Sensors, Vol. 12, No. 6, pp. 7548-7575, 2012; doi:10.3390/s120607548, IF = 2.048 in 2013, Rank 10/57.

M21.7.  D. B. Kandić, B. D. Reljin and I. S. Reljin „On modelling of two-wire transmission lines with uniform passsive ladders“,  Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 351894, 42 pages, ISSN 1024-123X, doi:10.1155/2012/351894. IF = 1.383, in 2012, Rank 23/90

M21.8.  J. Vasiljevic, B. Reljin, J. Sopta, V. Mijucic, G. Tulic, I. Reljin, „Application of multifractal analysis on microscopic images in the classification of metastatic bone disease“, Biomedical Microdevices, Springer, ISSN 1387-2176, Published online 13 February, 2012, DOI 10.1007/s10544-012-9631-1, 8 pages, available at: http://www.springerlink.com/content/h212gg86gx57p832/, IF = 2.765 in 2013,Rank 20/76.

M21.9.  I. Reljin, B. Reljin, M. Sreckovic, A. Marinovic, M. Kovacevic, Z. Tomic, “A way to determine radiation-induced loss in fiber-optic digital communication link”, Optical Fiber Technology, Vol. 11, Issue 3, pp. 286-291, Elsevier, 2005, ISSN 1068-5200, IF 2.00 in 2005, Rank 29/208.

M22 Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima

M22.1.  G. Zajic, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, A video hard cut detection using multifractal features, Multimedia Tools and Applications, Online https://doi.org/10.1007/s11042-018-6420-8, Springer, 2018, pp. 1-20, ISSN 1380-7501, IF=1.471 in 2017, Rank 151/260.

M22.2.  M. Paskas, I. Reljin, B. Reljin, Novel Fractional-Order Difference Schemes Reducible to Standard Integer-Order Formulas, IEEE Signal Processing Letters, IEEE, vol. 24, no. 6, pp. 912 – 916, issn: 1558-2361, doi: 10.1109/LSP.2017.2699285, isbn: 1070-9908, Jun, 2017. Rank 83/262, IF=2.528 (2016)

M22.3.  Milan Pavlovic, Dragan Ristic, Irini Reljin, Miomir Mijic, Multifractal analysis of visualized room impulse response for detecting early reflections, Journal of the Acoustical Society of America, Acoustical Society of America, vol. 139, no. 5, pp.  EL113 -  EL117, issn: 0001-4966, udc: , doi: 10.1121/1.4947015, , 2016. Rank 16/31, IF=1.547 (2016)

M22.4.  Milorad Paskas, Branimir Reljin, Irini Reljin, Revision of multifractal descriptors for texture classification based on mathematical morphology, Pattern Recognition Letters, Elsevier, vol. 83, no. 1, pp. 75 – 84, issn: 0167-8655, udc: , doi: 10.1016/j.patrec.2016.01.020, , 2016. Rank 58/133, IF=1.995 (2016)

M22.5.  Stojić A, Stanišić S, Reljin I, Čabarkapa M, Šoštarić A, Perišić M, Mijić Z, Comprehensive analysis of PM10 in Belgrade urban area on the basis of long-term measurements, Environmental Science and Pollution Research, Springer, vol. 23, no. 11, pp. 10722 – 10732, issn: 0944-1344, udc: , doi: 10.1007/s11356-016-6266-4, , 2016 Rank 79/229, IF=2.741 (2016).

M22.6.  Ilija Popadić, Branislav M. Todorović, Irini Reljin, Method for HDR-like imaging using Industrial Digital Cameras, Multimedia Tools and Applications, Springer, vol. 76, no. 10, pp. 12801 – 12817, issn: 1573-7721, udc: , doi: 10.1007/s11042-016-3692-8, , May, 2017 Rank 141/262, IF=1.572 (2016)

M22.7.  Dubravka R. Jevtić, Milka L. Avramov-Ivić, Irini S. Reljin, Branimir D. Reljin, Goran I. Plavec, Slobodan D. Petrović, Dušan Ž. Mijin, „Diagnostic spectroscopic and computer-aided evaluation of malignancy from UV/VIS spectra of clear pleural effusions“, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 403, pp. 206-216, 1 June 2014, ISSN: 0378-4371, IF 1.732 in 2014, Rank 25/78

M22.8.  D. B. Kandić, B. D. Reljin and I. S. Reljin „Electricalnetwork functions of common-ground uniform passsive RLC ladders and their Elmore’s delay- and rise-times“, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2013, Article ID 691740, ISSN 1024-123X, IF = 1.082 in 2013, Rank 33/87

M22.9.  I. Reljin, B. Reljin, M. Avramov-Ivic, D. Jovanovic, G. Plavec, S. Petrovic, G. Bogdanovic, “Multifractal analysis of the UV/VIS spectra of malignant ascites: Confirmation of the diagnostic validity of a clinically evaluated spectral analysis”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 387, Issue 14, pp. 3563-3573, 1 June 2008, ISSN 0378-4371, IF 1.441 in 2008, Rank 25/68.

M22.10.    I. Reljin, B. Reljin, V. Papić, “Extremely-flat-top windows for harmonic analysis”, IEEE Trans. Instrum. Meas., Vol. 56, No. 3, pp. 1025-1041, June 2007, ISSN 0018-9456, IF 0.832, Rank 106/227.

M22.11.    T. Stojic, I. Reljin, B. Reljin, “Adaptation of multifractal analysis to segmentation of microcalcifications in digital mammograms”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, Vol. 367, pp. 494-508, 2006, ISSN 0378-4371, IF 1.311, Rank 27/68.

M22.12.    I. Reljin, “Neural network based cell scheduling in ATM node”, IEEE Communications Letters, Vol. 2, No. 3, March 1998, pp. 78-80, DOI  10.1109/4234.662633, ISSN 1089-7798, IF 0.698 in 2001, rank 15/49.

M23 Radovi u međunarodnim časopisima

M23.1.  Ana Gavrovska, Goran Zajic, Vesna Bogdanovic, Irini Reljin, Branimir Reljin, “Paediatric heart sound signal analysis towards classification using multifractal spectrum,” Physiological Measurement, IOP Publishing, Bristol, UK, 2016. (Print ISSN: 0967-3334, Online ISSN:1361-6579, doi: 10.1088/0967-3334/37/9/1556), (IF2015=1.576)

M23.2.  Nemanja M. Ninkovic, Slavko Gajin, Irini Reljin, “Packet Dispersion Strategy Evaluation from the Perspective of Packet Loss Pattern and VoIP Quality*, pp. 1-23 Computer Science and Information Systems, ISSN: 1820-0214, 13(1):71–92 (2016), DOI: 10.2298/CSIS150120043N, IF 0.837, rank 87/104.

M23.3.  MiškovićB.,ReljinI., „Creating of the Broadband DVB-T2 Channels on a Physical Level – Simulation Analysis“, Electronıcs and Electrıcal Engıneerıng (Elektronıka ir Elektrotechnıka), Vol. 21, No. 1, pp. 70-75, 2015., ISSN 1392-1215, IF=0.561.

M23.4.  Zeković A., Reljin I.: Multifractal analysis of 3D video representation formats, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol. 2014, No 181, pp. 1-14, doi:10.1186/1687-1499-2014-181, IF2014 = 0.72, (ISSN: 1687-1499); M23

M23.5.  N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Route selection problem based on Hopfield neural network”, Radioengineering Journal, Proc. of Czech and Slovak technical universities and URSI committees, ISSN 1210-2512, Vol. 22, No. 4, pp. 1182-1193, December 2013. IF 0.796 in 2013, Rank 167/248.

M23.6.  Ana Gavrovska, Goran Zajic, Irini Reljin and Branimir Reljin, „Classification of Prolapsed Mitral Valve versus Healthy Heart from Phonocardiograms by Multifractal Analysis,“ Computational and Mathematical Methods in Medicine, Article ID 376152, Volume 2013 (2013), Article ID 376152, 10 pages, ISSN: 1748-670x, http://dx.doi.org/10.1155/2013/376152, IF=1.018 in 2013, Rank 39/52.

M23.7.  Nenad Kojić, Irini Reljin, Branimir Reljin, „Neural Network Based Dynamic Multicast Routing“, Electronics and Electrical Engineering (Elektronika Ir Elektrotechnika). – Kaunas: Technologija, Vol. 19, No. 3(129). 2013. – pp. 92-97, ISSN 1392 – 1215, IF = 0.445 in 2013, Rank 204/248

M23.8.  Aleksandar Sugaris, Irini Reljin, „DVB-T2 technology improvements challenge current strategic planning of ubiquitous media networks“, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2012, 2012:52 doi:10.1186/1687-1499-2012-52, Springer Open Access, ISSN 1687-1499, Publication date 18 February 2012, IF=0.540 in 2012, rank 56/78.

M23.9.  A. Sugaris, I. Reljin, “Digital broadcasting techno-economic efficiency simulation model“, Electronıcs and Electrıcal Engıneerıng (Elektronıka Ir Elektrotechnıka), No. 3(109), pp. 109-114, 2011. IF=0.913 in 2011, rank 138/245. ISSN 1392-1215.

M23.10.    B. Reljin, M. Paskas, I. Reljin, K. Konstanty, “Breast cancer evaluation by fluorescent dot detection using combined mathematical morphology and multifractal techniques“, Diagnostic Pathology, Vol. 6 (S1): S21, pp. 1-6, 2011, ISSN 1746-1596, IF 1.638 in 2011, Rank 42/79.

M23.11.    B. Reljin, Z. Milošević, T. Stojić, I. Reljin, „Computer aided system for segmentation and visualization of microcalcifications in digital mammograms“, Folia Histochemica et Cytobiologica, Vol. 47, No. 3, pp. 525-532, 2009, ISSN 0239-8508, IF 1.081 in 2009, Rank 243/283.

M23.12.    G. Zajić, N. Kojić, V. Radosavljević, M. Rudinac, S. Rudinac, Nikola Reljin, I. Reljin, B. Reljin, “Accelerating of Image Retrieval in CBIR System with Relevance Feedback”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Volume 2007 (2007), Article ID 62678, 13 pages. http://www.hindawi.com:80/getarticle.aspx?doi=10.1155/2007/62678, ISSN 1687-6172, IF 1.055 in 2008, Rank 115/229.

M23.13.    I. Reljin, A. Samčović, B. Reljin, “H.264/AVC compressed video traces: Multifractal and fractal analysis”, EURASIP Journal on Applied (Advances in) Signal Processing – Special Issue on Advanced Video Technologies and Applications for H.264/AVC and Beyond, Vol. 2006, Article ID 75217, pages 1-13, 2006, http://www.hindawi.com/journals/asp/volume-2006/si.14.html, ISSN 1687-6172, IF 0.619 in 2007, Rank 131/227.

M23.14.    M. Avramov Ivic, S. D. Petrovic, E. Kalman, T. Milosavljevic,  I. Reljin, B. Reljin,G.Bogdanovic, V. Vit. Baltic, and Z. Keresztes, “AFM studies of DNA structures extracted from adriamycin treated and non-treated Erlich tumor cells”, Journal of the Serbian Chemical Society, Vol. 70, Issue 6, pp. 823-831, ISSN 0352-5139, UDC 615.33+547.963.32:616-006, 2005, IF 0.389 in 2005, Rank 99/124.

M24 Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanom odlukom matičnog naučnog odbora

M24.1.    Ana Gavrovska, Milorad Paskas, Vladimir Kovacevic, Irini Reljin, Renal DMSA Scan Morphology Analysis using Undecimated Wavelet Transform and Isocontours, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems, InderScience Publishers, vol. , no. , pp. 12 – 21, issn: 1755-0556, udc: , doi: 10.1504/IJRIS.2013.055123, , 2012.

M24.2.    N.Kojić, I. Reljin,B. Reljin, “Neural network for optimization of routing in communication networks”, FACTA Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol. 19, No. 2, pp. 317-329, August 2006. ISSN 0353-3670.

M24.3.    I. Reljin, B. Reljin, “Fractal and multifractal analyses of compressed video sequences”, FACTA UNIVERSITATIS (Niš), Series: Electr. Eng., Vol. 16, Dec. 2003, pp. 401-414, http://factaee.elfak.ni.ac.yu/fu2k33/10br.html, ISSN 0353-3670.

M25 Prilog u istaknutom međunarodnom časopisu

M25.1. I. Reljin, „ITU and ministerial seminar on switchover from analog to digital terrestrial television broadcasting in Central and Eastern Europe“, Global Communications Newsletter in IEEE Communications Magazine, p. 1 and 4, Jan. 2010. ISSN:  0163-6804, IF 2.837 in 2010, rank 14/247

M30 Međunarodni skupovi

M31 Predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja, štampani u celini

M31.1.  Milorad Paskas, Branimir Reljin, Irini Reljin, Multifractal Techniques for Texture Classification and Image Filtering, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR 2015, Društvo za telekomunikacije, vol. , no. , pp. 791 – 798, issn: 978-1-5090-0054-8, udc: , doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377585, isbn: 978-1-5090-0055-5, Srbija, 24. – 26. Nov, 2015

M31.2.  Branimir Reljin, Irini Reljin, Milka Avramov-Ivić, Dubravka Jevtić, Goran Plavec, Slobodan Petrović, “Computer-aided evaluation of malignancy from UV/VIS spectra of pleural effusions” (Invited paper), in Proc. 2nd Int. Workshop on Genomic Signal Processing (GSP 2011), ISSN 2247-6121, pp. 77-80, Paul Dan Cristea Ed., Bucharest, Romania, 27-28 June, 2011.

M31.3.  I. Reljin, A. Sugaris, “DVB standards development”(invited paper),  inProc. Conf. TELSIKS 2009, Vol. 1, pp. 263-272, Nish, Oct. 7-9, 2009. ISSN: 9781-4577.

M31.4.  I. Reljin, B. Reljin, “Multimedia traffic performances – Different compression techniques” (invited paper), in Proc. 6th Int. Conf. on Telecomm. in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS-03), pp. 369-376, Niš (Serbia and Montenegro), Oct. 1-3, 2003.

M31.5.  B. Reljin, I. Krstic, P. Kostic, I. Reljin, D. Kandic, “CNN applications in modeling and solving non-electrical problems” (invited paper), in Abstracts of Int. Congress MASSEE-2003, Workshop on Cellular Neural Networks, Borovets (Bulgaria), pp. 78-80, Mathematical Society of South Eastern Europe, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, ISBN 954-9650-05-7, http://atlas-conferences.com/c/a/k/q/48.htm, Sept. 15-21, 2003.

M31.6.  I. Reljin, B. Reljin, “Fractal geometry and multifractals as efficient tools in signal analyzing and processing” (Invited paper), in Proc. XXXVII Int. Scientific Conference on the Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST-2002, pp. 3-12, Nish, Oct. 1-4, 2002.

M31.7.  I. Reljin, B. Reljin, “Fractal geometry and multifractals in analyzing and processing medical data and images” (Invited paper), 8th Inter University Conference Academy of Studenica, Monastery Studenica, Sept. 4-7, 2002.

M31.8.  I. Reljin, B. Reljin, “Neural network control in optical Manhattan street networks” (invited paper), in Proc.  TELSIKS 2001, pp. 481-488, Nis, 19-21 Sept. 2001.

M31.9.  B. Reljin, I. Reljin, “Is telemedicine possible in nondeveloped countries?”, (invited paper), in Proc. Int. Symp. on Electronics and Telecomm. (ETC-00), Timisoara (Romania), Nov. 23-24, 2000.

M31.10.    I. Reljin, B. Reljin, “Neurocomputing in teletraffic: Multifractal spectrum approximation”, (invited paper), in Proc. 5th Seminar NEUREL-2000, IEEE, pp. 24-31, Belgrade (Yugoslavia), ISBN 0-7803-55521-1, IEEE Catalog Number 00EX287, Library of Congress 99-60930, Sept. 25-27, 2000.

M31.11.    B. Reljin, I. Reljin, “Neural networks in teletraffic control: Pro et contra?”, (invited paper) in Proc. 4th Int. Conf. on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS’99), supported by IEEE, Vol.2, pp. 518-527, Niš (Yugoslavia), Oct. 13-15, 1999.

M31.12.    I. Reljin, “Neural network control in ATM node” (invited paper), in Proc. Int. Symposium on Electronics and Telecommunications (ETC’98), Vol. I, pp. 288-293, Timisoara (Romania), 17-18 Sept. 1998.

M31.13.    I. Reljin, “Neural network application in high-speed communication networks” (invited paper), in Proc. 4th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Eng. (NEUREL’97) IEEE, pp. 111-114, Belgrade (Yugoslavia), Sept. 8-9, 1997.

M32 Predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja, štampano u izvodu

M32.1.      Irini Reljin, Ana Gavrovska, New trends in imaging and video traffic modeling, Proceedings of 2016 13th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), pp. 123 – 123, issn: 978-1-5090-1529-0, udc: , doi: 10.1109/NEUREL.2016.7800136, Belgrade, 22. – 24. Nov, 2016

M32.2.      I. Reljin, „Fractal theory in catastrophe analysis“, Int. Conf. Natural Hasards, Univ. of Novi Sad, Novi Sad, May 5, 2012, Abstract Book, ISBN 978-86-7031-276-0, p. 15.

M32.3.      I. Reljin, B. Reljin, M. Zajeganović-Ivančić, B. Krstić, “Multimedia Traffic Analysis“, Tutorial at Eurocon ’05, Belgrade, Nov. 2005

M32.4.      B. Reljin, I. Reljin, “Neural networks in traffic streams routing”, (tutorial lecture), in Proc. 5th Seminar NEUREL-2000, IEEE, pp. 4, Belgrade (Yugoslavia), Sept. 25-27, 2000.

M32.5.      I. Reljin, “Applications of neurocomputing in communications” (invited lecture), in Proc. Int. Workshop: Applications and Perspectives of Neural Network Technology in Greece and the Broader Balkan Area, National Technical University of Athens, Athens (Greece), February 21, 1997

M32.6.      I. Reljin, M. Srećković, B. Reljin, A. Marinović, M. Kovačević, Ž. Tomić, “Gamma radiation effects in fiber-optic communications”, in Proc. Trans Black Sea Region Symposium on Applied Electromagnetism, p. OPSY-15, ISBN 0-7803-3763-8, DOI  10.1109/AEM.1996.873163, Metsovo (Greece), April 17-19, 1996.

M33 Saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u celini

M33.1.          M. Paskas, B. Reljin, I. Reljin, Assessment of fractional derivative schemes for enhancement of chest radiographs, Telecommunication Forum (TELFOR), 2017 25th, IEEE, pp. – , issn: , doi: 10.1109/TELFOR.2017.8249417, isbn: 978-1-5386-3073-0, Beograd, 21. – 22. Nov, 2017

M33.2.          A. Gavrovska, I. Reljin, A. Samcovic, M. Milivojevic, G. Zajic, V. Starovoitov, On luminance reduction in high dynamic range synthetic aperture radar images, 25. Telecommunication Forum TELFOR 2017, Telecommunications Society, Belgrade, pp. 605 – 608, isbn: 978-1-5386-3072-3, Beograd, Srbija, 21. – 22. Nov, 2017

M33.3.          M. Milivojevic, A. Gavrovska, I. Reljin, Poincare Diagram Based Analysis of Vital Signals, Telecommunication Forum (TELFOR), 2017 25th, IEEE, doi: 10.1109/TELFOR.2017.8249418, isbn: 978-1-5386-3073-0, Beograd, 21. – 22. Nov, 2017

M33.4.          M. Milivojevic, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, Python Based Physiological Signal Processing for Vital Signs Monitoring, Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, ETRAN Society, Belgrade, Academic Mind, Belgrade, pp. EK(I)2-1 – EK(I)2-4, isbn: 978‐86‐7466‐692‐0, Kladovo, 5. – 8. Jun, 2017

M33.5.          A. Gavrovska, I. Reljin, A. Samcovic, V. Starovoitov, M. Milivojevic, Comments on human visual attention in high dynamic range images, IV internacionalna konferencija za elektrotehniku, elektroniku i računarstvo IcETRAN 2017, pp. EKI2.3.1 – EKI2.3.4, isbn: 978-86-7466-692-0, Kladovo, Srbija, 5. – 8. Jun, 2017

M33.6.          A. Pavlovic, A. Gavrovska, I. Reljin, Multifractal spectrum of the images obtained by copy move method, Proc. of the IcETRAN 2017, pp. EKI1.1 – EKI1.4, Kladovo, Srbija, 5. – 8. Jun, 2017

M33.7.          M. Paskas, M. Hrasovec, A. Gavrovska, I. Reljin, Denoising of mammographic images using fractal features, Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Društvo za ETRAN, vol. , no. , pp. EKI2.1.1 – EKI2.1.4, issn: 978-86-7466-618-0, udc: , doi: , isbn: 978-86-7466-618-0, Srbija, 13. – 16. Jun, 2016

M33.8.          D. Markovic, A. Gavrovska, I. Reljin, 4K Video Traffic Analysis using Seasonal Autoregressive Model for Traffic Prediction, Proceedings of 24th Telecommunications Forum TELFOR 2016, Društvo za Telekomunikacije, vol. , no. , pp. 735 – 738, issn: 978-1-5090-4085-8, udc: , doi: 10.1109/TELFOR.2016.7818885, Srbija, 22. – 23. Nov, 2016

M33.9.          A. Gavrovska, M. Hrasovec, I. Reljin, Video quality assessment for different levels of transmission artifacts, Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Društvo za ETRAN, vol. , no. , pp. EKI2.6.1 – EKI2.6.4, issn: 978-86-7466-618-0, udc: , doi: , Srbija, 13. – 16. Jun, 2016

M33.10.       A. Gavrovska, M. Milivojevic, G. Zajic, I. Reljin, Video traffic variability in H.265/HEVC video encoded sequences, Proceedings of 2016 13th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, vol. , no. , pp. 109 – 112, issn: 978-1-5090-1529-0, udc: , doi: DOI: 10.1109/NEUREL.2016.7800130, Srbija, 22. – 24. Nov, 2016

M33.11.       M. Milivojevic, A. Gavrovska, I. Reljin, The music effect differentiation in physiological signals, Proceedings of 2016 13th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), pp. 105 – 108, issn: 978-1-5090-1529-0, udc: , doi: DOI: 10.1109/NEUREL.2016.7800129, Belgrade, 22. – 24. Nov, 2016

M33.12.       Zeković A., Reljin I.: Multifractal analysis of statistically multiplexed multiview 3D videos by the histogram method, 2nd Int. Conf. on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Srebrno Jezero (Serbia), June 8-11, 2015. EKI1.8

M33.13.       G. Zajic, M. Vesic, A. Gavrovska, I. Reljin, Animation Frame Analyisis, pp. 732 – 735, issn: 978-1-5090-0054-8, udc: , doi: DOI: 10.1109/TELFOR.2015.7377570, Belgrade, 24. – 26. Nov, 2015

M33.14.       A. Avramovic, I. Sevo, I. Reljin, Comparative analysis of texture classification based on low and high order local feature, 23. Telecommunications Forum (TELFOR), 2015, pp. 799 – 802, issn: 978-1-5090-0054-8, udc: , doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377587, Belgrade, 24. – 26. Nov, 2015

M33.15.       Marijeta Slavković-Ilić, Ana Gavrovska, Milan Milivojević, Irini Reljin, B. Reljin, (in Serbian) Algoritam za automatsku segmentaciju dojke i grudnog mišića iz mamograma, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR 2015, Društvo za telekomunikacije, vol. , no. , pp. 803 – 806, issn: 978-1-5090-0054-8, udc: , doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377587, Srbija, 24. – 26. Nov, 2015

M33.16.       M. Paskas, M. Slavkovic-Ilic, I. Reljin, Applıcatıon of multıfractal model for ımage denoısıng, 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), 8-11 June 2015, Silver Lake, Srbija, pp. EKI2.2.1 – EKI2.2.4, issn: 978-86-80509-71-6, udc: , doi: , isbn: 978-86-80509-71-6

M33.17.       A. Gavrovska, M. Milivojevic, I. Reljin, Singularity spectrum analysis of different camera models, 2nd Int. Conf. on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Srebrno Jezero (Serbia), June 8-11, 2015. EKI1.12

M33.18.       Milivojević Milan, Mišković Božimir, Reljin Irini: Possible scenarios of HDTV and UHDTV programmes broadcasting within DVB-T2, TELFOR 2014, Beograd, novembar 2014

M33.19.       Dujković M. Dragi, Dedić Nešić Snežana, Grubišić Lenkica, Paskaš Milorad, Reljin Irini: Matched Crystal Filters, TELFOR 2014, Beograd, novembar 2014

M33.20.       Zeković A., Reljin I.: Self-Similar Nature of 3D Video Formats, 7th International Workshop on Multiple Access Communications (MACOM), Halmstad, Sweden, 27-28 August, 2014, Proceedings published by Springer in the Lecture Notes in Computer Science series, Vol 8715, pp. 102-111, doi:10.1007/978-3-319-10262-7_10, (ISSN: 0302-9743)

M33.21.       M. Paskaš, M. Slavković-Ivić, A. Gavrovska, M. Milivojević, D. Jevtić, D. Dujković, I. Reljin, “An example of computer modeling of matched crystal filters”, In Proc. IcETRAN, Paper EC2.1, Vrnjačka Banja, 2-5 June, 2014

M33.22.       Zeković A., Reljin I.: Comparative Analysis of Multifractal Properties of H.264 and Multiview Video, 1st Int. Conf. on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Srbija, 2-5 June 2014, pp. EKI1.7. 1-3

M33.23.       Ana Gavrovska, Milorad Paskaš, Irini Reljin, Branimir Reljin, „On Variance Based Methods in Computer-Aided Phonocardiography“, In Proc. NEUREL 2014, pp. 9-12, 2014, ISBN 978-1-4799-5887-0, 2014

M33.24.       Cepstral Based Heart Rate Estimation, Zbornik konferencije NEUREL 2014, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, vol. , no. , pp. 21 – 24, issn: 978-1-4799-5887-0, udc: , doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011448, Srbija, 25. – 27. Nov, 2014

M33.25.       M. Slavkovic-Ilic, A. Gavrovska, M. Milivojevic, D. Jevtic, I. Reljin, Potential Applications of HDR in Echocardiography, Zbornik konferencije NEUREL 2014, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, vol. , no. , pp. 29 – 32, issn: 978-1-4799-5887-0, udc: , doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011450, Srbija, 25. – 27. Nov, 2014

M33.26.       I. Reljin, A. Gavrovska, M. Paskas, Review of some new methods for analyzing vital heart signals, 8th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO), IEEE, pp. 47-48, issn: 978-1-4799-3968-8, doi: 10.1109/ESGCO.2014.6847512, Trento, Italy, 25. – 28. May, 2014

M33.27.       N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, Hopfield Neural Network for Dynamic Routing Based on Multi Parameters, ICT Innovations 2014, Macedonian Society of Information and Communication Technologies, pp. 309 – 310, issn: 1857-7288, udc: -, Macedonia, 9. – 12. Sep, 2014

M33.28.       Zeković A., Reljin I.: Multifractal and Inverse Multifractal Analysis of Multiview 3D Video, Proceedings of 21st Telecommunication Forum (TELFOR 2013), Belgrade, Serbia, November 26-28, 2013. pp. 753 – 756, (ISBN 978-1-4799-1419-7)

M33.29.       A. Gavrovska, G. Zajić, I. Reljin, V. Bogdanović, B. Reljin, “Second generation wavelets: Advantages in cardiosignal processing”, in Proc. of11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Vol. 1, pp. 333-336, Serbia, Nis, ISBN 978-1-4799-0899-8, DOI: 10.1109/TELSKS.2013.6704942, October 16-19, 2013.

M33.30.       Dragi Dujković, Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Milorad Paskaš, Irini Reljin, (In Serbian) Potiskivanje neželjenih rezonancija na kristalnim jedinkama petog overtona, Zbornik radova TELFOR 2013, Društvo za telekomunikacije, vol. , no. , pp. 518 – 521, issn: 978-1-4799-1419-7, udc: , doi: 10.1109/TELFOR.2013.6716280, Srbija, 26. – 28. Nov, 2013

M33.31.       Ana Gavrovska, Marijeta Slavković, Irini Reljin, Branimir Reljin, „Application of wavelet and EMD-based denoising to phonocardiograms“, 11-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2013), pp. 1-4, Iasi (Romania), ISBN 978-1-4799-3193-4, DOI: 10.1109/ISSCS.2013.6651264, 11-13 July, 2013.

M33.32.       Milorad Paskaš, Branimir Reljin, Irini Reljin, Dragi Dujković, „Edge Preserved Low-Pass Filtering Controlled by Local Fractal Dimension“, in Proc. Int. Conf. on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2013), Bucarest (Romania), 7-9 July, 2013

M33.33.       N. Kojic, M. Pavlovic, I. Reljin, Dynamic routing algorithm based on artificial intelligence, ICIST 2012 – 2nd International Conference on Information Society Technology, Society for Information Systems and Computer Networks, pp. 188 – 193, udc: -, Serbia, 29. Feb – 3. Mar, 2012

M33.34.     D. Dujković, S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, A. Gavrovska, I. Reljin, ”A new crystal filter F106”, In Proc. TELFOR 2012, Belgrade, 20-22 Nov. 2012, ISSN: 9781-4673.

M33.35.  A. Gavrovska, M. Slavković, M. Paskaš, D. Dujković, I. Reljin, “Joint Time-Frequency Analysis of Phonocardiograms”, NEUREL 2012, pp. 177-180, Belgrade, Serbia, September 20-22, 2012, ISBN: 8781-4673

M33.36. Milorad Paskaš, Miroslav Lutovac, Dragi Dujković, Irini Reljin, Branimir Reljin, „Computer model for analysis and re-design of crystal filters“, in Proc. 4th Small Systems Simulation Symposium, SSSS 2012, Nish, Feb. 12-14, 2012

M33.37. N. Kojić, M. Pavlović, I. Reljin, (In Serbian) Jedno rešenje distance-vector protokola za rutiranje baziranog na klasterizaciji mreže, , XI Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, -1, vol. 11, no. 1, pp. 361 – 366, issn: 978-99938-624-8-2, udc: -, Bosna i Hercegovina, 21. – 23. Mar, 2012

M33.38. Ana Gavrovska, Milorad Paskaš, Vladimir Kovačević, Irini Reljin, „Renal DMSA Scan Morphology Analysis using Undecimated Wavelet Transform and Isocontours“, in Proc. Conf. TELSIKS 2011, Serbia, Nish, Oct. 5-8, 2011, pp. 333-336, ISSN: 9781-4577.

M33.39. Dragi Dujković, Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Branimir Reljin, Irini Reljin, „Crystal Filter 50 MHz for Applications in Specific Environmental Conditions“, in Proc. Conf. TELSIKS 2011, Serbia, Nish, pp. 253-256, ISSN 978-1-4577-2016-1, Oct. 5-8, 2011.

M33.40. M. Pavlović, M. Zajeganović, N. Kojić, I. Reljin, (In Serbian) Rutiranje u bežičnim mrežama bazirano na klasterizaciji primenom veštačkih neuralnih mreža, X Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2011, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, -1, vol. 10, no. 1, pp. 109 – 113, issn: 978-99938-624-6-8, udc: -, Bosna i Hercegovina, 16. – 18. Mar, 2011

M33.41. A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin,“An Example of Wavelet Denoising using Lazy Transform and the Lifting Scheme”, In Proc. TELFOR, pp. 615-618, Beograd, Srbija, 22-24. Nov., 2011, ISSN: 9781-4673.

M33.42. D. Dujković, L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin, „Proizvodnja jedinki kristala kvarca kompenzovanih na uticaje mehaničkih i termičkih naprezanja“, In Proc. TELFOR, pp. 871-874, Beograd, Srbija, 22-24. Nov., 2011

M33.43. M. Pavlović, N. Kojić, M. Zajeganović, I. Reljin, Dynamic routing in wireless Ad Hoc networks, ICIST 2011 – International Conference on Internet Society Technology and Management, Society for Information Systems and Computer Networks, -1, vol. 1, no. 1, pp. – - -, issn: 978-86-85525-07-0, udc: -, Srbija, 7. – 8. Mar, 2011

M33.44. Dragan M. Ristić, Milan Pavlović, Irini Reljin, “Classification of Room Impulse Responses with Self-Organizing Maps”, in Proc. 10th Symp. NEUREL 2010, pp. 231-234, Belgrade, Sept. 23-25, 2010., ISBN: 8781-4673.

M33.45. Ana M. Gavrovska, Milorad P. Paskaš, Dragi M. Dujković, Irini S. Reljin, “Region-based Phonocardiogram Event Segmentation in Spectrogram Image”,in Proc. 10th Symp. NEUREL 2010, pp. 69-72, Belgrade, Sept. 23-25, 2010.

M33.46. N. Kojic, M. Zajeganovic-Ivancic, I. Reljin, B. Reljin, “Packet routing in wireless mesh networks”, in Proc. 10th Symp. NEUREL 2010, pp. 155-158, Belgrade, Sept. 23-25, 2010.

M33.47.  A. Gavrovska, M. Paskas, D. Dujkovic, I. Reljin, Whole Fundamental Heart Sound ANN-based Detection using Simple Features, XVIII Telecommunications Forum (TELFOR) 2010, pp. 571 – 574, issn: 978-86-7466-392-9, Belgrade, Serbia, 23. – 25. Nov, 2010

M33.48. Jovanović, G., Reljin, I., Reljin, B., „The Influence of Dominant Global Climate Phenomena ENSO, NAO and AO on Climate in Serbia“, European Conference on Applied Climatology 13- 17 September 2010, Zurich, Switzerland, 2010.

M33.49. Branimir Reljin, Milorad Paskas, Irini Reljin, Korski Konstanty, „Fluorescent dot detection by using combined mathematical morphology and multifractal techniques“, 10th European Congress on Telepatnology and 4th Int. Congress on Virtual Microscopy, Vilnius (Lituania), 1-3 July, 2010

M33.50. G. Zajić, I. Reljin, B. Reljin,(In Serbian) Detekcija promene kadrova u video sekvenci primenom multifraktalne analize, XVIII Telekomunikacioni Forum, TELFOR 2010, pp. 931 – 934, issn: 978-86-7466-392-9, Beograd, Srbija, 23. – 25. Nov, 2010

M33.51. Dragi M. Dujković, Dubravka R. Jevtić, Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, Branimir D. Reljin, „High-quality OCXO for digital TV“, in Proc. Conf. TELSIKS 2009, Vol. 1, pp. 281-284, Nish, Oct. 7-9, 2009.

M33.52. M. Zajeganović-Ivančić, I. Reljin, B. Reljin, “Video multicoder with neural network control”, in Proc. 9th Symp. NEUREL-2008,http://neurel.etf.bg.ac.yu, pp. 187-191, Belgrade, Serbia, Sept. 25-27, 2008.

M33.53. D. Ristić, M. Pavlović, I. Reljin, “Image segmentation method based on self-organizing maps and K-means algorithm”, in Proc. 9th Symp. NEUREL-2008,http://neurel.etf.bg.ac.yu, pp. 27-30, Belgrade, Serbia, Sept. 25-27, 2008.ISBN: 8781-4673.

M33.54. Marija Zajeganović-Ivančić, Irini S. Reljin, Branimir D. Reljin, “Multifractal analysis of outgoing signals from the statistical multiplexer with neural network control”, in Proc.18th Int. Scientific Conf. on Information, Communication and Energy Systems and TechnologiesICEST 2008, vol. I, pp. 79-82, Nish (Serbia), ISBN: 978-86-85195-59-4, June 25-27, 2008.

M33.55. N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Different wavelength assignment techniques in all optical networks controlled by neural network”, in Proc. Conf. TELSIKS’07, Vol. 2, pp. 401-404, Nis (Serbia), 26-28 Sept, 2007.

M33.56. M. Rudinac, M. Uscumlic, S. Rudinac, B. Milovanovic, I. Reljin, B. Reljin, “Fractal and multifractal analysis of heart rate variability”, in Proc. Conf. TELSIKS’07, Vol. 2, pp. 325-328, Nis (Serbia), 26-28 Sept, 2007.

M33.57. M. Uscumlic, I. Reljin, B. Reljin, “Improvements in image segmentation by applying Hopfield neural network”, in Proc. 8th Conf. NEUREL-2006, http://neurel.etf.bg.ac.yu, pp. 37-40, Belgrade, Serbia, Sept. 25-27, 2006.

M33.58. N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, “Routing in optical networks by using neural network”, in Proc. 8th Conf. NEUREL-2006, http://neurel.etf.bg.ac.yu, pp. 65-68, Belgrade, Serbia, Sept. 25-27, 2006.

M33.59. V. Radosavljević, N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, I. Reljin, B. Reljin, “An image retrieval system with user’s relevance feedback”, in Proc. Conf. WIAMIS-2006, pp. 9-12, Incheon, Korea, www.wiamis.net, 19-21 April 2006.

M33.60. V. Đorđević, N. Reljin, I. Reljin, „Identifying and retrieving of audio sequences by using wavelet descriptors and neural network with user’s assistance“, in Proc. Conf. EUROCON-2005, Belgrade, Nov. 21-24, 2005.

M33.61. N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Optimal routing in packet switching network by using neural network”, in Proc. EUROCON-2005, Vol. 2, pp. 1750-1753, Belgrade, http://www.eurocon2005.org.yu/?p=special,21-24 Nov., 2005.

M33.62. T. Stojic, I. Reljin, B. Reljin, “Local contrast enhancement in digital mammography by using mathematical morphology”, Int. Symp. on Signals, Circuits and Systems, ISSCS-05,Vol. 2, pp. 609-612, Iasi, Romania, July 14-15, 2005, http://scs.etc.tuiasi.ro/isscs2005/.

M33.63. V. Radosavljevic, I. Reljin, B. Reljin, “Wavelet-based neural network for ECG signal classification”, Int. Workshop on Genomic Signal Processing, Bucharest, Romania, http://gsp2005.dsp.pub.ro/, July 11-13, 2005.

M33.64. N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Neural network for finding optimal path in paket-switched networks”, in Proc . 2004 7th Seminar NEUREL 2004, Belgrade, pp. 91-96, ISBN 0-7803-8547-0, IEEE Catalog Number 04EX871, Library of Congress 2004105734, IEEE YU CAS-SP, Sept. 23-25, 2004.

M33.65. B. Jovanovic, I. Reljin, B. Reljin, “Modified ANFIS structure – Improving efficiency of ANFIS technique”, in Proc. 2004 7th Seminar NEUREL 2004, Belgrade, pp. 215-220, ISBN 0-7803-8547-0, IEEE Catalog Number 04EX871, Library of Congress 2004105734, IEEE YU CAS-SP, Sept. 23-25, 2004.

M33.66. I. Reljin, B. Reljin, G. Jovanovic, “SOM neural network in regionalization of climate data on the territory of Serbia and Montenegro”, in Proc. XII Int. Symp. on Theoretical Electrical Eng. (ISTET-03), pp. 289-292, Warsaw (Poland), July 6-9, 2003.

M33.67. B. Reljin, I. Reljin, G. Jovanovic, “Signal processing methods in analyzing of spatial-temporal climate data”, in Proc. Int. Symp. on Signals, Circuits and Systems (ISSCS-03), pp. 49-52, Iasi (Romania), http://scs.etc.tuiasi.ro/scs2003/Symposium%20program.doc, July 10-11, 2003.

M33.68. I. Reljin, B. Reljin, “Neural network control of shared ATM buffer”, in Proc. 2002 6th Seminar NEUREL, Belgrade, pp. 107-112, ISBN 0-7803-7593-9, IEEE Catalog Number 02EX609, Library of Congress 2002108419, IEEE YU CAS-SP, Sept. 26-28, 2002.

M33.69. I. Reljin, G. Jovanovic, B. Reljin, “The use of SOM neural network for precipitation pattern recognition in Yugoslavia”, in Proc. 18th Int. Conf. on Carpathian Meteorology, pp. 24-25, Belgrade, Oct. 7-11, 2002.

M33.70. Jovanović, G., Reljin, I., Savić, T., „NAO Influence on Climate Variability in FRY“, 18th International Conference on Carpathian Meteorology, Belgrade, Oct. 7-11, 2002.

M33.71. M. Stanojevic, I. Reljin, B. Reljin, “Multifractal inverse processes of traffic flow variables”, in Book of Abstracts 6th Balkan Conference on Operational Research, F3D.5, p. 204, Thessaloniki (Greece), 22-25 May 2002.

M33.72. I. Reljin, B. Reljin, G.Jovanovic, “Clustering of climate data in Yugoslavia by using SOM neural network”, in Proc. 2002 6th Seminar NEUREL, pp. 203-206, Belgrade, Sept. 26-28, 2002.

M33.73.   I. Reljin,  M. Stanojevic, B. Reljin, „Modified Round-Robin scheduler for Pareto traffic streams“, in Proc. TELSIKS 2001, pp. 25-28, Nis, 19-21 Sept. 2001.

M33.74.  V. Radosavljevic, I. Reljin, M. Bezarevic, „An Outside Broadcast Van Project“, Proc. of Conference TELSIKS 2001, Nis, Sept. 2001.

M33.75.  I. Reljin, G. Jovanović, B. Reljin, „The climate signal analysis through linear and non-linear methods“, in Proc. XI ISTET’01, Linz, Austria, 19-22 Aug. 2001. 

M33.76. I. Reljin,  B. Reljin, „Telecommunication requirements in telemedicine“, CD Proceedings of the 7th Inter University Scientific Meeting, Academy of Studenica, http://www.onk.ns.ac.yu/Letopis/LSA2001/Letopis.htm, May 33-26, 2001.

M33.77. N. Đaja, B. Reljin, P. Kostić, I. Reljin,  „Telemonitoring in Cardiology – ECG Transmission by Mobile Phone“, CD Proceedings of the 7th Inter University Scientific Meeting, Academy of Studenica, http://www.onk.ns.ac.yu/Letopis/LSA2001/Letopis.htm, http://tie.telemed.org/links/specialties.asp, May 23-26, 2001.

M33.78.  B. Reljin, I. Reljin, “Multimedia: The impact on the teletraffic”, 4th Int. Multiconference CSCC/IEEE, Conference CD, Paper No. 263, Athens-Voulagmeni (Greece), July 10-15, 2000.

M33.79.  I. Reljin, B. Reljin, G. Jovanović, “Multifractal analysis of El Nino climate influence”, First Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuits and Systems, Balkan ‘2000, in Conference CD, Istanbul (Turkey), June 2-3, 2000.

M33.80.  I. Rakočević, B. Reljin, I. Reljin, P. Kostić, “The image authenticity confirmation by modifying spectral components”, in Proc. IEEE 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON-2000, Vol. II, pp. 494-497, Lemessos, Cyprus, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=19013&isYear=2000, May 29-31, 2000.

M33.81. I. Reljin, B. Reljin, I. Pavlović, I. Rakočević, “Multifractal analysis of gray-scale images”, in Proc. IEEE 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON-2000, Vol. II, pp. 490-493, Lemessos, Cyprus, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=19013&isYear=2000, May 29-31, 2000.

M33.82.  P. Kostić, B. Reljin, I. Milosavljević, I. Rakočević, I. Reljin, “CAMIA – Computer-aided medical image analyzer”, in Proc. IEEE 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON-2000, Vol. II, pp. 486-489, Lemessos, Cyprus, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=19013&isYear=2000, May 29-31, 2000.

M33.83.   I. Rakočevic, B. Reljin, P. Kostić, I. Reljin, N. Mastorakis, “Secure transfer of several images using the same frame”, in Proc. 3rd International Multiconference IMACS / IEEE CSCC’99, Conference CD, Athens (Greece), July 4-8, 1999

M33.84.  I. Reljin, B. Reljin, I. Rakočević, N. Mastorakis, “Image content described by fractal parameters”, in Proc. 3rd International Multiconference IMACS / IEEE CSCC’99, Conference CD, Athens (Greece), July 4-8, 1999.

M33.85. P. Kostić, B. Reljin, I. Reljin, “Cellular neural network for trajectory tracking and predicting”, in Proc. Europ. Conf. Circ. Theory and Design, ECCTD-99, pp. 956-959, Stresa (Italy), Aug. 28 – Sept. 2, 1999, http://www.eln.polito.it/events/ecctd99/sessions901.htm

M33.86. I. Reljin, B. Reljin, M. Stanojević, “Performances of the multiplexed Pareto streams”, in Proc. 4th Int. Conf. on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS’99) supported by IEEE, Vol.2, pp. 528-531, Niš (Yugoslavia), Oct. 13-15, 1999.

M33.87. I. Rakočević, B. Reljin, I. Reljin, “A method for providing digital image authenticity”, in Proc. 4th Int. Conf. on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS’99) supported by IEEE, Vol.1, pp. 173-176, Niš (Yugoslavia), Oct. 13-15, 1999.

M33.88.  M. Srećković, S. Pantelić, R. Aleksić, D. Nikolić, P. Uskoković, Ž. Tomić, A. Marinović, I. Reljin, B. Reljin, S. Travica, M. Unić, V. Unić, “Propagation of coherent light in optical fiber in diagnostic purposes in medicine and industry and disturbances”, in Proc. Int. Conf. LASER-98, Tuscon (USA), Dec. 7-11, 1998, Printed by STS Press, McLean, pp. 575-582, 1999.

M33.89.  I. Reljin, B. Reljin, V. Papić, P. Kostić, “New window functions generated by means of time convolution – Spectral leakage error”, in Proc. 9th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON’98) IEEE, Tel Aviv (Israel), Vol. II, pp. 878-881, May 18-20, 1998.

M33.90. P. Kostić, I. Reljin, B. Reljin, “In-node fast optimal packet routing algorithm in Manhattan street networks using cellular neural network”, in Proc. 9th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON’98) IEEE, Tel Aviv (Israel), Vol. II, pp. 698-700, May 18-20, 1998.

M33.91.  M. Srećković, I. Reljin, R. Aleksić, B. Reljin, A. Marinović, Ž. Tomić, S. Pantelić, Z. Fidanovski, D. Nikolić, G. Nišević, “Influence of nuclear radiation and electron beams on the components for propagation of coherent and noncoherent beams”, in Proc. Int. Conf. LASER-97, New Orleans (USA), Dec. 15-19, 1997, Printed by STS Press, McLean, pp. 468-475, 1998.

M33.92.  P. Kostić, I. Reljin, and B. Reljin, “A cellular neural network for fast optimal packet routing in Manhattan street networks”, in Proc. 3rd Int. Conf. on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS’97) supported by IEEE, vol. 1 of 2, pp. 332-335, Niš (Yugoslavia), Oct. 8-10, 1997.

M33.93. A. Samčović, Z. Bojković, I. Reljin, “Scalable subband video systems: Coding scheme and flow scheduler”, in Proc. 3rd Int. Conf. on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS’97) IEEE, pp. 672-675, Niš (Yugoslavia), Oct. 8-10, 1997

M33.94.   I. Reljin, “Neural network based low cell loss rate scheduler”, in Proc. 4th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Eng. (NEUREL’97) IEEE, pp. 168-172, Belgrade (Yugoslavia), Sept. 8-9, 1997.

M33.95.   I. Reljin and B. Reljin, “New class of non-symmetric window functions for damped periodic signal analysis”, in Proc. European Conference on Circ. Th. and Design (ECCTD-97), Budapest (Hungary), vol. 2 of 3, pp. 1037-1041, 30th Aug. – 3rd Sept., 1997.

M33.96.   I. Reljin, M. Srećković, B. Reljin, A. Marinović, M. Kovačević, Ž. Tomić, “Fiber-optic digital communications in the presence of gamma radiation”, in Proc. 9th Int. Symp. on Theoretical Electrical Eng. (ISTET-97), pp. 528-531, Palermo, Sicily (Italy), June 1997.

M33.97.   I. Reljin, B. Reljin, “Signal processing by using new window functions generated by means of convolution”, in Proc. 9th Int. Symp. on Theoretical Electrical Eng. (ISTET-97), pp. 232-234, Palermo, Sicily (Italy), June 1997.

M33.98.  R. Tomović, I. Reljin, B. Reljin, D. Tošić, “Neural network for control of upper extremities”, in Proc. ECPD Int. Conf. on Advanced Robotics and Intelligent Automation, Athens (Greece), Sept. 1995.

M33.99.   I. Reljin, D. Kandić, “Modified Kohonen neural network suitable for the queueing system applications”, in Proc. 8th Int. Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET’95), Thessaloniki (Greece), Sept. 22-23, 1995.

M33.100.  D. Tošić, B. Reljin, I. Reljin, “Solving electronic circuits symbolically: An educational approach”, in Proc. 8th Int. Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET’95), Thessaloniki (Greece), Sept. 22-23, 1995.

M33.101.  I. Reljin, D. Pevac, “Short distance low performance optical link experiment”, in Proc. Int. Symp. on Theoretical Electrical Engineering (ISTET’93), Szczecin (Poland), 1993

M33.102.    I. Reljin, B. Reljin, „Mechanical-to-electrical converter based on optoelectronics“, in Proc.Symp. OPTIKA’80, Budapest (Hungary), November 1980.

M33.103.    B. Reljin, I. Reljin, „Device for measuring the subaudio noise“, in Proc. 3-rd Seminar on Noise Control, Szekesfehervar (Hungary), April 1980.

M34 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

M34.1.  A. Gavrovska, I. Reljin, Comparative Analysis of Different Video Compressions at Different Resolution Formats, 2016 IEEE   Broadcast Symposium presentation, Hartford CT, USA, 12. – 14. Oct, 2016

M34.2.  Jovanović, G., Reljin, I., Reljin, B., „The Influence of Dominant Global Climate Phenomena ENSO, NAO and AO on Climate in Serbia“,  10th European Conference on Applied Climatology 13-17 September 2010, Zurich, Switzerland, 2010.

M34.3.  M. Avramov-Ivic, S. D. Petrovic, G. Bogdanovic, V. Vit. Baltic, B. Reljin, I. Reljin, G. Plavec, “New approach in diagnostics and understanding of therapy of malignant diseases using different spectroscopic methods, cyclic voltammetry and multifractal analysis”, Int. Symp. on Genomics, Proteomics in Experimental and Clinical Oncology, Serbian Academy of Sciences and Arts, Branch in Novi Sad, Novi Sad, September 30, 2005

M34.4.  G. Jovanović, I. Reljin, B. Reljin, “Multifractal analysis of El Nino influence”, in Proc. Conference on Non-linear Phenomena in Global Climate Dynamics, The Abdus Salam Int. Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, September 26-29, Sept., 2000.

M53 Rad u naučnom časopisu

M53.1.  R. Petrović, I. Reljin, (In Serbian) Uloga forenzike u otkrivanju zloupotrebe digitalne slike, Crimen, časopis za krivične nauke, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za uporedno pravo iz Beograda u saradnji sa Kriminloškom sekcijom Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu, vol. 8, no. 1, pp. 22 – 43, issn: 2217-219X, udc: 343.983:004, Apr, 2017.

M53.2.  D. Markovic, A. Gavrovska, I. Reljin, 4K Video Traffic Prediction using Seasonal Autoregressive Modeling, Telfor Journal, vol. 9, no. 1, pp. 8 – 13, issn: 1821-3251, doi: 10.5937/telfor1701008M, 2017.

M53.3.  M. Slavkovic-Ilic, A. Gavrovska, M. Milivojevic, I. Reljin, B. Reljin, Breast Region Segmentation and Pectoral Muscle Removal in Mammograms, Telfor Journal, vol. 8, no. 1, pp. 50 – 55, issn: 1821-3251, udc: , doi: 10.5937/telfor1601050S, , 2016.

M53.4.  G. Zajic, M. Vesic, A. Gavrovska, I. Reljin, Animation Content in Frame Analysis, Telfor Journal, vol. 8, no. 2, pp. 110 – 114, issn: 1821-3251, udc: , doi: , , 2016.

M53.5.  Milan Milivojević, Božimir Mišković, and Irini Reljin, „DVB-T2: An Outline of HDTV and UHDTV Programmes Broadcasting“, Telfor. Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 86-190, 2015, (ISSN 1821-3251 print), DOI: 10.5937/telfor1502086M

M53.6.  Zeković A., Reljin I.: Multifractal analysis of multiview 3D video with different quantization parameters applying histogram method, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol 11, No 1, 2014, pp. 25-34, doi:10.2298/SJEE131130003Z

M53.7.  Zeković A., Reljin I.: Inverse Multifractal Analysis of Different Frame Types of Multiview 3D Video, TELFOR Journal, Vol 6, No 2, 2014, pp. 121-125, (ISSN: 2334-9905 on-line)

M53.8.  Dragan M Ristić, Milan Pavlović, Miomir Mijić, Irini Reljin, „Improvement of the multifractal method for detection of early reflections“, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2014, Volume 11, Issue 1, pp. 11-24.

M53.9.  D. Dujkovic, S. Dedic-Nesic, L. Grubjesic, A. Gavrovska, I. Reljin, „High-quality Crystal Filter – Design and Realization, Telfor Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 118-122, 2013, (ISSN 1821-3251 print)

M53.10.    G. Zajić, I. Reljin, B. Reljin, „Video Shot Boundary Detection based on Multifractal Analisys“, Telfor Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 105-110, 2011. (ISSN 1821-3251).

M53.11.    A. Gavrovska, M. Paskaš, Vladimir Kovačević, I. Reljin, “Renal DMSA Scan Morphology Analysis using Undecimated Wavelet Transform and Isocontours”, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS scientific journal), 10 pages, 2012. ISSN 1755-0556

M53.12.    A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin, “Wavelet Denoising within the Lifting Scheme Framework”, Telfor Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 101-106, 2012. (ISSN 1821-3251)

M53.13.    B. Reljin, G. Zajic, N. Reljin, I. Reljin, Adaptive Clustering of Image Database (ACID) as an Efficient Tool for Improving Retrieval in a CBIR System, Studies in Health Technology and Informatics (Stud Health Technol Inform), IOS Press, http://www.ebooks.iospress.nl/bookseries/studies-in-health-technology-and-informatics, vol. 2012, no. 179, pp. 172 – 183, issn: ISSN: 0926-9630, udc: 621.3, doi: 10.3233/978-1-61499-086-4-172, 2012.

M53.14.    Milorad Paskaš, Ana Gavrovska, Dubravka Jevtić, Marijeta Slavković, Dragi Dujković, Irini Reljin, Branimir Reljin, „Echocardiogram segmentation using active contours with preprocessing step / (In Serbian) Segmentacija ehokardiograma korišćenjem aktivnih kontura sa predobradom“, Medical Data Rev 2011; 3(2), June 2011, ISSN 1821-1585, UDK: 616.12-073, pp. 205-207

M53.15.    G. Zajic, I. Reljin, B. Reljin, Video Shot Boundary Detection based on Multifractal Analisys, Telfor Journal, Telecommunications Society, Belgrade Academic Mind, Belgrade, vol. 3, no. 2, pp. 105 – 110, issn: ISSN 1821-3251 (Print Issue) ISSN 2334-9905 (Online), udc: 621.3, 2011.

M53.16.    N. Kojić, M. Zajeganović-Ivančić, I. Reljin, B. Reljin, „New algorithm for packet routing in mobile ad-hoc networks“, Journal for Automatic Control, Vol. 20, No. 1, 2010, pp. 9-16, DOI: 10.2298/JAC1001009K.

M53.17.    Ana Gavrovska, Milorad Paskaš, Irini Reljin, Dubravka Jevtić, Dragi Dujković, Branimir Reljin, „Review of selected techniques for cardiosignal analysis / Pregled odabranih tehnika za analizu kardiosignala“, Medical Data Rev 2010; 2(4), pp. 341-347, ISSN 1821-1585, UDK: 616.12-073, Dec. 2010

M53.18.    AM Gavrovska, MP Paskas, IS Reljin, „Determination of Morphologically Characteristic PCG Segments,“ Telfor Journal, vol. 2, no. 2, 2010, pp. 74-77.

M53.19.    Nenad Kojić, Irini Reljin, Branimir Reljin, „All-Optical Network with Simultaneous in-node Routing and Wavelength Assignment”TELFOR Journal, Telecommunications Society, Vol. 1, No. 1, pp. 18-21, 2009.

M53.20.    I. Reljin, A. Sugaris,(In Serbian) “DVB-T2”, Telekomunikacije, COBISSSR-ID 147866124, RATEL, vol. 3, no. 4, Novembar 2009.1820-7782 ili 0040-2605

M53.21. N.Kojić, R. Kojić, I. Reljin, B.Reljin, (In Serbian) “SMS-Web orijentisan servis za određivanje optimalne putanje zasnovan na Hopfildovoj neuralnoj mreži”, Telekomunikacije, COBISSSR-ID 147866124, RATEL, vol. 3, no.3, Jul 2009

M53.22.    N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Dynamical multicast routing by using Hopfield neural network” (in Serbian), Telecommunications, COBISS SR-ID 147866124, RATEL, vol. 1, no. 1, April 2008

M53.23.    G. Jovanović, I. Reljin, B. Reljin, The influence of Arctic and North Atlantic Oscillation on precipitation regime in Serbia”, IOP Electronic Journal, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 4, No. 1, 2008.Published online: 10 Dec. 2008, 012025, pp. 1-6, http://iopscience.iop.org/1755-1315/4/1, doi:10.1088/1755-1307/4/1/012025.

M53.24.    I. Reljin, B. Reljin, G. Jovanovic, “Clustering and mapping spatial-temporal datasets using SOM”, Journal of Automatic Control, Spec. Issue on Neural Networks and their Applications in Engineering, Vol. 13, No. 1, pp. 55-60, Faculty of Electrical Eng., Univ. Belgrade, 2003.

M53.25.    I. Reljin, B. Reljin, “Application of neural networks in solving some problems in modern telecommunications”, Microwave Review (Belgrade), Journal of Yugoslav MTT Society and IEEE Yugoslavia MTT Chapter, Vol. 8, No. 1, Dec. 2002, pp. 18-27, ISSN 14505835, UDK 621.3.049.77, http://www.mwr.medianis.net/papers.htm#13

M53.26.    B. Reljin, I. Reljin, “Fractal and multifractal signal analysis” (in Serbian), Journal of Telecommunications, Vol. 50, No. 1, pp. 57-67, March 2002. 0040-2605

M53.27.    I. Reljin, B. Reljin, “Fractal geometry and multifractals in analyzing and processing medical data and images”, Archive of Oncology, Vol. 10, No. 4, pp. 283-293, 2002, YU ISSN 0354-7310, UDC 616-006, http://www.onk.ns.ac.yu/Archive/Home.asp                   618.146-006:616.351-006:615.849.1:577.2,http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Home.asp, ISSN: 1450-9520.

M53.28.    I. Reljin, B. Reljin, “Telecommunication requirements in telemedicine”, Annals of the Academy of Studenica, Novi Sad, Yugoslavia, Vol. 4, pp. 53-62, 2001,UDC: 621.398:621.316:61:681.324.

M53.29.    N. Djaja, B. Reljin, P. Kostić, I. Reljin, “Telemonitoring in cardiology – ECG transmission by mobile phone”, Annals of the Academy of Studenica, Novi Sad, Yugoslavia, Vol. 4, pp. 63-66, 2001,UDC: 616.12-073.97:681.324:621.83.062.

M53.30.    B. Reljin, I. Reljin, “Is telemedicine possible in non-developed countries?”, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” din Timisoara, Romania, 2000, ISSN 1583-3380

M53.31.    B. Reljin, I. Reljin, “Fractal/multifractal nature of outgoing ATM multiplexer processes” (in Serbian), Journal INFO Science, Vol. 8, No. 2, pp. 10-16, March 2000.

M53.32.    I. Reljin, M. Stanojević, B. Reljin, “Neural networks in teletraffic control: Pro et contra?”, Journal of Telecommunications, Vol. 48, No. 1, pp. 5-19, March 2000. 0040-2605

M53.33.    I. Reljin, B. Reljin, V. Papić, P. Kostić, “The use of time convolution in windowing technique: Determination of short-term spectral leakage error”, Int. Journal of Theoretical Electrical Eng., No. 7, Cottbus (Germany), 1999, pp. 52-55

M53.34.    B. Reljin, P. Spasić, I. Milosavljević, P. Kostić, I Rakočević, S. Mijušković, I. Reljin, “Telemedicine: Requirements, solutions, and advantages” (in Serbian), Journal INFO Science, Vol. 7, No. 4-5, pp. 29-36, 1999

M53.35.    I. Reljin, M. Srećković, B. Reljin, A. Marinović, M. Kovačević, Ž. Tomić, “Gamma radiation effects in fiber-optic communications”, JAE – J. of Applied Electromagnetism, Athens (Greece), Vol. 1, No.1, pp. 47-56, Oct. 1997, 1109-1606, http://jae.ece.ntua.gr/archive/

M53.36.    I. Reljin, B. Reljin, „Convolution based window functions for periodic signal analysis via DFT“, (in Serbian) Journal of Telecommunications, Vol. 45, No. 1, pp. 40-44, 1997

M53.37.    P. Kostić, I. Reljin, B. Reljin, “Cellular neural network for solving routing problems in Manhattan street networks”, Int. Journal of Theoretical Electrical Eng., No. 6, Thessaloniki (Greece), Sept. 1996, pp. 106-113.

M53.38.    I. Reljin, P. Kostić, B. Reljin, “Cellular neural networks in routing”, (in Serbian) Journal INFO, Vol. 4, No. 2, pp. 4-8, 1996

M53.39.    Ž. Medin, I. Reljin, B. Reljin, “Multimedial conference systems – standards and network architectures”, (in Serbian) Journal INFO, Vol. 4, No. 5, pp. 4-12, Sept.-Okt. 1996

M53.40.    B. Reljin, I. Reljin, „Narrow-band active RC filter with continuously variable central frequency“, (in Serbian) Telekomunikacije, Vol.XXX, No.l, 1981., pp. 11-14

M60 Zbornici skupova naconalnog značaja

M61 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

M61.1.      A. Pavlovic, I. Reljin, (in Serbian) Statistička analiza slika izmenjenih copy-move metodom, XXXV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2017, Beograd, 5. i 6. decembar 2017., 2017.

M61.2.      G. Zajic, A. Gavrovska, I. Reljin, (in Serbian) Mogućnosti detekcije promena kadrova u televizijskom programu u realnom vremenu, Zbornik radova: XXXIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2015, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, vol. , no. , pp. 191 – 200, issn: 978-86-7395-342-7, udc: , doi: , Srbija, 1. – 2. Dec, 2015

M61.3.      Milorad Paskaš, Irini Reljin, „Application of multifractal analasys for image classification and denoising“, XXXII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, Postel 2014, Beograd, 2-3 decembar 2014

M61.4.      I. Reljin, A. Gavrovska, (in Serbian) “Efikasno korišćenje radiofrekvencijskog spektra – trendovi razvoja digitalne televizije,” XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, Postel 2013, Beograd, 3-4 decembar 2013. str. 223-232. (ISBN 978-86-7395-314-4)

M61.5.      N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Razvoj algoritama za rutiranje baziranih na Hopfield-ovoj neuralnoj mreži“, Zbornik XXX Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2012, Vol. 20, pp. 223-232, Beograd, 4-5. decembar 2012

M61.6.      I. Reljin, A. Sugaris, (in Serbian) „Modeliranje procesa izbora tehnologija digitalne televizije“, Zbornik XXIX Simpozijuma PosTel 2011, pp. 279-286, Beograd, 6-7. decembar,  2011.

M61.7.      J. Matić, I. Reljin,(in Serbian)  „Širokopojasne mreže kao deo nacionalne infrastrukture“, Zbornik XXVIII Simpozijuma PosTel 2010, Beograd, 14-15 decembar,  2010. Uvodno izlaganje, str. 3-12

M61.8.      I. Reljin, A. Samčović, (in Serbian) „Razvoj multimedijalnih servisa u širokopojasnom okruženju“, Zbornik Simp. o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, POSTEL2009, str. 277-286, Saobraćajni fakultet, Beograd, 15-16 dec., 2009.

M61.9.      I. Reljin, (in Serbian) „DVB – druga generacija digitalnih standarda“ Zbornik 24. Simp. o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, POSTEL2008, str. 252-258, Saobraćajni fakultet, Beograd, 16-17 dec., 2008.

M61.10.   I. Reljin, M. Zajeganović-Ivančić, (in Serbian) „Arhitekture multipleksiranja u multimedijalnim sistemima“, Zbornik Simp. o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, POSTEL2007, str. 83-90, Saobraćajni fakultet, Beograd, 11-12 dec., 2007

M61.11.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “DVB – Multimedija”, Zbornik 24. Simp. o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, POSTEL2006, Saobraćajni fakultet, str. 145-154, Beograd, 12-13 dec., 2006

M61.12.   I. Reljin, B.Krstic, M. Zajeganovic-Ivancic, (in Serbian) “Video kompresija – u susret H.265”, POSTEL2005, str. 205-212, Saobraćajni fakultet, Beograd, 13-14 dec., 2005

M61.13.   I. Reljin, B. Reljin, “H.264 AVC – Pre i posle” (in Serbian), Zbornik 22. Simp. o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, POSTEL2004, Saobraćajni fakultet, str. 204-214, Beograd, 7-8 dec., 2004.

M61.14.   I. Reljin, B. Reljin, “Multimedijalne telekomunikacije: Kompresija i standardizacija” (in Serbian), Zbornik 21. simp. o novim tehnologijama u PTT saobraćaju, Saobraćajni fakultet, Beograd, 9-10 dec. 2003, str. 193-202

M61.15.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Statisticke i multifraktalne karakteristike video signala komprimovanog prema standardu H.263”, Zbornik 20. simp. o novim tehnologijama u PTT-u, Saobracajni fakultet, Beograd, 11. dec. 2002, str. 193-205.

M61.16.   I. Reljin, B. Reljin, “Fractal and multifractal analyses of compressed video sequences”, Invited paper in Special Session on Signal Processing, Proceedings of 10th Conf. TELFOR-02, pp. 471-476, Belgrade, Nov. 26-28, 2002

M61.17.   B. Reljin, I. Reljin, „Fraktalna geometrija i multifraktali u analizi i obradi digitalnih slika“ (in Serbian), Zbornik konf. DOGS, pp. 137-147, Novi Sad (Becej), 16-17 maj, 2002

M61.18.   I. Reljin, „Analiza saobraćaja u savremenim telekomunikacionim mrežama“ (in Serbian), Zbornik 19. simp.  o novim tehnologijama u PTT-u, Saobraćajni fakultet, Beograd, dec. 2001

M61.19.   B. Reljin, I. Reljin,(in Serbian)  “Fraktalna i multifraktalna analiza signala“, Invited paper in Proc. TELFOR 2011, nov. 2001.

M61.20.   I. Reljin, (in Serbian) “VSAT sistemi za pristup Internetu: arhitekture višestrukog pristupa”, Zbornik 18. simp.  o novim tehnologijama u PTT-u, Saobraćajni fakultet, Beograd, dec. 2000.

M61.21.   I. Reljin, A. Samčović, (in Serbian) “Prenos mirne slike putem ATM mreža: Kvalitet i standardizacija”, Zbornik 16. simp.  o novim tehnologijama u PTT-u, Saobraćajni fakultet, Beograd, dec. 1998

M61.22.   B. Reljin, I. Reljin, (in Serbian) “Rešavanje problema rutiranja pomoću neuralnih mreža”, Zbornik 13. simpozijuma o novim tehnologijama u PTT-u, Saobraćajni fakultet, Beograd, dec. 1995.

M61.23.   I. Reljin, (in Serbian) “Primena neuralnih mreža u telekomunikacijama”, Zbornik trećeg seminara o primeni neuralnih mreža u elektrotehnici (NEUREL-95), Beograd, sept. 1995

M62 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

M62.1     I. Reljin, G. Jovanović, B. Reljin, “Analiza telekonekcije klimatskih signala El Nino i Severnoatlatske oscilacije (NAO) sa klimatskim promenama u Jugoslaviji”, Zbornik radova IT ’02, Žabljak, Feb., 2002

M63 Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

M63.1.      N. Kojić, M. Pavlović, N. Vugdelija, I. Reljin,(in Serbian) Unapređenje dinamičkog protokola za rutiranje primenom neuralnih mreža, Unapređenje dinamičkog protokola za rutiranje primenom neuralnih mreža, XXII Konferencija YUINFO 2017, 12. – 15. Mar, 2017

M63.2.      M. Vesić, G. Zajić, N. Vugdelija, A. Gavrovska, I. Reljin, (in Serbian) Automatska selekcija relevantnih obeležja CBIR sistema baziranih na veštačkoj inteligenciji, Zbornik 23. konferencije – INFOFEST 2016, Budva, Crna Gora, 25. Sep – 1. Oct, 2016

M63.3.      N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) Upotreba Hopfield-ove neuralne mreže za rutiranje i dodelu talasnih dužina u optičkim mrežama, XXII konferencija YUINFO 2016,  -1, vol. -, no. -, pp. 79 – 83, issn: 978-86-85525-17-9, udc: -, 28. Feb – 2. Mar, 2016

M63.4.      S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, D. Dujković, I. Reljin, M. Milivojević, A. Gavrovska,  (in Serbian) Čistoća kvarcnih pločica SC reza namenjenih za oscilator OCXO 10 SC, Zbornik 58. konf. ETRAN, vol. , no. , pp. EK1.1.1 – EK1.1.3, issn: 978-86-80509-70-9, udc: , doi:, 2. – 5. Jun, 2014

M63.5.      M. Slavković, M. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin,(in Serbian)  „Jedno rešenje realizacije elektronskog kartona pacijenta u oftalmologiji“, In Proc. ETRAN, Zlatibor, 3-6. jun, 2013

M63.6.      Zeković A., Reljin I.: (in Serbian) Multifraktalna analiza multiview videa histogram metodom, Elektronski zbornik radova 57. konferencije ETRAN 2013, Zlatibor, Srbija, 3-6. jun 2013. EK1.8-1-4; M63

M63.7.      M. Milivojević, A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin, (in Serbian) “Korisnički grafički interfejs za analizu fonokardiogramu”, EK2.5, 57. konferencija ETRAN 2013, Zlatibor 3 – 6. juna 2013. (ISBN: 978-86-80509-68-6)

M63.8.      M. Paskaš, D. Dujković, I. Reljin, S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, (in Serbian) “Primer modelovanja i analize kristalnih filtara“, In Proc. ETRAN, Zlatibor, 11-14. jun, 2012

M63.9.      A. Savić, N. Kojić, G. Zajić, I. Reljin, B. Živković, (in Serbian)  „Multifraktalna analiza tržišta akcija (studija slučaja Beogradske berze)“, XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zlatibor, 4.-7. septembar 2011

M63.10.   D. Dujković, I. Reljin, S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, (in Serbian) „Razvoj kristalne jedinke AT reza za visokostabilne OCXO na 10 MHz“, In Proc. ETRAN, Teslić, 6-9. Jun, 2011

M63.11.   A. Gavrovska, I. Reljin,(in Serbian) “Izdvajanje relevantnih regiona DMSA scintigrama primenom talasne transformacije”, In Proc. ETRAN, Teslić, 6-9. Jun, 2011

M63.12.   N. Kojic, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Uticaj parametara energijske funkcije na stabilnost rada Hopfield-ove neuralne mreže“, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2011, Jahorina, 16-18 mart, 2011, str. 114-118.

M63.13.   M. Pavlović, M. Z. Ivančić, N. Kojić, I. Reljin, (in Serbian) „Rutiranje u bežičnim mrežama bazirano na klasterizaciji primenom veštačkih neuralnih mreža“, Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2011, Jahorina, 16.-18. mart 2011

M63.14.   N. Kojić, M. Z. Ivančić, M. Pavlović, I. Reljin,(in Serbian) „Poređenje karakteristika OSPF i EIGRP ruting protokola“, 17. međunarodna konferencija YU INFO 2011, 6-9 mart 2011. Kopaonik, Srbija

M63.15.   Dragi Dujković, Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, (in Serbian), „Novi pećnicom kompenzovani kristalni oscilator OCXO 10/p sa performansama visokog kvaliteta“, Zbornik Konf. ETRAN 2010, Jun 2010

M63.16.   Nenad Kojić, Irini Reljin, Branimir Reljin, (in Serbian) “Jedno rešenje problema rutiranja mobilnim agentom primenom Hopfield-ove neuralne mreže”, Zbornik Konf. ETRAN 2010, Jun 2010

M63.17.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Dragi Dujković, Branimir Reljin, Irini Reljin, (in Serbian) Novi visokokvalitetni 70,455 MHz filtri za primenu u modulima za komunikacije u rudnicima, str. 41- 44, Konferencija INDEL, 2010

M63.18.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Dragi Dujković, Branimir Reljin, Irini Reljin, (in Serbian) Novi visokokvalitetni kristalni oscilator DOCXO 10 kompenzovan sa dvostrukom pećnicom, str. 45-48, Konferencija INDEL, 2010.

M63.19.   Dragi Dujković, Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Dubravka Jevtić, Irini Reljin, Branimir Reljin, (in Serbian) „Merenje faznog šuma na visokokvalitetnim oscilatorima namenjenim digitalnoj televiziji“, DOGS 2010, Novi Sad (Iriški Venac), Dec. 16-18, 2010

M63.20.   G. Zajić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Detekcija promene kadrova u video sekvenci primenom multifraktalne analize“, Zbornik 18. Telekomunikacionog Foruma (TELFOR 2010), Beograd, Nov. 23-25, 2010, str. 931-934.

M63.21.   D. Dujković, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Merne metode faznog šuma kod OCXO“, Zbornik 16. YUINFO, str. 1-4, Kopaonik, 3-6 mart, 2010.

M63.22.   Dujković Dragi, Reljin Irini, Reljin Branimir, Dedić-Nešić Snežana, Grubišić Lenkica:(in Serbian)  Phase Noise Measurement in High-Quality Crystal Oscillators, Conference INFOTEH 2010, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2010.

M63.23.   A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin, (in Serbian) Direktna primena slike skalograma u određivanju morfološki karakterističnih PCG segmenata, Simpozijum INFOTEH, Istočno Sarajevo, vol. , no. , pp. E1-14-1 – E1-14-4, issn: 99938-624-2-8, udc: , doi: , Bosna i Hercegovina, 17. – 19. Mar, 2010

M63.24.   Dujković Dragi, Reljin Irini, Reljin Branimir, Dedić-Nešić Snežana, Grubišić Lenkica: Adjustment Methods for OCXO Nominal Frequency Calibration, Conference INFOTEH 2010, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2010.

M63.25.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Dragi Dujković, Branimir Reljin, Irini Reljin, New high performance filters on70.455 MHz, EK1-1 -4, ETRAN 2010

M63.26.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Dragi Dujković, Irini Reljin, New owen controlled crystal oscillator OCXO 10/P with high quality performance, EK1-5-8, 2010.

M63.27.   Nenad Kojić, Irini Reljin, Branimir Reljin, (in Serbian)  „Jedno rešenje „mobile agent“-a upotrebom Hopfield- ove neuralne mreže“, Zbornik 16. YUINFO, Kopaonik, 3-6 mart, 2010., http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2010/html/r.htm

M63.28.   N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Upotreba Hopfield-ove neuralne mreže za paketsko rutiranje sa statičkim rutama“, Zbornik 17. konf. TELFOR, Beograd, 24-26 nov., 2009.

M63.29.   A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin, (in Serbian) „Određivanje morfološki karakterističnih PCG segmenata iz slike spektrograma“, Zbornik 17. konf. TELFOR, Beograd, 24-26 nov., 2009

M63.30.   N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, „Estimating minimal number of iterations in neural network for finding Pareto optimal path in packet-switched traffic“, in Proc. 53. Conf. ETRAN, TE5.1-1-4, Vrnjačka Banja, June 15-18, 2009.

M63.31.   Nenad Kojic, Irini Reljin, Branimir Reljin, (in Serbian)“Poboljšanje rada Hopfield-ove neuralne mreže primenom statisticke obuke“, YUINFO 2009, Kopaonik, 8-11 mart, 2009, http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2009/html/r.htm

M63.32.   Dubravka Jevtić, Dragi Dujković, Snežana Dedić-Nešić, Milorad Paskaš, Irini Reljin, (in Serbian) „Primena kristalnih jedinki u digitalnoj TV / Application of crystal units in digital TV“, YUINFO 2009, Kopaonik, 8-11 mart, 2009

M63.33.   N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, “Improvements in routing process in optical networks” (in Serbian), in Proc. 16. Conf. TELFOR, Beograd, nov. 25-27, 2008.

M63.34.   Dragan Ristić, Milan Pavlović, I. Reljin, (in Serbian) “Metoda segmentacije slika bazirana na izdvajanju ivica i klasterizaciji primenom k-means algoritma”, Zbornik 52. konf. ETRAN, Palić, 8-12 juni, 2008

M63.35.  N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Rutiranje u mrežama sa paketskom komutacijom bazirano na kašnjenju primenom neuralne mreže”, Zbornik 52. konf. ETRAN, Palić, 8-12 juni, 2008.

M63.36.      M. Zajeganović-Ivančić, I. Reljin, (in Serbian) “Statistički multiplekser sa kontrolom prioriteta ulaznih sekvenci”, Zbornik konf. YU-INFO 2008, Kopaonik, 9-12. mart 2008

M63.37.      N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin,(in Serbian) „Opisivanje web saobraćaja primenom (multi)fraktalne analize“, Zbornik konf. YUINFO, Kopaonik, 9-12 mart, 2008. http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2008/html/r.htm

M63.38.      N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin,(in Serbian) “Primena neuralnih mreža za dinamičko multicast rutiranje video signala”, Zbornik 15. konf. TELFOR 2007, novembar 20-22, 2007

M63.39.      N. Kojić, R. Kojić, I. Reljin, B. Reljin,(in Serbian) “Planiranje i izbor putne trase autoputa primenom neuralne mreže”, Zbornik 15. konf. TELFOR 2007, novembar 20-22, 2007

M63.40.      M. Rudinac, M. Ušćumlić, S. Rudinac, B. Milovanović, I. Reljin, (in Serbian) „Metode analize varijabilnosti srčanog ritma“, Zbornik 51. konf. ETRAN 2007, Herceg Novi, Crna Gora, 4-8. juni 2007

M63.41.      N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Rutiranje i dodela talasnih dužina u optičkim mrežama primenom Hopfield-ove neuralne mreže”, 51. konf. ETRAN 2007, Herceg Novi, Crna Gora, 4-8. juni 2007

M63.42.      S. Rudinac, M. Rudinac, G. Zajić, N. Kojić, V. Radosavljević, N. Reljin, I. Reljin, (in Serbian)“Traženje slika sa željenim objektom primenom CBIR sistema”, Konferencija TELFOR 2006, Beograd, novembar 23-25, 2006

M63.43.      N. Kojić, R. Stokić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Poboljšanje planiranja drumskog saobraćaja primenom Hopfield-ovih neuralnih mreža”, Konferencija TELFOR 2006, Beograd, novembar 23-25, 2006

M63.44.      M. Rudinac, S. Rudinac, I. Reljin, MPEG 21, in Proc 50th Conf. ETRAN, Beograd, 6-10 June, 2006

M63.45.   I. Reljin, B. Reljin, M. Zajeganović-Ivančić,(in Serbian) “Analiza MPEG-4 video sekvenci”, in Proc 49th Conf. ETRAN, Sveska 1, str. 131-134, Budva, 5-10 June, 2005

M63.46.   B. Jovanović, I. Reljin, B. Reljin,(in Serbian) “Predikcija vremenskih serija korišćenjem modifikovane ANFIS strukture”, in Proc 49th Conf. ETRAN, Sveska 1, str. 151-154, Budva, 5-10 June, 2005

M63.47.   M. Potrebić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Poređenje metoda za segmentaciju teksture: Iterativna fuzzy tehnika i korišćenje CNN mreža”, 12. Telekomunikacioni forum, TELFOR 2004, Beograd, 23-25. novembar, 2004.

M63.48.   N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Simulator procesa rutiranja u mrežama sa paketskim saobraćajem”, 12. Telekomunikacioni forum, TELFOR 2004, Beograd, 23-25. novembar, 2004.

M63.49.   N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Izbor optimalne putanje primenom neuralne mreže”, in Proc. 48th Conf. ETRAN, Cacak (Serbia), June 6-10, 2004, Vol. 1, pp. 119-122.

M63.50.   M. Potrebić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Segmentacija slike korišćenjem impulsno spregnutih neuralnih mreža i principa maksimuma entropije”, in Proc. 48th Conf. ETRAN, Cacak (Serbia), June 6-10, 2004, Vol. 1, pp. 111-114.

M63.51.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Kontrola statističkog multipleksera sa prioritetima ulaza pomoću samoorganizujuće neuralne mreže”, Zbornik Konf. informacione tehnologije, IT-2004, pp. 227-230, Žabljak, feb. 2004

M63.52.   M. Potrebić, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Multifraktalna segmentacija slike: Uticaj šuma i kompresije na kvalitet segmentacije”, Konferencija Telekomunikacioni Forum, TELFOR-2003, Beograd, novembar 25-27, 2003

M63.53.   I. Reljin, M. Zajeganović-Ivančić, B. Krstić, (in Serbian) “Analiza komprimovanih animiranih video sekvenci”, Konferencija Telekomunikacioni Forum, TELFOR-2003, Beograd, novembar 25-27, 2003

M63.54.   I. Reljin, M. Zajeganović, (in Serbian) “Analiza video sekvenci pri niskim protocima bita”, in Proc. 47th Conf. ETRAN, Herceg Novi (Montenegro), June 8-13, 2003, Vol. 1, pp. 177-181

M63.55.   G. Jovanović, I. Reljin, (in Serbian) “Primena SOM neuralne mreže u regionalizaciji klimatskih promena”,  in Proc. 47th Conf. ETRAN, Herceg Novi (Montenegro), June 8-13, 2003, Vol. 1, pp. 193-197

M63.56.   I. Reljin, G. Jovanović, B. Reljin, (in Serbian) “EOF analiza polja temperatura i padavina u Srbiji i Crnoj Gori tokom zime”, Konf. informacione tehnologije, IT-2003, Žabljak, feb. 2003.

M63.57.   I. Reljin, M. Stanojević, (in Serbian) “Multifraktalna analiza srednje prostorne brzine i gustine saobraćajnog toka”, Zbornik 46. konf. ETRAN, sv. 1, str. 144-147, Teslić (Rep. Srpska), 3-6 juni, 2002

M63.58.   G. Jovanović, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Analiza telekonekcije klimatskih parametara u Jugoslaviji i severnoatlantske oscilacije (NAO)”, Zbornik Informacione tehnologije, IT-2002, pp. 33-37, Žabljak, feb. 2002.

M63.59.   I. Reljin, G. Jovanović, B. Reljin, (in Serbian) “Analiza polja temperatura i padavina u SR Jugoslaviji primenom empirijskih ortogonalnih funkcija”, Zbornik 45. konf. ETRAN, Sveska 1, 146-149, Bukovička Banja, Aranđelovac, juni 2001.

M63.60.   G. Jovanović, I. Reljin, B. Reljin,(in Serbian) “EOF analiza polja temperature u SR Jugoslaviji”, Zbornik Informacione tehnologije, IT-2001, pp. 162-166, Žabljak, mart 2001.

M63.61.   M. Stanojević, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Simulacija ATM saobraćaja u statističkom multiplekseru”, Zbornik SYM-OP-IS 2000, Vrnjačka Banja, 10-13 okt. 2000.

M63.62.   I. Reljin, M. Stanojević, B. Reljin,(in Serbian) “Analiza vremena čekanja u ATM multiplekseru”, Zbornik VIII konf. TELFOR-2000, pp. 74-77

M63.63.   V. Radosavljević, I. Samardžić, I. Reljin, “Satellite TV transmission system – solution in real environment”, TELFOR-2000, str. 167-170, Beograd, 21-22. nov. 2000

M63.64.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Fraktalna analiza signala pri prenosu kroz ozračeno PCS vlakno”, 44. konf. ETRAN, MT2, 336-339, Soko Banja, 26-29 juni, 2000.

M63.65.   M. Stanojević, I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Fraktalne karakteristike drumskog saobraćaja”, 44. konf. ETRAN, EK1, 139-142, Soko Banja, 26-29 juni, 2000.

M63.66.   I. Reljin, M. Stanojević, B. Reljin, (in Serbian) “Fraktalna priroda procesa na izlazu ATM multipleksera”, Zbornik konf. YU-INFO 2000, Kopaonik, mart 27-31, 2000.

M63.67.   G. Jovanović, I. Reljin,B. Reljin,(in Serbian) “Telekonekcija: El Ninjo – temperature u Srbiji”, Zbornik Informacione Technologije, IT-2000, Žabljak, 28 feb. – 6 mart, 2000.

M63.68.   B. Reljin, I. Pavlović, I. Reljin, I. Rakočević, (in Serbian) “Multifraktalna analiza medicinskih slika”, Zbornik VII konf. TELFOR-99, pp. 469-472, Beograd, 23-25 nov. 1999

M63.69.   B. Reljin, I. Reljin, I. Pavlović, I. Rakočević, (in Serbian) “Hibridni metod izračunavanja fraktalne dimenzije digitalnih slika”, Zbornik VII konf. TELFOR-99, pp. 473-476, Beograd, 23-25 nov. 1999

M63.70.   I. Reljin, B. Reljin, M. Stanojević, (in Serbian) “Multipleksiranje Pareto povorki”, Zbornik SYM-OP-IS, pp. 371-374, Beograd, 4-6 nov. 1999

M63.71.   B. Reljin, I. Reljin, I. Pavlović, I. Rakočević, (in Serbian) “Fraktalna analiza medicinskih slika”, Zbornik konf. IMF-99, pp. 49-53, Aranđelovac, 26-28 okt., 1999.

M63.72.   I. Reljin, B. Reljin, I. Rakočević, (in Serbian) “Analiza fraktalnih karakteristika slika”, Zbornik XLIII Konf. ETRAN, EK1, 130-133, Zlatibor, 20-22 sept. 1999.

M63.73.   I. Rakočević, B. Reljin, I. Reljin, (in Serbian) “Nove tehnike zaštitnog prenosa digitalne slike”, Zbornik XLIII Konf. ETRAN, EK1, 134-137, Zlatibor, 20-22 sept.1999.

M63.74.   I. Reljin,B. Reljin, (in Serbian) “Statistika VBR procesa na izlazu multipleksera”, Zbornik Informacione Technologije, IT-99, Žabljak, pp. 276-279, 28 feb. – 6 mart, 1999.

M63.75.   I. Reljin, „Pareto models for the neural network scheduled ATM streams“, TELFOR 98, pp. 31-34, Beograd, Nov. 1998

M63.76.   B. Reljin, V. Papić, P. Kostić, I. Reljin, (in Serbian) “Autokonvolucija nekih prozorskih funkcija u cilju smanjenja greške spektralnog curenja”, Zbornik XLII Konf. ETRAN, EK1, 196-199, Vrnjačka Banja, 2-5 juni 1998.

M63.77.   I. Reljin, (in Serbian) “Neuralne mreže u kontroli ATM multipleksera: Izračunavanje Hurst-ovog indeksa”, Zbornik 42. Konf. ETRAN-98, Vrnjačka Banja, juni 1998

M63.78.   I. Reljin, N. Jovanović, B. Reljin, P. Kostić, (in Serbian) “Kompetitivni algoritmi zasnovani na Kohonenovom zakonu obučavanja”, Zbornik YU-INFO’98, str. 1146-1151, Kopaonik, mart 1998.

M63.79.   I. Reljin, B. Reljin, Veljko Papic, P. Kostić,(in Serbian) “Greška usled spektralnog curenja za prozorske funkcije bazirane na konvoluciji”, Zbornik petog telekomunikacionog foruma, TELFOR-97, str. 353-356, Beograd, nov. 1997.

M63.80.   I. Reljin,(in Serbian)  “Kontrola multipleksera zasnovana na neuralnoj mreži”, Zbornik petog telekomunikacionog foruma, TELFOR-97, Beograd, nov. 1997

M63.81.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Nova klasa nesimetričnih prozorskih funkcija pogodna za analizu aperiodičnih signala”, Zbornik XLI Konf. ETRAN, sveska 1, str. 253-256, Zlatibor, 3-6 juni, 1997.

M63.82.   I. Reljin, B. Reljin, M. Srećković, A. Marinović, M. Kovačević, Ž. Tomić, (in Serbian) “Uticaj  gama  zračenja  na transmisione parametre PCS vlakana”, Zbornik četvrtog telekomunikacionog foruma, TELFOR-96, Beograd, nov. 1996.

M63.83.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) “Prozorske funkcije bazirane na konvoluciji u analizi periodičnih signala pomoću DFT”, Zbornik četvrtog telekomunikacionog foruma, TELFOR-96, Beograd, nov. 1996.

M63.84.   I. Reljin, (in Serbian) “Neke prozorske funkcije dobijene postupkom konvolucije”, Zbornik XL konf. ETRAN-96, Budva, juni 1996

M63.85.   I. Reljin, P. Kostić, B. Reljin, (in Serbian) “Jedno rešenje problema rutiranja primenom koncepta celularnih neuralnih mreža”, Zbornik trećeg telekomunikacionog foruma (TELFOR-95), Beograd, dec. 1995

M63.86.   Z. Bojković, A. Samčović, I. Reljin, (in Serbian) “Podopsežno kodovanje za kompresiju slika u ATM mrežama”, Zbornik XXXIX Konf. ETRAN, Zlatibor, juni 1995

M63.87.   B. Reljin, P. Kostić, T. Serdar, I. Reljin, (in Serbian) “Modularna Winner-Take-All mreža pogodna za CMOS VLSI implementaciju”, Zbornik XXXIX konf. ETRAN-95, sv. I, str. 306-308, Zlatibor, 1995

M63.88.   D. Tošić, B. Reljin, I. Reljin, (in Serbian) “Simbolička analiza nelinearnih električnih kola sa vremenski kontrolisanim prekidačima programom SALEC”, Zbornik II Jugoslovenski Seminar o primeni CAD tehnologija, CAD Forum ‘95, Novi Sad, april, 1995

M63.89.   I. Reljin,(in Serbian) Primena algoritma kompetitivne neuronske mreže u disciplini opsluživanja redova čekanja”, Zbornik II Simpozijuma TELFOR’94, Beograd, nov. 1994

M63.90.   B. Reljin, I. Reljin, D. Tošić,(in Serbian) „Minimizacija uticaja jitter-a takta u realnim SC kolima“, Zbornik II Simpozijuma TELFOR’94, Beograd, nov. 1994

M63.91.   I. Reljin, (in Serbian) “Simulacija jitter-a u  invertujućem SC integratoru”, Zbornik XXXVIII konf. ETRAN-a, Niš, str. 121-122, juni 1994.    

M63.92.   I. Reljin, D. Pevac, (in Serbian) “Predlog discipline opsluživanja redova čekanja zasnovane na teoriji neuralnih mreža”, Zbornik XXXVIII konf. ETRAN-a, Niš, juni 1994

M63.93.   D. Tošić, I. Reljin, B. Reljin, „Upotreba NF filtra kao operatora usrednjavanja za signal koruptiran multiplikativnih  šumom“, Zbornik konferencije TELFOR’93, Beograd, nov. 1993

M63.94.   I. Reljin, D. Tošić, B. Reljin, (in Serbian) „Uticaj realnih analognih filtara na prenos digitalnih signala“, Zbornik konferencije TELFOR’93, Beograd, nov. 1993

M63.95.   I. Reljin, D. Pevac, (in Serbian) “Mogućnosti implementacije optičkih vlakana u lokalnim računarskim mrežama”, Zbornik XXXVII konf. ETAN-a, Ulcinj, juni 1993

M63.96.   M. Dimić, B. Reljin, V. Radosavljević, I. Reljin, (in Serbian) „Obrada slike primenom brze Hartlejeve transformacije“, Zbornik XIII Simp. Informatika, Jahorina ’89, mart 1989.

M63.97.   I. Reljin, (in Serbian) “Simulacija postupka ekvalizacije u slučaju digitalnog svetlovodnog sistema”, Zbornik XXX Jugoslovenske konferencije ETAN-a, Herceg Novi, juni 1986

M63.98.   I. Reljin, J. Menart, (in Serbian) „Problemi ekvalizacije u prenosu telekst signala„, YUTEL’84, Ljubljana, oktobar 1984

M63.99.   I. Reljin, J. Menart, (in Serbian) “Teletekst – savremena koncepcija sistema”, Zbornik savetovanja o uticaju novih službi na promenu tokova informacija, ZJPTT, Dubrovnik, mart 1984

M63.100.   B. Reljin, I. Reljin, B. Antonijević, (in Serbian) „Oktavni RC filtar sa pomenljivim parametrima“, Zbornik XVII  Jugosl.  simp. YUTEL’83, Ljubljana, oktobar 1983.

M63.101.   I. Reljin, B. Reljin, D. Tošić, (in Serbian) „Primena mikroprocesora u aktivnim RC filtrima“, Zbornik savetovanja MIPRO-83, Opatija, maj 1983.

M63.102.   I. Reljin, B. Reljin, D. Tošić, (in Serbian) „Optoelektronski uredjaj za registrovanje malih i sporih vibracija“, Zbornik  23.  simp. ETAN u pomorstvu, Zadar, juni 1981.

M63.103.   B. Reljin, I. Reljin, (in Serbian) „Uskopojasni aktivni RC filtar sa kontinualno promenljivom učestanošću“, Zbornik XIV Jugosl. imp. YUTEL’80, Ljubljana, oktobar 1980.

M63.104.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Simulacija procesa fotodetekcije primenom računara“, Zbornik simp. Informatika’80, Jahorina, mart 1980.

M63.105.   B. Reljin, I. Reljin, (in Serbian) „Tačno projektovanje aktivnog RC filtra sa neidealnim operacionim pojačavačem“, Zbornik 13. međunarodnog simp. INFORMATICA’79., Bled, oktobar 1979.

M63.106.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Problemi optičkih telekomunikacija“, Zbornik XIII Jugosl.simp. YUTEL-79, Ljubljana, oktobar 1979.

M63.107.   I. Reljin, B. Reljin, (in Serbian) „Neki problemi detekcije u optičkom prenosu informacija“, Zbornik XXIII Jugosl. konf. ETAN-a, TE2, 293-299, Maribor, juni 1979.

M70 Magistarske i doktorske teze

M71 Odbranjena doktorska disertacija

Irini Reljin, Kontrola ATM multipleksera pomoću neuralne mreže, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1998, mentor prof. dr Grozdan Petrović.

M72 Odbranjena magistarska teza

Irini Reljin, Ekvalizacija u prenosu digitalnih signala posredstvom svetlovoda, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1986, mentor prof. dr Grozdan Petrović.

 

 

 

Projekti

M80 Tehnička i razvojna rešenja

M81 Nova proizvod ili tehnologija uvedena u proizvodnju, novo prihvaćeno rešenje

M81.1.      L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, Mikrominijaturne kristalne jedinke AT-reza osnovne učestanosti frekvencije 45MHz, 2017

M81.2.      L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, A. Gavrovska, Mikrominijaturne kristalne jedinke AT-reza trećeg overtona frekvencije 45MHz, 2017.

M81.3.      S. Dedić Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, M. Paskaš, M. Slavković-Ilić, Kvarcni kristalni filtar 63MHz na bazi kristalnih jedinki trećeg overtona, 2017.

M81.4.      S. Dedić Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, M. Milivojević, D. Jevtić, Kristalni filtar sa proširenim opsegom na frekvenciji 132.600 MHz, 2017.

M81.5.      Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, B. Reljin, Milan Milivojević, Marijeta Slavković-Ilić, Eliptični kristalni filtar 45 MHz, 2016.

M81.6.      Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, B. Reljin, Milorad Paskaš, Ana Gavrovska, Kristalni filtar 63 MHz sa definisanim zahtevima u pogledu intermodulacionih izobličenja, 2016.

M81.7.      Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin, B. Reljin, Dragi Dujković, Milorad Paskaš, Kristalni filtri za opseg frekvencij 150 – 170 MHz, 2015

M81.8.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Irini Reljin, Dragi Dujković, Milan Milivojević, Marijeta Slavković-Ilić, Tehnologije izrade mikrominijaturnih kristalnih jedinki AT-reza osnovne učestanosti frekvencije veće od 30MHz za ugradnju u kristalne filtre, 2015.

M81.9.      Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin,Branimir Reljin, Dragi Dujković, Milan Milivojević, „Novi proizvod: Kristalni filtar nepropusnik opsega učestanosti  48 MHz „, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2014

M81.10.   Snežana Dedić-Nešić, Lenkica Grubišić, Irini Reljin,Branimir Reljin, Dragi Dujković, Marijeta Slavković-Ilić, „Novi proizvod: Kristalni filtar 70 MHz sa kontrolisanom faznom karakteristikom“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2014

M81.11.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković, Marijeta Slavković-Ilić, „Novi proizvod: Nova tehnologija izrade mikrominijaturnih kristalnih jedinki AT-reza sa specijalnim zahtevima za neželjene rezonancije, intermodulaciju, klimo-mehaničke karakteristike i stabilnost frekvencije u širokom temperaturnom opsegu“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2014

M81.12.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin,Branimir Reljin, Dragi Dujković, Milan Milivojević, „Novi proizvod: Visokostabilna kristalna jedinka SC-reza frekvencije 10MHz (na trećem overtonu) sa zahtevom za niski fazni šum“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2014

M81.13.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Branimir Reljin, Irini Reljin, „Kristalni filtar 50 MHz za primenu u posebnim klimomehaničkim uslovima“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2010

M81.14.   Dujković Dragi, Pavasović Aleksandra, Grubišić Lenkica, Reljin Irini, Reljin Branimir, Jevtić Dubravka: „Visokokvalitetni kristalni oscilator OCXO 10P, za 10MHz, za primenu u digitalnoj televiziji“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2009

M81.15.   Grubišić Lenkica, Dedić-Nešić Snežana, Reljin Irini, Reljin Branimir, Dujković Dragi, Jevtić Dubravka, Pavasović Aleksandra: „Visokostabilna kristalna jedinka frekvencije 10MHz sa zahtevom za niski fazni šum“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2009

M81.16.   Dedić-Nešić Snežana, Grubišić Lenkica, Reljin Irini, Reljin Branimir, Dujković Dragi, Jevtić Dubravka, Pavasović Aleksandra: „Kristalni filtri 70.455 MHz i 90.1105 MHz za primenu u modulima za komunikacije u rudnicima uglja“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2009

M83 Novi tehnološki postupak

M83.1.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Irini Reljin, Dubravka Jevtić, Dragi Dujković, Milorad Paskaš, Ana Gavrovska, Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza: Mehanizmi degazacije kućišta, 2016.

M83.2.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Irini Reljin, Dubravka Jevtić, Dragi Dujković, Milan Milivojević, Marijeta Slavković-Ilić, Metode sečenja SC-pločica, 2016.

M83.3.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Irini Reljin, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Ana Gavrovska, Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza – inkapsulacija, 2015.

M83.4.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković, „Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza – struktura tankih metalnih filmova“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2013

M83.5.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković, „Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza – čistoća kvarcne pločice“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2013

M83.6.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić Nešić, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić,  “Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza – definisanje uslova naparavanja“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2013

M83.7.      L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin,B. Reljin, D. Dujković, Novi tehnološki postupak: hemijsko poliranje kvarcnih pločica SC-reza, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2012

M83.8.      L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin,B. Reljin, D. Dujković, Novi tehnološki postupak poliranja ultratankih mikrominijaturnih kvarcnih pločica, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2012

M83.9.      L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, Novi tehnološki postupak potiskivanja neželjenih rezonancija na kvarcnim pločicama petog overtona, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2012

M83.10.   Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Dragi Dujković, Branimir Reljin, Irini Reljin, „Hemijsko poliranje kvarcnih pločica AT-reza frekvencije 10 MHz za primenu u Low Phase Noise oscilatorima“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2010

M83.11.   Lenkica Grubišić; Snežana Dedić-Nešić; Dragi Dujković; Dubravka Jevtić; Branimir Reljin; Irini Reljin; Poboljšani DOCXO 10S oscilatori na 10MHz, 2010.

M83.12.   Grubišić Lenkica, Dedić-Nešić Snežana, Reljin Irini, Reljin Branimir, Dujković Dragi, Jevtić Dubravka, Pavasović Aleksandra Jevtović Radoslav: „Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki sa zahtevom za niski fazni šum sa tankim Al-Al2O3 filmom“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2010

M84 Bitno poboljšana postojeća tehnologija, recenzirano i prihvaćeno na nacionalnom nivou

M84.1.      L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin, B. Reljin, D. Dujković, Korekcija i testiranje uravnjenosti Lapmastera-mašine za poravnanje ploča za glačanje i poliranje kristala kvarca AT i SC-reza, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2011

M84.2.      L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin,B. Reljin, D. Dujković, Novi metod poravnanja ploča za mehaničko poliranje kristala kvarca AT i SC-reza, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2011

M84.3.      Lenkica Grubišić, Snežana Dedić-Nešić, Dragi Dujković, Dubravka Jevtić, Branimir Reljin, Irini Reljin, „Poboljšani DOCXO 10S oscilatori na 10MHz“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2010

M84.4.      Dujković Dragi, Grubišić Lenkica, Reljin Irini, Reljin Branimir, Jevtić Dubravka: „Visokokvalitetni kristalni oscilator, DOCXO 10P, za primenu u digitalnoj televiziji“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2010

M84.5.      Grubišić Lenkica, Reljin Irini, Reljin Branimir, Dujković Dragi, Jevtić Dubravka:„Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki sa zahtevom za niski fazni šum“, Institut Mihajlo Pupin, Piezotehnologije, 2009

M85 Prototip, nova metoda, softver

M85.1.      Marijeta Slavković-Ilić, Milorad Paskaš, B. Reljin, Irini Reljin, Ana Gavrovska, Softver za segmentaciju dojke i grudnog mišića iz mamograma, 2015.

M85.2.      Milan Milivojević, Ana Gavrovska, B. Reljin, Milorad Paskaš, Irini Reljin, Softver za analizu varijabilnosti srčanog ritma, 2015

M85.3.      Miroslav Lutovac, Snežana Dedić-Nešić, Irini Reljin, Ana Gavrovska, Dubravka Jevtić, Računarski program, u simboličkom jeziku, za modelovanje, projektovanje i analizu kristalnih filtara, 2015

M85.4.      Marijeta Slavković,Branimir Reljin, Irini Reljin, Ana Gavrovska, Milorad Paskaš, „Softver za detekciju, izdvajanje i analizu masa u digitalnom mamogramu“, 2012

M85.5.      Marijeta Slavković,Branimir Reljin, Irini Reljin, Ana Gavrovska, Milorad Paskaš, „Realizacija elektronskog kartona pacijenta u oftalmologiji“, 2012

M85.6.      Reljin Branimir, Reljin Irini, Tomislav Stojić: Softver za detekciju mikrokalcifikacija u digitalnom mamogramu primenom metoda matematičke morfologije, 2009

M85.7.      B. Reljin, I. Reljin, T. Stojić, 2009, Programski paket IMFA za inverznu multifraktalnu analizu slika, Softver je ugrađen u programski paket FracLab 2.04, http://fraclab.saclay.inria.fr/

M85.8.      B. Reljin, I. Reljin, „Softver za automatsku detekciju mikrokalcifikacija“ Softver realizovan u okviru projekta “Automatska detekcija mikrokalcificacija u digitalizovanom mamogramu u cilju ranog otkrivanja raka dojke”, Projekat broj 145096, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Osnovna istraž. 2006-2010

M85.9.      B. Reljin, I. Reljin, Sistem ADM (Automatizovan digitalizovan mikroskop). Industrijski prototip realizovan u u okviru projekta “Sistem za daljinsko upravljanje automatizovanim digitalizovanim mikroskopom (ADM) za potrebe telemedicine“, Inovacioni projekat 451-01-02960/206-94, kod Ministarstva nauke Republike Srbije, 2007-2008

M85.10.   B. Reljin, I. Reljin, „Softver za analizu mikroskopskih slika“. Softver realizovan u okviru projekta „Objektivna dijagnostička metoda utvrđivanja HER2 pozitivnosti u onkologiji primenom digitalne analize mikroskopskih slika“, Projekat broj 2105, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Osnovna istrazivanja, 2002-2004

M85.11.   I. Reljin, B. Reljin, „Softver za analizu varijabilnosti srčanog ritma“. Softver realizovan u okviru projekta „Procena dejstva lekova na regulacione mehanizme kardiovaskularnih sistema komjuterskom metodologijom: spektralna i multifraktalna analiza kardiovaskularnih signala“, Projekat broj 1774, Osnovna istrazivanja, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Osnovna istrazivanja, 2002-2004

M85.12.   I. Reljin, B. Reljin, „Softver HISTMF“. Softver za multifraktalnu analizu signala metodom histograma, 2000.

M9x Patenti

M92.1.    Milka Avramov Ivić, Irini Reljin, Dušan Mijin, Jelena Lović, Sanja Stevanović, Branimir Reljin, Slobodan Petrović, “Postupak dobijanja pogodnog rastvora iz hemoragičnih eksudata radi spektroskopskog otkrivanja maligniteta”, Patentna prijava P-2016/1178,26.12.2016

M92.2.    Milka Avramov Ivić, Irini Reljin, Dušan Mijin, Jelena Lović, Sanja Stevanović, Dragan Vuković, Branimir Reljin, Slobodan Petrović, Sistem i postupak automatske klasifikacije UV/VIS signala radi dijagnostike maligniteta, patentna prijava P-2017/1192, 20.11.2017

M92.3.    Nikola Mališić, Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, Irini Reljin, Branimir Reljin, Dušan Mijin, Priznat individualni žig po prijavi žiga Ž-2017-1112, žig je upisan u registar žigova 15.1.2018. godine i nalazi se u važnosti do 25.7.2027. godine

 

INŽENJERSKE REALIZACIJE

 Međunarodni projekti

 1. Evropski projekat EUREKA, E! 9991 CADA („Computer- Aided Decision-Assistant System for Diagnosis of Malignant Diseases – CADA“, „Računarski zasnovan sistem za asistenciju pri dijagnostici malignih oboljenja“), 01.01.2016-31.12.2017. I. Reljin je rukovodilac grupe sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 2. Evropski projekat COST IC 1005 (High Dynamic Range Imaging – HDRi), 2011-2015, I. Reljin je član Upravnog odbora (Management Committee) i radnih grupa.
 3. Evropski projekat COST IC 1002 ((Multilingual and Multifaceted Interactive Information Access – MUMIA), 2010-2014, I. Reljin je zamenik člana Upravnog odbora i član radnih grupa
 4. Evropski projekat COST IC0604, (Anatomic Telepathology Network: EURO-TELEPATH), 2007-2011. I. Reljin je učesnik u projektu.
 5. Evropski projekat, COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, 2004-2008.I. Reljin je učesnik u projektu.
 6. Podrška prelasku sa analognog na digitalno emitovanje u Srbiji, IPA projekat 2010 (CRIS Number: 2009/021-765), http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/serbia/ipa/2010/16_digital_ipa10.pdf, Rukovodilac projekta I. Reljin, detalji na http://www.digitalizacija.info/proces-digitalizacije-aktivnosti-i-troskovi/
 7. ECG, PCG, MCG analysis of heart activity”, Project for UVA Corp. Canada., 2007–2010. I. Reljin je učesnik u projektu.
 8. Međunarodni bilateralni projekat, „REMOPATH: Remote monitoring of patients“, Joint Yugoslav-Greece Project, 2001-2004, Faculty of Electrical Eng., Belgrade and Aristotle University, Thessaloniki, Greece. I. Reljin je učesnik u projektu.
 9. Outside Broadcast Vehicle: Projektovanje i realizacija mobilne TV stanice. Projekat za TV Crne Gore, Podgorica, 2000. godina. Saradnik na projektu I. Reljin. Kola su u upotrebi u TV Crna Gora od 2000. godine.
 10. Satelitska stanica TV Crne Gore (instalacija, podešavanje i održavanje), 2000-2006. Saradnik na projektu I. Reljin. Stanica je u upotrebi u TV Crna Gora od 2000. godine.
 11. Međunarodni bilateralni projekat, “TELEMEDICINE – ATM transfer with small cell loss rate”, Theme 9, Bilateral Project SRJ-Italy, 1997-1999. I. Reljin je učesnik u projektu.

Domaći projekti

Rukovodilac projekta

 1. „Razvoj visokokvalitetnih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristalnih jedinki, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tehnološki razvoj, Projekat TR 32048, 2011-2014 (produženo do kraja 2018).
 2. „Razvoj elektronskih sklopova za posebne namene na bazi kristalne jedinke“ Tehnoloski razvoj, Projekat TR 11039 kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2008-2009

Saradnik/istraživač na projektu

 1. „Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Projekat Integrisanih interdisciplinarnih istraživanja, III 44009, 2011-2014 (produženo do kraja 2018). Rukovodilac podprojekta Telemedicina.
 2. Razvoj sistema za digitalizaciju medicinskih snimaka, arhiviranje u bazi podataka i pretraživanje baze podataka“, Inovacioni projekat broj 451-01-00065/2008-01/105kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2008-2010
 3. Sistem za daljinsko upravljanje automatizovanim digitalizovanim mikroskopom (ADM) za telemedicinske primene”, Innovacioni projekat, broj 451-01-02960/206-94, Ministarstvo nauke, Republika Srbija, juli 2007 – juli 2008
 4. “Automatska detekcija mikrokalcifikacija u digitalizovanom mamogramu u cilju ranog otkrivanja raka dojke“, Projekat broj 145096, Osnovna istraživanja, 2006-2010. Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije
 5. „Objektivna dijagnostička metoda utvrdjivanja HER2 pozitivnosti u onkologiji primenom digitalne analize mikroskopskih slika“, Projekat broj 2105, Osnovna istrazivanja, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Osnovna istrazivanja, 2002-2004, nastavak istraživanja u 2005
 6. „Procena dejstva lekova na regulacione mehanizme kardiovaskularnih sistema komjuterskom metodologijom: spektralna i multifraktalna analiza kardiovaskularnih signala“, Projekat broj 1774, Osnovna istrazivanja, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Osnovna istrazivanja, 2002-2004, nastavak istraživanja u 2005.
 7. “Razvoj mikrotalasnih kola”, Projekat broj 0186, Tehnološki razvoj, Ministarstvo nauke i tehnologije, 2002-2004

 

 

 

Login

Prijava na mailing liste