Prof. dr Jelena Ćertić | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Prof. dr Jelena Ćertić

Prof. dr Jelena Ćertić

E-mail: certic@etf.rs
Telefon: 3218-347
Soba: 69
Konsultacije: Konsultacije se zakazuju putem e-maila.

Biografija

Osnovnu školu i Matematičku gimanziju završila je u Beogradu.

Od aprila 1996. godine zaposlena je na Katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Od  2012 je u zvanju docenta. Od 2019 je u zvanju vanrednog profesora.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu, smer Elektronika i telekomunikacije, upisala je 1989. godine. Diplomirala je juna 1995. godine.

Postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije, završila je 2005. godine odbranom magistarskog rada „Efikasna implementacija algoritama za digitalno filtriranje i spektralnu analizu na procesoru signala”, mentor prof. Ljiljana Milić.

Doktorsku tezu podnaslovom „Analiza i sinteza računarski efikasnih struktura digitalnih filtara zasnovanih na svepropusnim filtarskim sekcijama“, mentor prof. Miroslav Lutovac, odbranila je 2011 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Govori engleski i služi se ruskim jezikom.

Član je IEEE i Društva za telekomunikacije. Od 2006 je član Organizacionog i Tehničkog odbora TELFOR-a. Od 2016 je član programskog odbora TELFOR-a. Od 2020 je ouvrši ko-urednik časopisa TELFOR Journal.

Publikacije

Udžbenici

 1. Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević, Jelena Ćertić, Uvod u digitalnu obadu signala, ISBN 978-86-7466-558-9, Akademska Misao, Beograd, 2015 (na sajtu izdavača)

Radovi objavljeni u časopisima

 1. Marković, B. and Ćertic, J., „Improving Sub-Pixel Estimation of Laser Stripe Reflection Center by Autoconvolution on FPGA“, Journal of Circuits, Systems and Computers, ISSN: 1451-4869, Vol. 31, No 4, ID. 2250063, (doi: 10.1142/S0218126622500633).
 2. Vujić D. S. and Ćertić J.D., „Modelling of ultra high frequency television band radio signal propagation in underground mine environment“, Wireless Networks,  ISSN: 1022-0038, Vol. 25, No. 4, May, 2019, pp. 2117 – 2128, (doi: 10.1007/s11276-018-1801-5).
 3. Petrović, N., Bjelić M., Ćertić J., Stanojević M. and Šumarac Pavlović D., „Analyses of Decimation Filter Stopband Attenuation Influence on Subjective Quality of Audio Signals“, TELFOR Journal, ISSN: 2334-9905, Vol. 10, No. 2, December, 2018, pp. 86 – 90. [Online]. Available:http://journal.telfor.rs/Published/Vol10No2/Vol10No2_A4.pdf
 4. Božić M., Ćertić J. D., Vukelić M., and Čizmić S., „New Instructional Approach for Fostering Generic and Professional Competences: Case Study of the Project and Problem Based Learning Engineering Practice Course“, International Journal of Engineering Education, ISSN: 0949-149X, Vol. 34, No. 5, September, 2018, pp. 1581 – 1591.
 5. Bjelić M., Stanojević M., Ćertić J. D. and Merkle M., „Statistical properties of quantisation noise in analogue-to-digital converter with oversampling and decimation“, IET Circuits, Devices & Systems, ISSN: 1751-858X, Vol. 11, No. 5, September 2017, pp. 421-427, (doi: 10.1049/iet-cds.2016.0506). [Online]. Available:
  https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1049/iet-cds.2016.0506
 6. Marković, B. and Ćertic, J., „FPGA realization of farrow structure for sampling rate change“, Serbian Journal of Electrical Engineering, ISSN: 1451-4869, Vol. 13, No 1, January 2016, pp. 83-93, (doi: 10.2298/SJEE1601083M).
 7. Radonjić A. D. and Ćertić J. D., „Analysis of half-band approximately linear phase IIR filter realization structure in MATLAB“, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, ISSN: 0353-3670 , Vol. 28, No 4, December 2015, pp. 611 – 623, (doi: 10.2298/FUEE1504611R).
 8. Salom I. M., Mijić M. M., Ćertić J. D., Šumarac Pavlović D. S,. and Despot B. D., „Subjective evaluation and an objective measure of a church bell sound quality“, Applied Acoustics, ISSN 0003-682X, Vol. 85, November 2014, pp. 97-105, (doi: 10.1016/j.apacoust.2014.04.012).
 9. Vujić D. S. and Ćertić J. D., „UMTS RAN Capacity Analysis for Special Events“, Wireless Personal Communications, ISSN: 0929-6212, Vol. 77, No. 3, August 2014, pp. 1935-1958, (doi: 10.1007/s11277-014-1617-2).
 10. Ćertić J., Lutovac M., and Milić L., „Approximately Liner Phase IIR Digital Filter Banks“, TELFOR Journal, ISSN: 1821-3251, Vol. 5, No. 2, December 2013, pp. 107-112. [Online]. Available: http://journal.telfor.rs/Published/Vol5No2/Vol5No2_A5.pdf
 11. Milić Lj., Lutovac M., and Ćertić J., „Design of first-order differentiator utilising FIR and IIR sub-filters“, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems, ISSN: 1755-0556, Vol. 5, No. 1, January, 2013,  pp. 3-11, (doi: 10.1504/IJRIS.2013.055122).
 12. Ćertić J. D. and Milić L. D., „Investigation of computationally efficient complementary IIR filter pairs with tunable crossover frequency“, Int J Electron Commun (AEÜ), ISSN: 1434-8411, vol. 65, No 5, May 2011, pp. 419-428, (doi: 10.1016/j.aeue.2010.05.004).
 13. Lutovac M., Ćertić J. D., and Milić L., „Digital Filter Design Using Computer Algebra Systems“, Circuits, Systems and Signal Processing, ISSN: 0278-081X vol. 29, No 1, January 2010, pp. 51-64, (doi: 10.1007/s00034-009-9119-2).
 14. Milić Lj. and Ćertić J., „Two-Channel IIR Filter Banks Utilizing the Frequency-Response Masking Technique“, TELFOR Journal, ISSN: 1821-3251, Vol. 1, No.2, December 2009, pp. 45-48. [Online]. Available: http://journal.telfor.rs/Published/Vol1No2/Vol1No2_A3.pdf
 15. Ćertić J. D. and Vujić D. S, „Analiza ometanja FH signala šumnim signalom u delu opsega signala sa frekvencijskim skakanjem“, Telekomunikacije, Vol. 47, No. 3, septembar 2002, pp. 26-30.

Projekti

Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMeđunarodni projektiKomercijalni projekti

 1. Saradnik na projektu „Optimizacija performansi energetski-efikasnih računarskih i komunikacionih sistema“, Projekat tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TR32023, od januara 2011. godine.
 2. Saradnik na projektu „Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja“, Projekat tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TR36026, od januara 2011. godine.
 3. Projektant saradnik na projektu „Razvoj i realizacija nove generacije softvera, hardvera i usluga na bazi softverskog radija za namenske aplikacije“, Projekat tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, ET-11030, period 2008-2011. godine.
 4. Saradnik na projektu „Razvoj i realizacija softvera, hardvera i usluga na bazi softverskog radija za bežične komunikacije“, Projekat tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, TR-6149, period 2005-2008. godine.
 5. Saradnik na projektu „Razvoj i realizacija elemenata softverskog radija i specifične opreme i softvera za radiodifuziju i mobilne telekomunikacije“, Projekat tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, TR/IT.1.18.0100, period 2002-2004. godine.

 1. ERASMUS+ “BENEFIT – Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs”, (Grant agreement no: 170025120), European Commission, 2017-2020.

 1. Saradnik na projektu „Zone koordinacije VSAT zemaljske satelitske stanice“, za potrebe „Telekoma Srbija“ a.d., 2007.
 2. Saradnik na projektu „WTb Eagle – Sistem za automatsko merenje nivoa električnog polja“, razvoj softvera za potrebe Jugoslovenske železnice, 2004.
 3. Procena komercijalne vrednosti kompanije “Telekom Srbija” a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2004.
 4. Studija “Telekomunikacione pristupne mreže”, saradnik na projektu za “Telekom Srbija” a.d., Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2003.
 5. Studija “Elektronski rat – stanje i perspektive: faza V – simulator elektronskog rata u telekomunikacijama”, saradnik na projektu za potrebe Uprave za EIPED Vojske Jugoslavije, rukovodilac projekta Prof. M. L. Dukić, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001. – 2002.
 6. Studija “Elektronski rat – stanje i perspektive: faza IV – simulator elektronskog rata u radarstvu”, saradnik na projektu za potrebe Uprave za EIPED Vojske Jugoslavije, rukovodilac projekta Prof. M. L. Dukić, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001. – 2002.
 7. Studija “Elektronski rat – stanje i perspektive: faza III – elektronski rat u radarstvu”, saradnik na projektu za potrebe Uprave za EIPED Vojske Jugoslavije, rukovodilac projekta Prof. M. L. Dukić, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001.
 8. Studija “Elektronski rat – stanje i perspektive: faza II – elektronski rat u telekomunikacijama”, saradnik na projektu za potrebe Uprave za EIPED Vojske Jugoslavije, rukovodilac projekta Prof. M. L. Dukić, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001.
 9. Studija “Elektronski rat – stanje i perspektive: faza I – principi elektronskog rata”, saradnik na projektu za potrebe Uprave za EIPED Vojske Jugoslavije, rukovodilac projekta Prof. M. L. Dukić, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2000.

 

Nastava

Predavanja

Vežbe

DON

Teme za diplomske radove

Teme za diplomske radove formiraju se u dogovoru sa studentima, a obuhvataju sve oblasti koje su sadržaj predmeta Obrada signala 1, Obrada signala 2 i Adaptivna obrada signala, kao i primenu tehnika digitalne obrade signala u telekomunikacijama, audio sistemima i obradi rezultata merenja. Na raspolaganju su teme pogodne za studente sa svih smerova Modula za telekomunikacije i informacione tehnologije. Za definisanje i izbor konkretne teme, možete se obratiti mailom.

Teme za master radove

Teme za master radove formiraju se u dogovoru sa studentima a prevasgodno se odnose na sisteme sa više brzina (multirate), parametarske i neparametarske metode procene spektra, kao i specifične primene obrade signala u telekomunikacionim i audio sistemima. Na raspolaganju su teme pogodne za studente smerova Audio i video tehnologije i Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije. Za definisanje i izbor konkretne teme, možete se obratiti mailom.

Login

Prijava na mailing liste