telit.etf.rs

Savremene tehnologije u audio sistemima

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Savremene tehnologije u audio sistemima (Ozvučavanje)
Akronim 19M031STA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Miomir Mijić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik/saradnik (za DON) ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslov Nema preduslova
Cilj predmeta

Upoznavanje sa tehnologijom savremenih audio sistema, a posebno sa sistemima za ozvučavanje. U teorijskom domenu šire upoznavanje sa softverski kontrolisanim zvučničkim sistemima i mikrofonskim nizovima. Praktično projektovanje sistema za ozvučavanje, obuka za rad sa programima za proračune, kao i sa alatima za upravljanje audio procesorima.

Ishod predmeta

Poznavanje tehnologije savremenih audio sistema. Veština projektovanja osnovnih oblika sistema za ozvučavanje. Osposobljenost za optimizaciju i podešavanje zvučničkih i mikrofonskih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Upoznavanje sa tehnologijom savremenih audio sistema. Principi sistema za ozvučavanje: teorija, klasifikacija, opšta teorija zvučnika, softverski kontrolisani zvučnički sistemi i mikrofonski nizovi,Obuka za projektovanje, obuka za rad sa programima za proračune. Rad sa alatima za upravljanje audio procesorima.

Sadržaj praktične nastave
Literatura

1. Bob McCarthy, „Sound Systems: Design and Optimization“, Focal Press, 2016.
2. M.Mijić, „Audio sistemi“, Akademska misao, Beograd, 2011.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 30
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste