telit.etf.rs

Uvod u telekomunikacione mreže

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Uvod u telekomunikacione mreže
Akronim 13E033UTM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Nataša Maksić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Nataša Maksić
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

- Upoznati studentkinje i studente s osnovama telekomunikacionih i računarskih mreža
- Ilustrovati mehanizme i protokole nižih slojeva
- Osposobiti studentkinje i studente za proračun kašnjenja u mreži

Ishod predmeta

Nakon položenog ispita, studentkinje i studenti moći će da:
* Razumeju referentne modele za protokole,
* Razumeju mehanizme protokola nižih slojeva,
* Razumeju funkcionisanje Ethernet tehnologije i konfigurišu funkcionalnu Ethernet mrežu,
* Proračunaju kašnjenje u mreži

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Osnovni pojmovi i definicije. Slojevita dekompozicija i referentni modeli za protokole. Fizički sloj. Adresiranje. Kontrola pristupa sredini za prenos. Mehanizmi za obezbeđivanje pouzdanog prenosa; detekcija i korekcija greške, kontrola toka. Primeri protokola. Modeliranje telekomunikacionog saobraćaja. Servisni sistemi. Modeliranje bafera i proračun kašnjenja.

Sadržaj praktične nastave

Proračun performansi mreže – verovatnoće sudara jedinica podataka, broja pokušaja do uspeha, iskorišćenosti linka, kašnjenja… Rad u softverskom alatu Wireshark.

Literatura

W. Stallings: Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2011
James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison-Wesley, 2013
M. Bjelica: Telekomunikacione i računarske mreže: zbirka rešenih zadataka, Akademska misao, 2013

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe; kolokvijum i domaći zadaci

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Kombinovana nastava (uživo + na daljinu), 2020:

Skenirana sveska (2020)

Skenirana sveska (2019)

Login

Prijava na mailing liste