ms Tatjana Miljković | telit.etf.rs

telit.etf.rs

ms Tatjana Miljković

ms Tatjana Miljković

E-mail: tm@etf.rs
Telefon: 011/3218-361
Soba: 17
Konsultacije:

Biografija

Tatjana Miljković je rođena 1995. godine u Beogradu. Završila je osnovnu školu „Đura Daničić“ u Beogradu kao nosilac Vukove diplome 2009. godine. Nižu muzičku školu „Petar Konjević“ pohađala je od 2004. do 2009. godine i bila proglašena za đaka generacije. HIIBeogradsku gimnaziju u Beogradu upisala je 2009. godine, a završila 2013. godine kao nosilac Vukove diplome. Srednju muzičku školu „Vatroslav Lisinski“ upisala je 2009. godine, a završila 2013. godine. Elektrotehnički fakultet upisala je 2013. godine. Diplomirala je na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije 2017. godine sa prosečnom ocenom 8.09. Diplomski rad odbranila je u septembru 2017. godine sa ocenom 10. Diplomske akademske – master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Modulu za Audio i video tehnologije upisala je u oktobru 2017. godine. Master studije završila je u septembru 2018. godine sa prosečnom ocenom 10.00. Mentor prilikom izrade master rada pod nazivom “Analiza muzičkog sadržaja pomoću hromatograma” bila je Dragana Šumarac Pavlović. U novembru 2018. godine upisala doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u zvanju istraživač pripravnik od novembra 2018. godine.

Publikacije

Radovi prezentirani na konferencijamaTehnička rešenja

Radovi prezentirani na međunarodnim konferencijama:

  1. Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma, INFOTEH, Jahorina, mart 2018, Broj rada (zbornik radova CD): KST-1-3, 192-197, ISBN: 978-99976-710-1-1, COBISS.RS-ID: 7356440.
  2. Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Goran Kvaščev, Prepoznavanje duvačkih instrumenata pomoću hromaprofila i neuralne mreže, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 20-22 March 2019, Broj rada (zbornik radova CD): RSS-2-1, 362-367, ISBN 978-99976-710-2-8, (M33).
  3. Aleksandar Stevanović, Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, Miomir Mijić, Softver za merenje akustičkih parametara u prostorima open plane kancelarija, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 20-22 March 2019, Broj rada (zbornik radova CD): KST-1-3, 178-183, ISBN 978-99976-710-2-8, (M33).

Radovi prezentirani na domaćim konferencijama:

  1. Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, Tatjana MiljkovićAnaliza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima, ETRAN, Palić, jun 2017, Zbornik radova 49-54, ISBN: 978-86-7466-752-1.
  2. Tatjana Miljković, Jovana Protić, Miloš Bjelić, Miomir Mijić, Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi, ETRAN, Palić, jun 2018, Zbornik radova 61-66, ISBN: 978-86-7466-752-1.
  3. Jovana Protić, Miloš Bjelić, Miomir Mijić, Tatjana MiljkovićMerenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem, ETRAN, Palić, jun 2018, Zbornik radova 67-72, ISBN: 978-86-7466-752-1, (M63)
  4. Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Jovana Protić,Hromatogram tonova duvačkih instrumenata, ETRAN, Palić, jun 2018, Zbornik radova 88-93, ISBN: 978-86-7466-752-1.

 

  1. Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, „Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi“, 2018, M85.

Projekti

Naučno-istraživački projektiKomercijalni projekti i studije

Domaći projekti:

  1. „Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja“, broj projekta: TR 36026, (1.11.2013 –  ).

Login

Prijava na mailing liste