telit.etf.rs

Digitalna obrada signala

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Digitalna obrada signala
Akronim 13D031DOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj je da se prikažu napredne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi i sintezi efikasnih filtrskih struktura. Cilj je da se analiziraju primene u telekomunikacijama i obradi audio signala i da se razviju rešenja za tipične praktične probleme.

Ishod predmeta

Studenti će moći da razumeju napredne koncepte vezane za digitalnu obradu signala. Naučiće da analiziraju sistem sa stanovišta efikasnosti. Biće obučeni da primene efikasne realizacione strukture u rešavanju problema vezanih za telekomunikacije i obradu audio signala i da ta rešenja realizuju u MATLAB–u. Naučiće da koriste konkretnu hardversku razvojnu platformu.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Filtri zasnovani na svepropusnim filtrima, analiza osetljivosti, varijabilni filtri, tehnika frekvencijskog maskiranja, filtri bez množača. Obrada signala u realnom vremenu.

Sadržaj praktične nastave

Analiza i sinteza efikasnih filtara i filtarskih banaka u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu.

Literatura

1. S.K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 2006.
2. Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
3. M. Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

predavanja, projekat

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste