telit.etf.rs

Komutacioni sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Komutacioni sistemi
Akronim 13E034KS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Doc. dr Mladen Koprivica, Prof. dr Zoran Čiča
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Mladen Koprivica, Prof. dr Zoran Čiča
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Mladen Koprivica, Prof. dr Zoran Čiča
Broj ESPB 6 Status predmeta Obavezan
Uslov Nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa principima rada i postojećim rešenjima komutatora na bazi komutacije kola i komutacije paketa, kao i sa mešovitim radom mreža na bazi komutacije kola i komutacije paketa. Posebna pažnja se posvećuje upravljanju i konfiguraciji komutacionih uređaja, kao i aspektima signalizacije i sinhronizacije.

Ishod predmeta

Po završetku kursa studenti stiču adekvatna teorijska i praktična znanja o sistemima komutacije koja im omogućavaju lako uključivanje u poslove iz oblasti telekomunikacionih mreža.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Uvod u komutacione sisteme. Osnovni principi komutacije kola i paketa. Komutatori na bazi komutacije kola. Komutatori na bazi komutacije paketa. Upravljanje i konfigurisanje komutacionih uređaja. Sinhronizacija. Signalizacija. Mešoviti rad mreža na bazi komutacije kola i komutacije paketa.

Sadržaj praktične nastave

Rešavanje praktičnih problema iz oblasti komutacionih sistema kroz vežbe na tabli. Praktičan rad na konfiguraciji komutacionih sistemima u okviru lab vežbi.

Literatura

1 J.H.Green, The Irwin Handbook of Telecommunications, McGraw-Hill, 2006.
2. H.G.Perros, Connection-Oriented Networks: SONET/SDH, ATM, MPLS and Optical Networks, Wiley, 2005.
3. S. Matić, Principi komutacije u telekomunikacijama, Javno preduzeće PTT saobraćaja ”Srbija”, 1993., S. Matic: Switching principles in telecommunications, The Public Enterprise of PTT communications “Serbia”, 1993.
4. H.J.Chao, B.Liu, High Performance Switches and Routers, Wiley, 2007.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Nastava se sastoji iz predavanja, vežbi na tabli i lab vežbi. U okviru vežbi studenti rešavaju praktične probleme. U okviru lab vežbi studenti se uče radu na komutacionoj opremi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste