Prof. dr Goran Marković | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Prof. dr Goran Marković

Prof. dr Goran Marković

E-mail: gmarkovic@etf.rs
Telefon: 3218 305
Soba: 109
Konsultacije: Utorak i sreda od 13,00 do 14,00 časova. Konsultacije se mogu zakazati i putem e-mail-a.

Biografija

BiografijaOblasti interesovanja

Goran Marković je rođen u Negotinu 10.08.1973. godine, gde je završio OŠ „Vuk Karadžić“ i Negotinsku gimnaziju kao nosilac Vukove diplome. Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisao je 1992. godine i završio ih 1998. godine na Odseku za elektroniku, telekomunikacije i automatiku, smer Telekomunikacije, odbranom diplomskog rada iz oblasti radio sistema. Tokom studija bio je stipendista Ministarstva za nauku i obrazovanje Republike Srbije. Postiplomske magistarske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Telekomunikacije završio je odbranom magistarskog rada „Analiza algoritama za automatsku klasifikaciju radio signala po tipu modulacije“  u decembru 2005. godine. Doktorsku disertaciju iz uže naučne oblasti Telekomunikacije pod nazivom „Kooperativna automatska klasifikacija signala po tipu modulacije korišćenjem mreže senzora“ odbranio je u u aprilu 2014. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U celokupnom periodu nakon završetka osnovnih studija 1998. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na Katedri za telekomunikacije. U aprilu 1994. godine zaposlen je u zvanju stručnog saradnika, a u zvanje asistenta-pripravnika izabran je u novembru 1998. godine. U zvanje asistenta upaređen je u septembru 2006. godine. U februaru 2015. godine izabran je u zvanje docenta u kome se i sada nalazi.

Tokom svog angažovanja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu učestvovao je u izvođenju nastave (predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe) iz velikog broja predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama. Držao je nastavu iz više predmeta na osnovnim i master akademskim studijama: Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2, Telekomunikacije 3, Bežične senzorske mreže i Osnovi telekomunikacija na više odseka na osnovnim akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta, a kao saradnik je učestovao i na izvođenju nastave iz više predmeta iz oblasti radiolokacije i radarskih sistema, telekomunikacionih mreža i drugih oblasti. Na doktorskim akademskim studijama drži predavanja iz predmeta Distribuirani telekomunikacioni sistemi. U periodu od 2002. godine do 2007. godine učestvovao je i u izvođenju nastave na Vojnotehničkoj akademiji (VTA) u Žarkovi. Koautor je jednog pomoćnog udžbenika (zbirka zadataka) koji se koristi u nastavi iz više predmeta, kao i većeg broja praktikuma za laboratorijske vežbe. U toku svog dosadašnjeg rada objavio je veći broj naučnih radova iz različitih oblasti telekomunikacija, pretežno iz oblasti bežičnih komunikacija i bežičnih senzorskih mreža.

Učestvovao je kao projektant saradnik ili odgovorni projektant u realizaciji velikog broja stručnih i naučnih projekata, studija i drugih poslova na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Kao saradnik jeučestvovao na pet projekata tehnološkog razvoja finansiranih od ministarstva Republike Srbije nadležnog za oblast nauke i tehnološkog razvoja. Pored toga, angažovan je kao ispitivač u Laboratorije za radio-komunikacije koja je do nedavno bila akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije.

Član je IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), kao i Društva za telekomunikacije u Beogradu. U prethodnom periodu bio je recenzent većeg broja radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na naučnim skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja.

Položo je stručni ispit za dilplomirane inženjere elektrotehnike za stručnu oblast telekomunikacioni sistemi i mreže. Član je Inženjerijske komore Srbije i poseduje Licencu odgovornog projektanta za oblast telekomunikacionih sistema i mreža. Od 2015. godine imenovan je za izvestioca za oblast telekomunikacionih sistema i mreža u Republičkoj revizionoj komisiji za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku Srbiju.

Oženjen je i otac sina od 13 godina i ćerke od 8 godina.

Distribuirani i kooperativni telekomunikacioni sistemi
IoT (Internet of Things) mreže i sistemi
Bežične senzorske mreže
Algoritmi i metode fuzije podataka/informacija u multisenzorskim i IoT sistemima
Multisenzorska detekcija, identifikacija i klasifikacija
Tehnike prenosa i obrade signala u bežičnim komunikacionim sistemima

Publikacije

UdžbeniciRadovi objavljeni u časopisimaRadovi prezentovani na konferencijamaTehnička rešenjaOstalo
[1] Miroslav L. Dukić, Goran Marković, Dejan Vujić ,,PRINCIPI TELEKOMUNIKACIJA – ZBORNIK REŠENIH PROBLEMA”, Akademska misao, Beograd, maj 2009, ISBN: 9789-86-7466-358-5. (Pomoćni udžbenik - Zbirka zadataka namenjen nastavi iz predmeta Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2 i Telekomunikacije 3 na drugoj i trećoj godini studija).

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima

 [1]  I. Novkovic, G. B. Markovic, D. Lukic, S. Dragicevic, M. Milosevic, S. Djurdjic, I. Samardzic, T. Lezaic, M. Tadic, “GIS-Based Forest Fire Susceptibility Zonation with IoT Sensor Network Support, Case Study – Nature Park Golija, Serbia,” Sensors, Vol. 21, No. 19: 6520, pp. 1-29, September 2021, ISSN: 1424-8220, Doi: https://doi.org/10.3390/s21196520Impact Factor (2020): 3.576, Kategorija časopisa: M21.

[2] Djordje Lukić, Goran B. Markovic, Dejan D. Drajić, “Two-Stage Precoding Based on Overlapping User Grouping Approach in IoT-Oriented 5G MU-MIMO Systems,” Wireless Communications & Mobile Computing, pp. 1 – 22, January, 2021, ISSN: 1530-8669 (Print), 1530-8677 (Online), Doi: https://doi.org/10.1155/2021/8887445, Impact Factor (2020): 2.336, Kategorija časopisa: M22.

[3] G. Marković, V. Sokolović, “A Robust Cooperative Modulation Classification Scheme with Intra-sensor Fusion for the Time-correlated Flat Fading Channels“, Defence Science Journal, Vol. 70, No. 1, pp. 60 – 65, February, 2020, ISSN: 0011-748X, Doi: https://doi.org/10.14429/dsj.70.14687, Impact Factor (2019): 0.730, Kategorija časopisa: M23.

[4] Goran B. Markovic, Vlada S. Sokolovic, Miroslav L. Dukic, “Distributed Hybrid Two-Stage Multi-Sensor Fusion for Cooperative Modulation Classification in Large-Scale Wireless Sensor Networks”, Sensors, Vol. 19, No. 19 (Section: Sensor Networks, Article 4339), pp. 1-23, MDPI, October, 2019 ISSN: 1424-8220, Doi: 10.3390/s19194339, Impact Factor (2019): 3.275, Kategorija časopisa: M21.

[5] V. S. Sokolovic, G. D. Dikic, G. B. Markovic, R. Stacic, N. Lukic, INS/GPS Navigation System Based on MEMS Technologies, Strojniski vesnik – Journal of Mechanical Engineering, Vol. 61, No. 7-8, pp. 448-458, August, 2015, ISSN: 0039-2480, Doi: 10.5545/sv-jme.2014.2372, Impact Factor (2015): 0.677, Kategorija časopisa: M23.

[6] G. B. Markovic, M. L. Dukic, Joint cumulant estimate correction and decision for cooperative modulation classification by using multiple sensors, Annals of telecommunications – Annales des télécommunications, Advance access published online 02 May 2014 (Online ISSN: 1958-9395), Vol. 70, No. 5-6, pp. 197-206, June, 2015, ISSN: 0003-4347, Doi: 10.1007/s12243-014-0437-4, Impact Factor (2015): 0.722, Kategorija časopisa: M23.

[7] G. B. Markovic, M. L. Dukic, Cooperative modulation classification with data fusion for multipath fading channels, Electronics Letters, Vol. 49, No. 23, pp. 1494-1496, November, 2013, ISSN: 0013-5194, Doi: 10.1049/el.2013.1028, Impact Factor (2013): 1.068, Kategorija časopisa: M22.

 Radovi objavljeni u domaćim časopisima

 [1] V. S. Sokolović, G. B. Marković, G. D. Dikić, “Improvement of Signal Synchronization in GPS Software Receiver“, Vojnotehnički glasnik, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd, Vol. 63, No. 4 (2015), pp. 11-24, ISSN: 0042-8649, http://www.vtg.mod.gov.rs/arhiva/2015/vojnotehnicki-glasnik-4-2015-1.pdf, Kategorija časopisa: M52.

[2] N. V. Kalinić, G. B. Marković, M. L. Dukić, “Hijerarhijski protokoli rutiranja u energetski heterogenim bežičnim senzorskim mrežama u uslovima neidealne konektivnosti“, Telekomunikacije, RATEL, Beograd, Godina VII, No. 13, (2014), pp. 52-67, ISSN: 1820-7782, http://www.telekomunikacije.rs, Kategorija časopisa: M53.

[3] D. S. Vujić, Đ. M. Sarač, G. B. Marković, “Planiranje sistema za kontrolu i nadgledanje radio-frekvencijskog spektra na teritoriji Republike Srbije“, Telekomunikacije, RATEL, Beograd, Godina VI, No. 12, (2013), pp. 52-67, ISSN: 1820-7782, http://www.telekomunikacije.rs, Kategorija časopisa: M53.

[4] V. S. Sokolović, M. N. Oklobdžija, G. B. Marković, “Izbor metoda sinhronizacije signala u softverskom GPS prijemniku“, Vojnotehnički glasnik, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd, Vol. 59, No. 4 (2015), pp. 94-110, ISSN: 0042-8649, http://www.vtg.mod.gov.rs/arhiva/2011/vojnotehnicki-glasnik-2-2011-1.pdf, Kategorija časopisa: M52.

[5] G. B. Marković, M. L. Dukić, “Bežične senzorske mreže II deo: Pregled komunikacione arhitekture“, Telekomunikacije, RATEL, Beograd, Godina IV, No. 7, (2011), pp. 38-52, ISSN: 1820-7782, http://www.telekomunikacije.rs, Kategorija časopisa: M53.

[6] G. B. Marković, M. L. Dukić, “Bežične senzorske mreže I deo: Osnovna arhitektura, karakteristike i primene“, Telekomunikacije, RATEL, Beograd, Godina II, No. 3, (2009), pp. 35-48, ISSN: 1820-7782, http://www.telekomunikacije.rs, Kategorija časopisa: M53.

[7] G. B. Marković, Đ. M. Sarač, M. L. Dukić, “Mogućnost primene hijerhijeske šema klasifikacije po tipu modulacije radio signala u HF opsegu učestanosti“, Telekomunikacije, ZJPTT, Beograd, Vol. 50, No. 2 (2005), pp. 16-28, ISSN: 0040-2605, Kategorija časopisa: M53.

[8] G. B. Marković, M. L. Dukić, “Primena PLC tehnologije u telekomunikacionim pristupnim mrežama“, Telekomunikacije, ZJPTT, Beograd, Vol. 49, No. 1 (2004), pp. 7-16, ISSN: 0040-2605, Kategorija časopisa: M53.

[9] G. B. Marković, M. L. Dukić, “Tehnologije naprednih antenskih sistema – prednosti i nedostaci“, Telekomunikacije, ZJPTT, Beograd, Vol. 48, No. 2 (2003), pp. 15-23, ISSN: 0040-2605, Kategorija časopisa: M53.

[10] G. B. Marković, J. D. Ćertić, “Automatska klasifikacija radio-signala po tipu modulacije“, Telekomunikacije, ZJPTT, Beograd, Vol. 48, No. 1 (2003), pp. 13-23, ISSN: 0040-2605, Kategorija časopisa: M53.

[11] G. B. Marković, M. L. Dukić, “Primena tehnologije inteligentnih (SMART) antena u bežičnim telekomunikacionim sistemima“, Telekomunikacije, ZJPTT, Beograd, Vol. 47, No. 4 (2002), pp. 24-34, ISSN: 0040-2605, Kategorija časopisa: M53.

Radovi prezentovani na međunarodnim konferencijama

[1] N. Bogdanović, M. Koprivica, G. Marković, Application of Machine Learning Algorithms for Calculation Air Quality Index, Proceedings of 8th Conference IcETRAN 2021, 8-10 September, Ethno Village Stanišići, Republic of Srpska,  2021, Web: https://www.etran.rs/2021/en/home-english/, Kategorija: M33.

[2] P. Dragišić, M. Koprivica, G. Marković, LoRa Mapper System for Coverage Mapping of LoRaWAN Networks, Proceedings of 28th Telecommunication forum (TELFOR 2020), pp. 73-76, IEEE, 24-25 November, Belgrade, Serbia, in Serbian, 2020, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[3] K. M. Josifović, V. Lj. Vujičić, S. D. Misailović, G. B. Marković, Bilateration-based Localization for UWB-based Wireless Sensor Networks, Proceedings of 28th Telecommunication forum (TELFOR 2020), pp. 69-72, IEEE, 24-25 November, Belgrade, Serbia, in Serbian, 2020, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[4] G. Marković, J. Ćertić, M. Božić, M. Koprivica, Multi-subject Project-Based Learning: Two Semester Pilot Study, Proceedings of 29th International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2020, pp. 425-428, Slovenian Section IEEE, September 2020, Portorož, Slovenia.

[5] S. D. Misailović, V. Sokolović, G. B. Marković, Energy Efficient Multi-Hop HEED-based Routing for Wireless Sensor Networks, Proceedings of 26th Telecommunication forum (TELFOR 2018), pp. 148-151, Telecommunication Society, 20-21 November, Belgrade, Serbia, 2018, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[6] G. B. Marković, M. Koprivica, N. Nešković, A. Nešković, I. Kuzle, An Analysis of Passive Relay Station with Back-to-Back Antenna for Radio Coverage Improvement Inside the Buildings,Proceedings of 25th Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 22-23 November 2017, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[7]  Đ. Lukić, G. B. Marković, D. Drajić, Zero-Forcing Beamforming User Grouping Algorithms in Massive MIMO Systems, Proceedings of 25th Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 22-23 November 2017, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[8] S. D. Misailović, T. V. Nikolić, G. B. Marković, An Analysis of Hierarchical Multi-Hop Routing Protocols for Large Wireless Sensor Networks, Proceedings of 25th Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 22-23 November 2017, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[9]  S. D. Misailović, G. B. Marković, Multi-hop hierarchical routing protocol for large wireless sensor networks under the non-ideal connectivity conditions, Proceedings of 24th Telecommunication Forum (TELFOR 2016), 22-23 November 2016, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[10] G. B. Marković, Centralized two-stage modulation classification by using networked sensors, Proceedings of 24th Telecommunication Forum (TELFOR 2016), 22-23 November 2016, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[11]  D. V. Obradović, G. B. Marković, I. P. Pokrajac, Application of morphological operations in spectrum segmentation process for direction finding, Proceedings of 24th Telecommunication Forum (TELFOR 2016), 22-23 November 2016, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[12] P. J. Davidović, G. B. Marković, An analysis of hierarchical routing protocols for large WSN under the non-ideal connectivity conditions, Proceedings of 23rd Telecommunication Forum (TELFOR 2015), 24-26 November 2015, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[13] G. B. Marković, Cooperative Modulation Classification by Using Multiple Sensors in Dispersive Fading Channels, Proceedings of 22nd Telecommunication Forum (TELFOR 2014), 25-27 November 2014, Belgrade, Serbia, Invited Paper, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M31.

[14] G. B. Marković, M. L. Dukić, AMC Using Cumulants with Segmentation of Input Sequence for Dispersive Fading Channels, Proceedings of 21st Telecommunication Forum (TELFOR 2013), 26-28 November 2013, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[15] G. B. Marković, M. L. Dukić, The applicability of cooperative AMC with multiple sensors in dispersive fading channels, Proceedings of 21st Telecommunication Forum (TELFOR 2013), 26-28 November 2013, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[16] G. B. Marković, M. L. Dukić, Decision fusion methods for automatic modulation classification with multiple sensors in multipath fading channels, Proceedings of 7thIEEE International Conference on Computer as a Tool (EUROCON 2013), 1-4 July 2013, Zagreb, Croatia, Web: http://www.eurocon2013.org, Kategorija: M33.

[17] G. B. Marković, M. L. Dukić, Automatic modulation classification using cumulants with repeated classification attempts, Proceedings of 20th Telecommunication Forum (TELFOR 2012), 20-22 November 2012, Belgrade, Serbia, in Serbian, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

[18]  G. B. Marković, M. L. Dukić, Cooperative AMC schemes using cumulants with hard and soft decision fusion, Proceedings of 20th Telecommunication Forum (TELFOR 2012), 20-22 November 2012, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, Kategorija: M33.

 Radovi prezentovani na domaćim konferencijama

[1] K. Josifović, M. Matić, G. Crnobrnja, D. Lemaić, G. B. Marković, Uporedna analiza klasa range-free postupaka za lokalizaciju u bežičnim senzorskim mrežama, Zbornik radova 63. konferencije ETRAN 2019, pp. 1025-1029, Društvo za ETRAN, 3-6 jun, Srebrno jezero Srbija, 2019.

[2] G. Crnobrnja, K. Josifović, G. B. Marković, Unapređenje postupaka za lokalizaciju u WSN sa kombinovanjem DV-Hop i Centroid rešenja, Zbornik radova 63. konferencije ETRAN 2019, pp. 1030-1035, Društvo za ETRAN, 3-6 jun, Srebrno jezero Srbija, 2019.

[3] G. Dikić,V. Sokolović, G. B. Marković, i R. Stančić, Predlog rešenja Map-Matching algoritma pri navigaciji vozila u urbanoj sredini, Proceedings of XV International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2016, 16-18 March 2016, Jahorina, Bosnia and Hercegovina, Web: http://www.infoteh.rs.ba, Kategorija: M63.

[4]  G. B. Marković i M. L. Dukić, Kooperativna automatska klasifikacija signala po tipu modulacije sa fuzijom odluka uz primenu kumulanata višeg reda, Proceedings of 56th conference ETRAN (ETRAN 2012), 11-14 Jun 2012, Zlatibor, Serbia, Web: http://etran.etf.rs, KATEGORIJA: M63.

[5]  M. S. Rajković, G. B. Marković i M. L. Dukić, Poređenje single-hop i dual-hop klasterizovanih hijerarhijskih protokola rutiranja za energetski heterogene WSN, Proceedings of 56th conference ETRAN (ETRAN 2012), 11-14 Jun 2012, Zlatibor, Serbia, Web: http://etran.etf.rs, KATEGORIJA: M63.

[6]  M. S. Rajković, G. B. Marković i M. L. Dukić, Hijerarhijski DSCC protokol rutiranja za energetski heterogene WSN, Proceedings of XI International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2012, 21-23 March 2016, Jahorina, Bosnia and Hercegovina, Web: http://www.infoteh.rs.ba, Kategorija: M63.

[7] Đ. M. Sarač, G. B. Marković, D. S. Vujić i M. L. Dukić, CBA – Communication Bit Stream Analyzer software, Proceedings of 4th International Scientific Forum on Defense Technologies (OTEH 2011), 6-7 October, Belgrade, Serbia, Web: http://www.vti.mod.gov.rs/oteh11, KATEGORIJA: M63.

[8] M. Oklobdžija, N. Nenadić, M. Kaljević i G. B. Marković, Frequency and Phase Estimation for High Frequency Packet Radio Modem, Proceedings of 17th Telecommunication Forum (TELFOR 2009), 24-26 November 2009, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, KATEGORIJA: M63.

[9] G. B. Marković i M. L. Dukić, Algoritam za klasifikaciju MPSK signala sa korekcijom fazne greške i frekvencijskog offset-a, Proceedings of 53rd conference ETRAN (ETRAN 2009), 15-18 Jun 2009, Vrnjačka Banja, Serbia, Web: http://etran.etf.rs, KATEGORIJA: M63.

[10] Đ. M. Sarač, G. B. Marković i M. L. Dukić, Prikaz sistema za analizu i klasifikaciju radio signala realizovanog korišćenjem DSP platforme, Proceedings of 13th Telecommunication Forum (TELFOR 2005), 22-24 November 2005, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, KATEGORIJA: M63.

[11] G. B. Marković i M. L. Dukić, Analiza osetljivosti algoritama za klasifikaciju signala po tipu modulacije u realnim uslovima rada, Proceedings of 13th Telecommunication Forum (TELFOR 2005), 22-24 November 2005, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, KATEGORIJA: M63.

[12] G. B. Marković i M. L. Dukić, Primena tehnologije SMART antena, Proceedings of 10th Telecommunication Forum (TELFOR 2002), 26-28 November 2002, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, KATEGORIJA: M63.

[13] G. B. Marković, D. S. Vujić, J. D. Ćertić i M. L. Dukić, Mogućnosti generisanja signala sa frekvencijskim skakanjem korišćenjem direktne digitalne sinteze, Proceedings of 9th Telecommunication Forum (TELFOR 2001), 20-22 November 2001, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.org, KATEGORIJA: M63.

[1] Goran Dimić, Milan Oklopdžija, Nikola Nenadić, Goran B. Marković: PACTOR II demodulator i dekoder, Priznati programski sistem (M81), IMP-Telekomunikacije, Institut Mihailo Pupin, Beograd, 2007. godine.

[2] Goran Dimić, Milan Oklopdžija, Nikola Nenadić, Goran B. Marković: PACTOR III demodulator i dekoder, Priznati programski sistem (M81), IMP-Telekomunikacije, Institut Mihailo Pupin, Beograd, 2007. godine.

[1] Jelena Ćertić, Nikola Dmitrović, Miroslav Dukić, Aleksandar Janković, Goran Marković, Dejan Vujić, ,,xDSL SISTEMI – TEHNOLOGIJA, PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE”, Akademska misao, Beograd, 2005, ISBN: 86-7466-193-9. (Tehnička publikacija)

[2] Jelena Ćertić, Nikola Dmitrović, Miroslav Dukić, Aleksandar Janković, Goran Marković, Dejan Vujić, ,,xDSL SISTEMI – TEHNOLOGIJA, PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE – PREZENTACIJA”, Akademska misao, Beograd, 2005, ISBN: 86-7466-192-0. (Tehnička publikacija – Skripta)

Projekti

Naučno-istraživački projektiKomercijalni projekti i studijeOstali stručni poslovi

 MEĐUNARODNI

[1] ERASMUS+ “BENEFIT – Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs”, (Grant agreement no: 170025120), European Commission, 2017-2020.

NACIONALNI (Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

[1] ,,Napredne tehnike efikasnog korišćenja spektra u bežičnim sistemima”, Broj projekta: TR 32028, 2011-2017.

[2] ,,Istraživanje i razvoj robustnih sistema za prenos podataka i njihova primena u korporativnim mrežama”, broj projekta: TR 32037, 2011-2017.

[3] ,,Razvoj i realizacija nove generacije softvera, hardvera i usluga na bazi softverskog radija za namenske aplikacije”, broj projekta: ET 11030, 2008-2011.

[4] ,,Razvoj i realizacija nove generacije softvera, hardvera i usluga na bazi softverskog radija za bežične komunikacije”, broj projekta: TR 6149, 2005-2008.

[5] ,,Razvoj i realizacija elemenata softverskog radija i sepcifične opreme i softvera za radio-difuziju i mobilne telekomunikacije”, broj projekta: TR/IT.1.18.0100, 2002-2004.

[1]  ,,Studija izvodljivosti formiranja nacionalne laboratorije za sertifikaciju R&TT opreme”, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, 2017,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[2]  ,,Studija izvodljivosti mreže senzora za praćenje kvaliteta digitalne televizije“, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, 2016,,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[3]  Studija: ,,Analiza međusobnog uticaja izgradnje novog primarnog radara za nadzor vazdušnog saobraćaja i postojećih/planiranih radio-sistema na lokaciji Besna Kobila“, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd, 2016,,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[4]  ,,Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija radio-sistema za prenos govora operatora distributivnog sistema EPS distribuicija na konzumnom području grada Beograda“, „EPS distribucija“ d.o.o. Beograd, 2016, ,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[5]  Studija: ,,Analiza međusobnog uticaja sekundardnog radara za nadzor vazdušnog saobraćaja i postojećih/planiranih radio-sistema na lokaciji Besna Kobila“, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd, 2015, član projektnog tima ETF u Beogradu.

[6]   Studija: ,,Analiza standarda, preporuka i praktičnih iskustava u primeni internacionalizovanih naziva domena“, Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), 2014, član projektnog tima ETF u Beogradu.

[7]  Veći broj projekata vezanih za merenje i izradu izveštaja merenja inteziteta elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS/CDMA2000/LTE baznih stanica javne mobilne telefonije (više od 800 lokacija) za potrebe preduzeća „Telekom Srbija“ a.d Beograd, „TELENOR“ d.o.o Beograd, „VIP Mobile“ d.o.o. Beograd i „ProMonte GSM“ d.o.o. Podgorica, član mernog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (Laboratorija za Radio-komunikacije), 2003-2014.

[8]  Veći broj projekata vezanih za izradu stručne procene nivoa elektromagnetne emisije i stručne ocene uticaja EM zračenja na životnu sredinu baznih stanica GSM/UMTS mreža javne mobilne telefonije za potrebe preduzeća „Telekom Srbija“ a.d Beograd, „TELENOR“ d.o.o Beograd i „VIP Mobile“ d.o.o. Beograd, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (Laboratorija za Radio-komunikacije), 2003-2014.

[9]  ,,Projektovanje sistema za monitoring i procedure merenja radio-frekvencijskog spektra u Republici Srbiji, 1. faza“, Republička agencija za elektronske komunikacije – RATEL, 2013,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[10] ,,Glavni projekat IMS jezgra Telenor mreže, Faza V“, „TELENOR“ d.o.o Beograd, 2012,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[11] ,,Idejni projekat implementacije sistema za monitoring radio-frekvencijskog spektra na teritoriji Republike Srbije“ Republička agencija za elektronske komunikacije – RATEL, 2011,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[12] ,,Studija izvodljivosti sa Idejnim projektom – Radio-pokrivanje digitalnim televizijskim signalom na teritoriji Republike Srbije“, Republička agencija za elektronske komunikacije – RATEL, 2010, član projektnog tima ETF u Beogradu.

[13] Poslovi tehničke kontrole tehničke dokumentacije za oblast telekomunikacionih sistema i mreža, veći broj projekata od 2009. godine.

[14] ,,Integracija klasifikatora signala CSA i širokopojasnog goniometra WBDF HERA-1“, Vojnotehnički institut Beograd, 2009,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[15] ,,Merenje intenziteta elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice bežične pristupne mreže cdma2000x preduzeća Telekom Srbija a.d. BG32C102 – Obrenovac“, Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, 2008,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[16] ,,Implementacija softverskog rešenja za demodulaciju i dekodovanje PACTOR II/III modema“, za potrebe Instituta Mihailo Pupin u Beogradu, 2006-2007.

[17] Studija: ,,Nadogradnja funkcionalnog modela sistema za klasifikaciju i demodulaciju telekomunikacionih signala, za analizu višekanalnih signala – Faza Xa“, Vojska Srbije, 2006-2007, član projektnog tima ETF u Beogradu.

[18] Studija: ,,Nadogradnja funkcionalnog modela sistema za klasifikaciju i demodulaciju telekomunikacionih signala, za analizu višekanalnih signala – Faze IX i Xb“, Vojska Srbije, 2006-2008, ,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[19] Poslovi veštačenja iz oblasti telekomunikacionih sistema i mreža u većem broju predmeta pred domaćim sudovima, od 2007. godine, kao član ekspertskog tima veštaka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[20] ,,Prethodna studija opravdanosti i generalni projekat primene CDMA tehnologije na teritoriji Republike Srbije“, Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“a.d. Beograd, 2007, član projektnog tima ETF u Beogradu.

[21] ,,Elaborat za dobijanje frekvencija u opsegu 410-420MHz za potrebe razvoja CDMA2000 mreže Telekom Srbija a.d.“, Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“a.d. Beograd, 2007,član projektnog tima ETF u Beogradu.

[22] ,,Elaborat o prostoru u kojem je nepoželjna izgradnja drugih objekata na području objekta Satelitska stanica “Telekoma Srbija” a.d., na lokaciji Prilike“, Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“a.d. Beograd, 2006, član projektnog tima ETF u Beogradu.

[23] ,,Glavni projekat korporacijske računarsko-komunikacione mreže JAT AIRWAYS-a, Sveska IX. Glavni projekat kampus mreže Aerodroma Vršac“, JAT AIRWAYS Beograd, 2006, član projektnog tima ETF u Beogradu.

[24] Projekat izbora i nabavke softverskih alata za planiranje multiservisne telekomunikacione IP/MPLS mreže i pristupne mreže Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, 2006, član stručnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[25] Projekat pružanja konsultantskih usluga u oblasti javnih nabavki telekomunikacione, računarske i druge opreme (više od 20 postupaka) i drugih stručnih poslova iz oblasti telekomunikacijaza potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, 2005-2007, član stručnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[26] Projekat procene vrednosti telekomunikacione opreme preduzeća „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, 2004-2005, član stručnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[27] Izrada tehničke dokumentacije za rad primarnog radara na Srpskoj Gori (skup od 3 projekta – merenja, proračun, i tehničko rešenje), Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore, 2005, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[28] Studija: ,,Telekomunikacione pristupne mreže“, Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, 2003, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[29] ,,Projekat realizacije i ispitivanja funkcionalnog modela za klasifikaciju, demodulaciju i dekodiranje telekomunikacionih signala“, Vojska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za EI i PED, 2000-2003, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[30] ,,Projakat razvoja modela sistema za klasifikaciju, demodulaciju i dekodiranje telekomunikacionih signala i realizacija softverskog simulacionog modela“, Vojska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za EI i PED, 2000-2003,član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[31] ,,Projekat razvoja Simulatora elektronskog rata u radarstvu – Druga faza“, Vojska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za EI i PED, 2000-2002, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[32] ,,Projekat razvoja Simulatora elektronskog rata u radarstvu – Prva faza“, Vojska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za EI i PED, 2000-2002, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[33] ,,Projekat razvoja Simulatora elektronskog rata u telekomunikacijama – Druga faza“, Vosjaks Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za EI i PED, 2000-2002, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[34] ,,Projekat razvoja Simulatora elektronskog rata u telekomunikacijama – Prva faza“, Vosjska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za i EI i PED, 2000-2002, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[35] Studija: ,,Elektronski rat u telekomunikacijama“, Vojsaka Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za vezu, 2000-2002, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[36] Studija: ,, Elektronski rat: Principi elektronskog rata“, Vojska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za vezu, 2000-2002, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[37] Studija: ,,Optimizacija integrisanog sistema veza VJ, Druga faza: Analiza najefikasnije metode PEZ bazirane na prenosu u proširenom spektru i zaštitnom kodiranju za radio-kanal u radio i radio-relejnim vezama“, Vojska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za vezu, 2000-2001, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[38] Studija: ,,Optimizacija integrisanog sistema veza VJ, Prva faza: Analiza optimalnog modulacionog postupka i brzine obrade signala sa stanovišta tehnike prenosa i komutacije“, Vojska Jugoslavije - Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva, Uprava za vezu, 2000-2001, član projektnog tima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

[1] Tokom angažovanja u ulozi izvestioca za oblast telekomunikacionih sistema i mreža u Republičkoj revizionoj komisiji za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku Srbiju, Ministrastva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u periodu nakon novembra 2015 godine učestvovao u stručnoj kontroli tehničke dokumentacije za 48 projekata.

[2] Predavač u okviru stručnog kursa (specijalističkih predavanja), “xDSL sistemi – tehnologija, planiranje i projektovanje“, za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“a.d., februar-mart 2005. godine.

[3] Predavač u okviru seminara (specijalističkih predavanja),“Pristupne telekomunikacione mreže“, za potrebe Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, mart 2003.godine.

[4] Predavač u okviru stručnog kursa za potrebe VSCiG, u okviru posebne teme “Moderni vojni taktički i strategijski C4I telekomunikacioni sistemi“, za potrebe Uprave za EI i PED, VJ, 2003.godine.

Login

Prijava na mailing liste