telit.etf.rs

Arhitektura interneta

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Arhitektura interneta
Akronim 13E033AI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Doc. dr Mladen Koprivica
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Mladen Koprivica
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Mladen Koprivica, Kristina Jovičić
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa istorijatom razvoja arhitekture Interneta od početka do današnjih dana.
Upoznavanje studenata sa protokolima koji se koriste za rutiranje saobraćaja na Internetu.
Upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja osnovnih servisa na Internetu.

Ishod predmeta

Studenti bi trebalo da umeju da:
-Analiziraju proces rutiranja saobraćaja na mreži i otklone eventualne probleme.
- Samostalno urade tehničko rešenje povezivanja više udaljenih računarskih mreža u jedinstvenu mrežu i njeno povezivanje na Internet.
- Konfigurišu Cisco rutere u cilju implementacije prethodno definisanog tehničkog rešenja.
- Definišu način realizacija osnovnih Internet servisa u mreži.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Istorijat razvoja Interneta. Osnovni elementi arhitekture Interneta. Internet adresiranje kod IPv4 i IPv6 protokola. Značaj i principi rada DNS servisa. Protokoli za dinamičko rutiranje saobraćaja na Internetu. Upoznavanje sa načinom rada sledećih protokola: RIP, IGRP, RIPV2, OSPF, EIGRP, BGP-V4. Osnovni servisi na Internetu: e-mail, web, web pretraživanje, udaljeni pristup računarima, prenos datoteka.

Sadržaj praktične nastave

Upoznavanje studenata sa radom na komunikacionoj opremi proizvođača Cisco Systems. Samostalna izrada tehničkog rešenja povezivanja više lokacija u jedinstvenu komunikacionu mrežu na bazi IP protokola.

Literatura

1. Routing on the Internet, Charles Huitema, Cisco Press
2, OSPF Network Desing Solutions, Thomas M. Thomas, Cisco Press
3. Internet Routing Architectures, Second Edition, Basam Halabi, Cisco Press
4. Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture, Douglas Comer, Prentice
5 RFCs, www.ietf.org

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe i praktični rad sa komunikacionim uređajima u laboratoriji. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekta povezivanja više udaljenih lokacija uz predlog načina realizacije Internet servisa.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 20
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

    Ostalo

    Login

    Prijava na mailing liste