Prof. dr Dušan Drajić | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Prof. dr Dušan Drajić

Prof. dr Dušan Drajić

E-mail: drajic@etf.rs
Telefon: 011/3218-381
Soba: Paviljon Računskog Centra, kabinet P2-3
Konsultacije: -

Biografija

Dušan Drajić je rođen 1937. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Elektrotehnički fakultet u Beogradu upisao je 1956. godine a diplomirao 1960. na Odseku za elektroniku i telekomunikacije. Magistrirao je 1967. a doktorirao 1971. godine na istom Fakultetu.

Godine 1961. Izabran je za asistenta na Katedri za osnove telekomunikacja. Godine 1973. izabran je u zvanje docenta na tadašnjem Zavodu za telekomunikacionu i mikrotalsnu tehniku, godine 1980. u zvanje vanrednog profesora a 1987. u zvanje redovnog profesora na Katedri za telekomunikacije. Penzionisan je 2003. godine. Od oktobra 2006. do marta 2015. bio je savetnik u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Publikacije

Osnovne oblasti njegove naučne delatnosti su statistička (probabilistička) teorija telekomunikacija, teorija informacija sa kodovima i digitalne telekomunikacije. Vodio je nekoliko doktorata od kojih su dva dobila nagrade Privredne komore Beograda i više od 30 magistratura. Svake godine vodio je više diplomskih radova, od kojih je nekoliko uvek rezultovalo u studentskim radovma na domaćim, pa i međunarodnim kongresima. Autor je, odnosno koautor, 4 univerzitetska udžbenika (sa više izdanja), od kojih sve dva još uvek koriste u nastavi (Uvod u teoriju informacija i kodovanje iUvod u statističku teoriju telekomunikacija).Objavio je (sa koautorom) knjigu Information Theory and Coding – Solved Problems, Springer 2017, VIII+517. Objavio je oko 150 naučnih i stručnih radova, od kojih 17 u prestižnimmeđunarodnim časopisima (ElectronicsLetters, IEEProc. Part F: Communication, Radar and Signal Processing, IEEE Tr. on Comm., IEEE Comm. Mag.,Veh. Techn. i drugi).Godine 1988. dobio je (sa koautorima) nagradu iz fonda prof. B. Rakovća za najbolji domaći rad objavljen u inostranom časopisu. Godine 2008. dobio je (sa koautorima) nagradu “Prof. Ilija Stojanović” za tri naučna članka objavljena u toku 2007-2008 godine u prestižnom međunarodnom časopisuIEEECommunicationsLetters.

 

Projekti

Bio je dugogodišnji recenzent časopisa ElectronicsLetters. Bio je ekspert Saveznog ministarstva za nauku za oblast elektrotehnike i informatike. Vodio je (ili sarađivao) više projekata iz oblasti digitalnih telekomunikacija, poglavito za potrebe vojske. Vodio je petogodišnji projekat (1996-2000) “Telekomunikacije” (oko 100 učesnika) koji je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije. U TEMPUSprojektu (2002-2004) “JEP-16090 UniversitySciencePark – OrganisationalFramework” bio je predstavnik Univerziteta u Beogradu. Vodio je projekat IT.1.10.0153.B (2002-2004) “Integrisani pristup Internetu” koji su finansirali Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj i Pupin Telekom DKTS, kao i projekat “Upravljivi Layer2/Layer3 EthernetSwitch sa integriranim EoE1 (EthernetoverE1) konvertorima interfejsa” (broj 451-01-00065/2008-01/98) koji su finansirali Ministarstvo nauke Republike Srbije i institut IRITEL a.d. Beograd. Uređaj je pod oznakom MGE88F komercijalizovan. U periodu 2008-2010 u oblasti tehnološkog razvoja sarađivao je na projektu “Multiservisna SDH/Ethernet/CWDM/OADM platforma za prenos 2,5Gbps/1000baseT/X saobraćaja” (evid. broj 11036). Takođe je vodio projekat “Adaptacija prostorija za Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta” (broj 451-01-02960/2006-69), i sarađivao na sledećim inovacionim projektima:“Regulator punjenja baterija i napona potrošača“ (broj 451-01-00065/2008-01/102), “Kontrolnik izolovanosti električnih mreža i postrojenja” (broj 391-00-00027/2009-01/137) i “Invertori za autonomne solarne sisteme“ (broj 451-03-00605/2012-16/34).

Pored naučnog i pedagoškog rada, posebno se bavio i istorijskim razvojem teorije informacija i držao odgovarajuća predavanja po pozivu u Sidneju, Zigenu, kao i na radove po pozivu na međunarodnim kongresima. Takođe je držao i rad po pozivu o modelovanju u telekomunikacijama.

Član je programskih odbora ETRAN-a (od2013. zaslužni član), TELFORA-a (od 2017. zaslužni član) i TELSIKS-a.

Od 2011. godine je Urednik za Energetiku, elektrotehniku i informatiku Srpske enciklopedije kojuizdaju Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska i Zavod za udžbenike. Od 2017. vodi višegodišnji projekat Matice srpske vezan za izdavanje Srpskog šahovskog leksikona.

Uredio je niz publikacija koje se izdaju svakih pet godina o radu Elektrotehičkog fakulteta, kao i jubilarnu publikaciju Naših 50 godina (1948-1998). Takođe je uredio publikaciju 65 godina Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 1948-2013. Bio je editor publikacije 160 godina od rođenja Mihajla Pupina (i) 120 godina nastave elektrotehnike na Beogradskom Univerzitetu, ETF, Beograd 2014. gde je objavio i članak „Akademska karijera M. Pupina“.

 Takođe je u toku 2010-2013 objavio u 5 delova knjigu Pregled šahovske literature bivše Jugoslavije 1886-1991 (anotirana bibliografija) (ukupno 739 stranica, izdavači su autor i Akademska misao, Beograd). Knjiga je bilingvalna, tj. skoro celokupni tekst dat je i na engleskom jeziku. Kasnije (2016.) štampane su odvojeno srpska i engleska verzija knjige (svih 5 delova zajedno).

Nastava

Učestvovao je u izvođenju nastave iz više predmeta na redovnim (Teorija telekomunikacija, Osnovi informatike, Statistička teorija telekomunikacija (i teorija informacija), Digitalne telekomunikacije, Računarske telekomunikacje, Kodovi za prenos i zapis i Kodovi u rečunarskim telekomunikacijama) i postdiplomskim studijama (Teorija informacija s kodovanjem, Teorija prenosa podataka, Staistička detekcija signala, Slučajni procesi u telekomunikacijama). Bio je dugogodišnji rukovodilac smera Digitalni prenos informacija na postdiplomskim studijama. Takođe je držao nastavu (redovnu i postdiplomsku) na fakultetima u Banja Luci, Nišu i Novom sadu. Održao je postdiplomske kurseve Algebarska teorija kodovanja na Univerzitetu u Oulu (2001. Finska) i na Univerzitetu u Zigenu (2007. Nemačka), gde je i kasnije držao predavanja po pozivu. Bio je prodekan za na stavu u dva mandata i vodio niz fakultetskih komisija (za naučni rad, za postdiplomske studije, za naučnu delatnost itd.). Bio je više godina zamenik šefa Katedre za telekomunikacije. U tri navrata dobio je godišnji plaketu studenata za uspešan pedagoški rad. Penzionisan je 2003. godine i od tada ne učestvuje u nastavi.

Login

Prijava na mailing liste