Kristina Jovičić | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Kristina Jovičić

Kristina Jovičić

E-mail: krisjovicic@etf.rs
Telefon: 011/3218-490
Soba: 66a
Konsultacije:

Biografija

 

Kristina Jovičić je rođena 19.04.1993. godine u Beogradu. Završila je osnovnu školu „Banović Strahinja“ u Beogradu kao nosilac diplome „Vuk Karadžić” i đak generacije. Upisala je Trinaestu beogradsku gimnaziju koju je završila sa odličnim uspehom. Elektrotehnički fakultet upisala je 2012. godine. Diplomirala je na Odseku za telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Radio komunikacije. Diplomski rad pod nazivom „Analiza spektra GSM, UMTS i LTE sistema” odbranila je u septembru 2016. godine sa ocenom 10 kod mentora prof. dr Aleksandra Neškovića. Diplomske akademske – master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Modulu sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije upisala  je u oktobru 2016. godine. Položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Master rad pod nazivom „Eksperimentalna analiza eletromagnetskog zračenja koje potiče od WLAN uređaja” odbranila je u septembru 2017. godine kod mentora doc. dr Mladena Koprivice. Od oktobra 2017. godine je student doktorskih akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Telekomunikacije. Od februara 2017. godine zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na mestu Laboratorijskog inženjera na Katedri za telekomunikacije.

 

Publikacije

Domaće konferencije
 [1] Kristina Jovičić, Mladen Koprivica, Igor Kuzle, Nataša Nešković, Aleksandar Nešković, ,,Eksperimentalna analiza elektromagnetskog zračenja 802.11a/g WLAN uređaja”, Proceedings of TELFOR, 25rd Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 21-22 November 2017, Belgrade, Serbia, kategorija: M63.

Login

Prijava na mailing liste