telit.etf.rs

Savremene tehnike kontrole grešaka u telekomunikacijama

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Savremene tehnike kontrole grešaka u telekomunikacijama
Akronim 13D031STK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Predrag Ivaniš
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se izlože algoritmi konstrukcije efikasnih kodova za korekciju grešaka i opišu metode njihovog dekodovanja.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za konstrukciju zaštitnih kodova, njihovu implementaciju i testiranje performansi na standardnim programskim jezicima.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Određivanje performansi linearnih blok kodova simulacijom. Dekodovanje Rid-Solomonovih kodova. Bušeni konvolucioni kodovi. Hibridne ARQ procedure, adaptivno kodovanje i modulacija. Generalizovani Viterbijev algoritam, BCJR algoritam. Turbo kodovi. Algoritmi iterativnog dekodovanja – MAP, SOVA. Kodovi s malom gustinom provera na parnost, njihovo predstavljanje Tanerovim grafovima i algoritmi dekodovanja.

Sadržaj praktične nastave

Domaći zadaci, projekat s prezentacijom

Literatura

1. 1. D. Drajić, P. Ivaniš, Uvod u teoriju informacija i kodovanje, III izd. Akademska misao, Beograd, 2009.
2. 2. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
3. T. Richardson, R.Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

Predavanja, domaći zadaci, projekat s prezentacijom

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari 50

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste