telit.etf.rs

Televizija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Televizija
Akronim OT4TV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Ana Gavrovska
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Ana Gavrovska
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Ana Gavrovska
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa principima formiranja i prenosa TV signala.
- Upoznavanje sa standardima za video i audio kompresiju.
- Upoznavanje sa distribucionom i kontribucionom mrežama.

Ishod predmeta

Potpuno razumevanje standarda za distribucione TV mreže, kao i njihovo planiranje.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Formiranje slike. Lanac kamere. Diitalizacija i kompresije video i audio signala. MPEG-2, H.264 AVC, HEVC. MPEG audio, Dolby kompresije. Standardi: DVB, EBU, ETSI, SMPTE, ITU, ATSC. Prenos digitalnog DVB-x signala.Prenos televizijskog signala, MPEG stream, TS, GSE. TV predajnik. Satelitska TV stanica. Koncept prijemnika. Planiranje distribucione mreže.

Sadržaj praktične nastave

Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računarskom (simulacija produkcionih procesa) ili produkcionom centru. Poseta predajničke lokacije. Planiranje distribucione mreže.

Literatura

1. W. Ficher, Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2010.
2. E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.
3. Roland Beutler, The Digital Dividend of Terrestrial Broadcasting, Springer, 2011.
4 J.C. Whitaker, Standard Handbook of Broadcast Engineering, McGraw-Hill, NY 2005

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe u računskom centru.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste