telit.etf.rs

Simbolička obrada signala

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Simbolička obrada signala
Akronim 13D031SOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov osnovni kurs iz digitalne obrade signala
Cilj predmeta

Cilj je da se prikaže koncept simboličke obrade signala. Fokus je na simboličkoj analizi signala i sistema. Cilj je primena simboličke obrade signala u određenim klasama problema u telekomunikacijama i audio sistemima.

Ishod predmeta

Studenti će moći da razumeju simboličku i obradu signala, osnovne koncepte i dobiju bolji uvid u veštačku inteligenciju, odgovarajuće matematičke modele, softverske alate koji se koriste za analizu i implementaciju diskretnih sistema, prepoznaju i formulišu probleme koje mogu da modeluju diskretne sistemima a zatim pronađu efikasna inženjerska rešenja u oblastima telekomunikacija i audio sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Predstavljanje signala u numeričkoj obradi, simboličko računanje, računarski algoritmi za projektovanje i rad sa simboličkim podacima, simbolička analiza signala sistema, morfološki algoritmi, koncept apstraktnog signala u interpretaciji signala, primene simboličke obrade signala u telekomunikacijama i audio sitemima.

Sadržaj praktične nastave

Implementacija simboličke obrade signala u konretnim problemima u telekomunikacijama i obradi audio siganala.

Literatura

1. 1. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000.
2. 2. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000.
3. 3. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003.
4. 4. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver
5. 5. http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4814/, 2003.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave

predavanja, auditorne vežebe, domaći zadaci

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste