telit.etf.rs

Slučajni procesi u telekomunikacijama

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Slučajni procesi u telekomunikacijama
Akronim 13D031SPT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Predrag Ivaniš
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Uvod u diskretne i kontinualne slučajne procese u telekomunikacijama.

Ishod predmeta

Osposobljavanje slušalaca da prate odgovarajuću literaturu i kreativno koriste matematički aparat teorije verovatnoće i statistike u svojim istraživanjima.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Slučajnost u telekomunikacijama. Modelovanje. Komentar Centralne granične teoreme. Združene Gausove promenljive. Matrice korelacije i kovarijanse. Slučajni procesi. Jednodmenzionalna i višedimenzionalne raspodele. Srednja vrednost, korelacija, kovarijansa, ortogonalnost. Ciklostacionarnost. Gausov slučajni proces. Markovljev slučajni proces. Diskretni slučajni procesi.

Sadržaj praktične nastave

Domaći zadaci, projekat sa prezentacijom.

Literatura

A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari 50

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste