Doc. dr Nataša Maksić | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Doc. dr Nataša Maksić

Doc. dr Nataša Maksić

E-mail: maksicn@etf.bg.ac.rs
Telefon: 011/3218-379
Soba: Paviljon
Konsultacije:

Biografija

Nataša Maksić je rođena 6.02.1983. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu „Bora Stanković” kao đak generacije. Potom je završila Matematičku gimnaziju 2002. godine kao nosilac Vukove diplome. Elektrotehnički fakultet u Beogradu upisala je 2002. godine i diplomirala je 2007. godine sa prosečnom ocenom 10. Diplomski rad pod nazivom „Matlab softver za GPS uređaje” odbranila je sa ocenom 10 (mentor: prof. dr Radivoje Biljić). Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisala je 2008. godine i položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Optimizacija i implementacija naprednih protokola za rutiranje” odbranila je u decembru 2014. godine (mentor: prof. dr Aleksandra Smiljanić).

Nataša Maksić je bila zaposlena u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u zvanju istraživača od juna 2008. godine do septembra 2014. godine. U okviru naučno-istraživačkog rada u Laboratoriji za razvoj Internet tehnologija, Nataša Maksić je objavila 1 rad u vrhunskom naučnom časopisu sa SCI liste (M21), IEEE Journal on Selected Areas in Communications (2010., IF=4.232) i jedan u međunarodnom časopisu izuzetne vrednosti (M21a), IEEE Communications Magazine (2013., IF=4.460). Takođe, u ovom periodu, Nataša je objavila i 2 rada u časopisima nacionalnog značaja, 4 rada na međunarodnim konferencijama koji su štampani u celini i 4 rada na nacionalnim konferencijima koji su štampani u celini. Dva Natašina rada su nagrađeni kao najbolji radovi u oblasti telekomunikacija u kategoriji mladih istraživača na konferencijama ETRAN 2009 i 2012.

Od septembra 2014. godine do aprila 2017. godine Nataša Maksić radi kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu. Nataša Maksić bila je član komisija za oko trideset diplomskih radova. Od aprila 2017. godine Nataša Maksić radi kao docent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Nataša Maksić je tokom školovanja kao i u toku naučno-istraživačkog rada bila nagrađivana sledećim priznanjima:

  • nagrada kompanije YUBC SYSTEM A.D. za najboljeg studenta 3. godine Odseka za elektroniku, telekomunikacije i automatiku, 2004. godine
  • nagrada kompanije YUBC SYSTEM A.D. za najboljeg studenta 4. godine Odseka za elektroniku, telekomunikacije i automatiku, 2005. godine
  • nagrada Elektrotehničkog fakulteta za najbolji uspeh na Odseku za elektroniku, telekomunikacije i automatiku u školskoj 2005/2006.
  • nagrada Elektrotehničkog fakulteta za najbolji uspeh u studijama među studentima koji su diplomirali 2007/2008.
  • nagrada Univerziteta u Beogradu – student generacije Elektrotehničkog fakulteta za 2007/2008.
  • nagrada prof. dr Ilija Stojanović za doprinos u oblasti telekomunikacija u kategoriji najboljeg diplomiranog studenta na Odseku za elektroniku, telekomunikacije i automatiku
  • Eurobank EFG školarina za studente završne godine državnih fakulteta za ostvarene izvanredne rezultate tokom studija
  • nagrada za najbolji rad u oblasti Telekomunikacija u kategoriji mladih istraživača na konferenciji ETRAN 2009
  • priznanje Exemplary Reviewer za recenzije objavljene u toku 2011. za časopis IEEE Communication Letters
  • nagrada za najbolji rad u oblasti Telekomunikacija u kategoriji mladih istraživača na konferenciji ETRAN 2012

Publikacije

Radovi  objavljeni u međunarodnim časopisima

[1]      Nataša Maksić, Aleksandra Smiljanić, “Improving Utilization of Data Center Networks,” IEEE Communications Magazine, November 2013, pp. 32-38., (IF=4.460), (doi: 10.1109/MCOM.2013.6658649), M21a

[2]      Marija Antić, Nataša Maksić, Petar Knežević, Aleksandra Smiljanić, “Two Phase Load Balanced Routing using OSPF,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications (J-SAC), January 2010, pp. 51-59., (IF=4.232), (doi: 10.1109/JSAC.2010.100106), M21

Radovi objavljeni u domaćim časopisima 

[1]  Nataša Maksić, Aleksandra Smiljanić, “Platform for Capacity Reservation in IP Networks,” Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.10, No. 1, February 2013, pp. 103-111., (doi: 10.2298/SJEE1301103M), M51

[2]  Nataša Maksić, Petar Knežević, Marija Antić, Aleksandra Smiljanić, “Influence of Load Balancing on Quality of Real Time Data Transmission,” Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 6, No. 3, December 2009, pp. 515-524., M53

Radovi prezentirani na međunarodnim konferencijama

[1]      Nataša Maksić, “Running Network of Unikernel Based Middleboxes on Low-Cost Commodity Computers,”, IcETRAN 2017, Kladovo, Jun 2016., (ISBN 978-86-7466-692-0), M33

[2]      Nataša Maksić, Milan Bjelica, “Evaluation of Self-Organizing UAV Networks in ns-3,”, OTEH 2016, Belgrade, Serbia, October 2016., (ISBN 978-86-7466-618-0), M33

[3]      Nataša Maksić, “Analysis of link utilizations in data center networks with Load-Balanced Routing,” IcETRAN 2016, Zlatibor, Jun 2016., (ISBN 978-86-7466-618-0), M33

[4]      Nataša Maksić, Aleksandra Smiljanić, “Routing Optimization in Data Center Networks,” invited paper at TELFOR 2015, Beograd, Novembar 2015., (ISBN 978-1-5090-0054-8),   M31

[5]      Aleksandra Smiljanić, Nataša Maksić, Marija Antić, “Two-phase routing for load balancing in lossless and lossy networks,“ invited paper at IEEE HPSR 2015, Budapest, Hungary, July 2015., M31

[6]      Nataša Maksić, Zoran Čiča, Aleksandra Smiljanić, „Updating of Parallelized IPv6 Lookup Algorithms,“ Proceedings of 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2014, 2-5 June, 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. TEI1.2.1-5 (ISBN 978-86-80509-70-9), M33

[7]      Nataša Maksić, Zoran Čiča, Aleksandra Smiljanić, “Updating Designed for Fast IP Lookup,” Proceedings of IEEE Conference on High Performance Switching and Routing 2012, Belgrade,   Serbia, June 2012., M33

[8]      Petar Knežević, Nataša Maksić, Miroslav Ilić, Vladimir Kostić, Predrag Mićović, Ninko Radivojević, “One solution for management of OTN cross-connect functionality using SNMP,” IEEE TELSIKS 2011, Niš, October 2011., M33

[9]      Nataša Maksić, Petar Knežević, Marija Antić, Aleksandra Smiljanić, “On the Performance of the Load Balanced Shortest Path Routing,” IEEE PACRIM, Canada, August 2009., M33

Radovi prezentirani na domaćim konferencijama

[1]  Nataša Maksić, Milan Bjelica, ,,Pokrivanje oblasti WiFi mrežom korišćenjem bespilotnih letelica,”, Etran 2016, Zlatibor, Jun 2016., (ISBN 978-86-80509-64-8),  M63

[2]  Nataša Maksić, Aleksandra Smiljanić, “Platforma za rezervaciju kapaciteta u  IP mrežama,” ETRAN 2012, Zlatibor, Jun 2012. (ISBN 978-86-80509-67-9), M63

[3]  Marija Antić, Zoran Čiča, Nataša Maksić, Aleksandra Smiljanić, ,,Testiranje prototipa skalabilnog Internet rutera,” ETRAN 2011, Banja Vrućica, Jun 2011. (ISBN 978-86-80509-66-2), M63

[4]  Nataša Maksić, ,,Jedno rešenje za praćenje procesorskih resursa u IP mrežama,” ETRAN 2010, Donji Milanovac, Jun 2010. (ISBN 978-86-80509-65-5), M63

[5]  Nataša Maksić, Petar Knežević, Marija Antić, Aleksandra Smiljanić, ,,Uticaj rutiranja sa balansiranjem na kvalitet prenosa podataka u realnom vremenu,” ETRAN 2009, Vrnjačka Banja, Jun 2009. (ISBN 978-86-80509-64-8), M63

Projekti

NACIONALNI (Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

[1]  „Sistemska integracija Internet rutera”, projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija, 2008-2010.

[2]  „ Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta”, projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija, 2011-2015.

Login

Prijava na mailing liste