telit.etf.rs

Mrežna administracija i programiranje

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Mrežna administracija i programiranje
Akronim 13E034MAP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Zoran Čiča, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Zoran Čiča
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Zoran Čiča
Broj ESPB 6 Status predmeta Obavezan
Uslov Nema
Cilj predmeta

Upoznavanje sa arhitekturom operativnih sistema otvorenog koda. Obučavanje studenata da se bave mrežnom i sistemskom administracijom zasnovanom na ovakvim sistemima.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa operativnim sistemima otvorenog koda. Studenti će takođe biti osposobljeni da se bave mrežnom i sistemskom administracijom uređaja i računara zasnovanih na sistemima otvorenog koda.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Arhitektura operativnih sistema otvorenog koda (Linux, Unix, BSD). Fajl sistem i rad sa fajlovima. Rad u terminalu. Regularni izrazi, pretraga fajlova. Editori tekstualnih fajlova. Upravljanje korisnicima. Rad sa linkovima. Skripte. Analiza rada i konfigurisanje OS-a. Konfigurisanje mrežnih parametara.

Sadržaj praktične nastave

Laboratorijske i pokazne vežbe u okviru kojih će se studenti upoznati sa strukturom operativnog sistema otvorenog koda, mrežnom i sistemskom administracijom.

Literatura

1. Z.Čiča, Mrežna administracija i programiranje, Akademska Misao, 2022.
2. M.Garrels, Introduction to Linux, Fultus Corporation, 2010.
3. P. Cobbaut, Linux Fundamentals, 2007.
4. E. Nemeth, G. Snyder, T. R. Hein, B. Whaley, Unix and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010.
5. M. Helmke, Ubuntu Unleashed 2012 Edition, Sams Publishing, 2012.
6. C. Benvenuti, Understanding Linux Network Internals, O’Reilly Media, 2006.
7. J. Corbet, A. Rubini, G.K. Hartman, Linux Device Drivers, O’Reilly Media, 2005.
8. W. Soynika, Linux Administration A Beginner Guide 6/E, McGraw-Hill Osborne Media, 2012.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Nastava se sastoji iz predavanja, vežbi na tabli i lab vežbi. U okviru vežbi studenti rešavaju praktične probleme. U okviru lab vežbi studenti se praktično obučavaju za administraciju operativnog sistema otvorenog koda i mreže, kao i radu sa softverskim ruterima.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste