telit.etf.rs

Savremene radio-tehnologije

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Savremene radio-tehnologije
Akronim 13D031SRT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Nataša Nešković
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Detaljna analiza i projektovanje OFDM, MIMO i rekonfigurabilnih primopredajnika. Analiza MIMO radio kanala.

Ishod predmeta

Studenti su upoznati sa principima rada različitih arhitektura primopredajnika. Mogu samostalno da vrše izmene u arhitekturi u cilju poboljšanja performansi celog sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Osnovni koncepti u projektovanju primopredajnika.Arhitekture primopredajnika. Pojačavači snage i uporedna analiza tehnika linearizacije. Arhitekture MIMO primopredajnika (Antenna selection, FDM, TDM, CDM). Problemi realizacije OFDM i MIMO primopredajnika (šum, DC offset, I/Q neprilagođenje). Rekonfigurabilni primopredajnici.

Sadržaj praktične nastave

Nezavisan istraživački, teorijski i praktični, rad kandidata.

Literatura

1. J.H. Reed, „Software radio, A modern Approach to Radio Engineering“, Prentice Hall, 2002.
2. M. Rumney, „LTE and the Evolution to 4G Wireless“, Agilent Technologies, 2008.
3. P. Burns, „Software Defined Radio for 3G“, Artech House, 2003.
4. A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, „RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications“, Springer, 2012.
5. E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold, „3G Evolution, HSPA and LTE for Mobile Broadband“, Elsevier, 2008.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Mentorski pristup.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari 30

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste