telit.etf.rs

Distribuirani telekomunikacioni sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Distribuirani telekomunikacioni sistemi
Akronim 13D031DTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Goran Marković
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa principima i primenom tehnika za distribuirani prenos, obradu i fuziju podataka na različitim nivoima modernih telekomunikacionih (TK) sistema.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni za praćenje literature, teorijsku analizu i modelovanje primene tehnika distribuirane kooperativne obrade i prenosa, i implementaciju algoritama u standardnim programskim okruženjima. Studenti su obučeni da se samostalno bave istraživanjem, razvojem i analizom mogućnosti primene tehnika za distribuiranu obradu, fuziju i prenos podataka u modernim telekomunikacionim sistemima.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Koncept distribuiranog prenosa i obrade u TK sistemima. Tehnike distribuiranog prikupljanja, obrade i prosleđivanje podataka u mreži. Distribuirano rutiranje i agregacija podataka. Fuzija podataka i distribuirana kooperativna obrada u mrežama kooperativnih senzora/nodova. Distribuirani kooperativni pristup. Primena tehnika distribuiranog prenosa i obrade u bežičnim senzorskim i koopertativnim mrežama.

Sadržaj praktične nastave

Nezavisan istraživački, teorijski i praktičan rad studenata. Projekat sa prezentacijom.

Literatura

1. K. J. R. Liu, A. K. Sadek, W. Su, and A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking. Cambridge University Press, 2009.
2.Y.-W. P. Hong, W.-J. Huangand, and C.-C. J.Kuo, Cooperative Communications and Networking: Technologies and System Design. Springer US, 2010.
3. J. R. Raol, Multi-sensor data fusion with MATLAB. CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, 2010.
4. J. Zheng, and A. Jamilipour, Wirelesss Sensor Networks: A Networking Perspective. John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
5. F. H. P. Fitzek, and M. D. Katz, Cooperation in Wireless Networks: Principles and Applications. Springer Netherlands, 2006.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
6
Metode izvođenja nastave

Predavanje, konsultacije, mentorski rad, projekti.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 70

Elektronski dokumenti

    Novosti i obaveštenja

    Ostalo

    Login

    Prijava na mailing liste