telit.etf.rs

Pametni uređaji i komunikacije

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Pametni uređaji i komunikacije
Akronim 19E031PUK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Doc. dr Mladen Koprivica
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Mladen Koprivica
Broj ESPB 2 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Praktikum ima za cilj upoznavanje studenata sa savremenim komunikacionim okruženjima namenjenim za poslovnu komunikaciju na daljinu i e-učenje, osnovama pametnih uređaja i njihovim umrežavanjem u pametne komunikacione sisteme, kao i primenom mobilnih aplikacija za praktične potrebe.

Ishod predmeta

Po završetku kursa studenti stiču osnovna teorijska i praktična znanja za realizaciju pametnog sistema umrežavanjem pametnih uređaja, kao i za primenu izabranih mobilnih aplikacija na konkretnim primerima iz prakse. Pored toga, studenti stiču osnovna znanja i praktična iskustva u korišćenju savremenih komunikacionih alata za potrebe video i govorne komunikacije, kao i razmene podataka, na daljinu.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Osnove umrežavanja pametnih uređaja. Mobilne aplikacije. Komunikacione platforme za poslovnu komunikaciju na daljinu i e-učenje.

Sadržaj praktične nastave

Praktična nastava se ralizuje kroz laboratorijske vežbe i podrazumeva umrežavanje pametnih uređaja i formiranje komunikacionog sistema u laboratorijskom okruženju, rad sa mobilnim aplikacijama i korišćenje komunikacionih alata za učenje na daljinu.

Literatura

J. R. Rich,Working in the Cloud: Using Web-Based Applications and Tools to Collaborate Online, Pearson Education, 2018.
T. Szigeti, K. McMenamy, R. Saville and A. Glowacki, Cisco TelePresence Fundamentals, Cisco Press, 2009.
D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1
Metode izvođenja nastave

Nastava se sastoji iz predavanja i laboratoriskih vežbi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 70 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste