telit.etf.rs

Elektroakustika

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Elektroakustika
Akronim OT4E
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj ovoga predmeta je da pruži pregled tema iz oblasti akustike koje se javljaju u oblasti telekomunikacija. U tom smislu predmet obuhvata oblasti kao što su pojave pri prostiranju zvuka, akustika prostorija i elektroakustičke pretvarače (zvučnici i mikrofoni).

Ishod predmeta

Sa odslušanim kursom student treba da razume probleme koji se javljaju pri upotrebi elektroakustičkih uređaja u telekomunikacijama i pojave u zvučnom polju koje prate njihov rad. Ovaj kurs takođe predstavlja osnov za praćenje nekih drugih kurseva iz oblasti audio sistema i multimedijalnih telekomunikacija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Pojave pri prostiranju zvuka: uvodni pojmovi, refleksija, koncept akustičkih impedansi, difrakcija. Čulo sluha i ljudski glas. Zvučno polje u prostorijama: akustički odziv, matematički modeli. Elektroakustički pretvarači: opšta teorija, zvučnici, mikrofoni. Subjektivni aspekti zvučnog polja, akustika u ekologiji.

Sadržaj praktične nastave

Merenja na fizičkim modelima prostorija: utvrđivanje pojave sopstvenih rezonanci, merenja u uslovima slobodnog prostora. Praktično upoznavanje sa efektom zvučničke kutije. Analiza glasa i čula sluha. Praktični primeri osnovnih pojava pri superponiranju zvučnih talasa.

Literatura

skripta u elektronskom obliku dostupna studentima na sajtu katedre

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

predavanja, demonstracije, laboratorijske vežbe

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

  • Pristup kategoriji je zabranjen!

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste