telit.etf.rs

Bežične informacione mreže

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Bežične informacione mreže
Akronim 13D031BIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Nataša Nešković
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Projektovanje različitih tipova bežičnih mreža. Specifičnosti razvoja bežičnih mreža čiji čvorovi imaju više radio interfejsa i rade na više različitih radio kanala. Uporedna analiza tehnika pristupa bežičnom medijumu i metrika rutiranja (u okviru različitih protokola) sa stanovišta protoka, kašnjenja, jitter-a, energetske efiksanosti.

Ishod predmeta

Studenti su upoznati sa principima rada različitih tipova savremenih bežičnih mreža. Mogu samostalno da predlažu izmene protokola na MAC sloju i da definišu algoritme za rutiranje paketa u cilju poboljšanja performansi celog sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Tehničko-tehnološka koncepcija WLAN, 3GPP, senzorskih, mesh i WiMax mreža. Arhitekture, protokoli na MAC sloju (posebno, tehnike pristupa bežičnom medijumu), protokoli za upravljanje mobilnošću, sigurnost u bežičnim mrežama. Problemi povezivanja 3GPP i WLAN mreža. Tehnike rutiranja. Koncept bežičnog čvora sa jednim i više radio-interfejsa.

Sadržaj praktične nastave

Nezavisan istraživački, teorijski i praktični, rad kandidata.

Literatura

1. J. Chen, T. Zhang, „IP-Based Next-Generation Wireless Networks“, John Wiley, 2004.
2. IEEE standardi
3. E. Hossain, K.K. Leung, „Wireless Mesh Networks – Arhitectures and Protocols“, Springer, 2008.
4. J. Geier, „Designing and Deploying 802.11n Wireless Networks“, Ciscopress, 2010.
5. A. Swami, Q. Zhao, Z.W. Hong, L. Tong, „Wireless Sensor Networks“, Wiley, 2007.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Mentorski pristup.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari 30

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste